شناسایی اجزای ضروری موثر بر استخراج هوشمند دانش در سازمان‌ها: مطالعه فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و داش شناسی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استاد تمام گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه علوم کامپیوتر،دانشکده ریاضیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: اهمیت هوشمندسازی در فرایندهای تجاری صنایع در سال‌های جاری به شدت افزایش یافته است. از طرفی اهمیت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی همچنان در حال افزایش است. هدف این مقاله شناسایی اجزای ضروری موثر بر استخراج هوشمند دانش در سازمانها میباشد.

روش: این تحقیق فراترکیب با روش هفت مرحله‌ای لیپسی و ویلسون انجام شد. 280 مقاله تحقیقاتی از پایگاه داده‌ها بازیابی شد که از این تعداد 32 مقاله برای اهداف پژوهش استفاده شد. هر مقاله تحقیقاتی انتخاب شده یک یا چند مولفه را گزارش کرده است که جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: 48 کد در 6 موضوع اصلی ("عوامل فردی" ، "آموزش و یادگیری"، "عوامل فناوری و فناوری هوشمند"، "دانش"، "پویایی و چابکی"، "عوامل سازمانی") طبقه‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که "توانمندسازی افراد در کسب‌و‌کار" یکی از مهمترین مولفه‌های کسب دانش است که تقویت آن می‌تواند منجر به استخراج هوشمندانه دانش شود. با توانمندسازی کارکنان و مطالعه طرز فکر و کار آن‌ها در سازمان، می‌توان مدل‌های هوشمندی را برای انجام وظایف تعریف کرد و این می‌تواند منجر به استخراج دانش مفید شود. به عبارت دیگر، هرچه توانایی کارکنان بیشتر باشد، مطالعه رفتار انسان در محل کار منجر به کشف الگوهای هوشمند قوی‌تری می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Essential Components Affecting Intelligent Knowledge Extraction in Organizations: A Meta-synthesis

نویسندگان [English]

 • Mila Malekolkalami 1
 • Mohammad Hassanzadeh 2
 • Atefeh Sharif 3
 • Mansour Rezghi 4
1 Knowledge and Information Science Dept., Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
2 Prof. Knowledge and information science dept., Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Tarbiat Modares University
4 Department of Computer Science, Faculty of Mathematics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The importance of smartening in industrial business processes has increased significantly in recent years. On the other hand, the importance of knowledge as a competitive advantage continues growing. The purpose of this article is to identify the essential components affecting the intelligent extraction of knowledge in organizations.

Method: This Meta-synthesis study was performed by Lipsi and Wilson seven-step method. 280 research articles were retrieved from the database, of which 32 articles were used for research purposes. Each selected research paper reported one or more components that were analyzed separately.

Results: 48 codes were classified into 6 main topics ("Individual factors", "Education and learning", "Technology and intelligent technology factors", "Knowledge", "Dynamics and agility", "Organizational factors"). The results show that "empowering people in business" is one of the most important components of knowledge acquisition, the strengthening of which can lead to intelligent knowledge extraction. By empowering employees and studying the way they think and work in the organization, intelligent models for performing tasks can be defined, and this can lead to the extraction of useful knowledge. In other words, the greater the ability of employees, the study of human behavior in the workplace leads to the discovery of stronger intelligent patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Knowledge management"
 • intelligent extraction"
 • Meta-synthesis"
 • knowledge"
 • , "
 • knowledge extraction"
CAPTCHA Image