رابطه سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی استان قم (قهرمانی و همگانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه قم

10.22091/stim.2021.6585.1531

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی استان قم (قهرمانی، همگانی) انجام شد.

روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن کلیه مربیان ورزشی هیات‌های فعال استان قم بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 215 نفر تعیین شد که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، مقیاس استاندارد نقش فناوری اطلاعات در ورزش لایبرمان (2005) و دو پرسشنامه محقق‌ساخته برای سنجش میزان کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بود که روایی و پایایی آنها تایید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تی‌مستقل و تک‌نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون) بر روی نرم‌افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و کاربرد فناوری اطلاعات با عملکرد مربیان ورزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین نظر مربیان در دو بعد قهرمانی و همگانی در متغیر سواد اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود دارد، اما در میزان کاربرد فناوری اطلاعات تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0< P).

نتیجه گیری: سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در افزایش عملکرد مربیان موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy and usage of information technology with performance of sportive coaches in Qom province (public and championship)

نویسندگان [English]

  • faezeh sadat nemati
  • tahereh nedaei
Assistant Professor of Sports Science, Qom University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between information literacy and the use of information technology with the performance of sports coaches in Qom province (public, championship).

Methodology: The research method was descriptive- correlation and its statistical population was all sports coaches of active delegations in Qom province. The sample size was 215 people based on Morgan table which were randomly selected. The measurement tools were the standard scale of the role of information technology in sports Lieberman (2005) and two researcher-made questionnaires to measure the use of information technology and performance, whose validity and reliability were confirmed. Research data were analyzed using descriptive and inferential statistics (independent and one-sample t-test and Pearson correlation coefficient) on SPSS-22 software.

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between information literacy and the use of information technology with the performance of sports coaches. Also, there is a significant difference between the views of trainers in the two dimensions of heroism and publicity in the variable of information literacy, but there was no significant difference in the use of information technology (P>0/05).Conclusion: Information literacy and information technology are effective in increasing the performance of trainers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Performance
  • Information Technology
  • application
  • sports coaches
CAPTCHA Image