پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

2 استاد یار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم

10.22091/stim.2022.7585.1696

چکیده

هدف این پژوهش پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم بود.

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه قم تشکیل می دادند که 10171 بودند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان و کرجسی، 373 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1988)، اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1989)، احساس تنهایی دی تو ماتسو و همکاران (2004) و مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996) بودند.

نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت بودند. متغیر اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم و معنادار داشت و متغیر مدیریت زمان با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس و معنا دار داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت زمان قدرت پیش بینی کنندگی بیش تری نسبت به دو متغیر دیگر برای اعتیاد به اینترنت داشت.

یافته های این پژوهش اهمیت توجه به متغیر های اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان را در ارتباط با اعتیاد به اینترنت نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Internet addiction based on academic procrastination, feeling lonely and time management in students University of Qom

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mesbah moghaddam 1
  • sohrab Abdi zarrin 2
1 Master student University of Qom
2 Assistant Professor Department of Educational Sciences University of Qom
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to predict the concept of Internet based on academic procrastination, loneliness and time management in students university of qom.

Methodology: The research method was descriptive and correlational and The statistical society consisted of all students University of Qom which was 10171.The sample size according to Morgan and Krejcie table was 373 who were selected by available. Research tools included Young's Internet Addiction Questionnaire (1988), Solmon and Rothblom's Academic Procrastination (1989), De To Matsu et al.'s Feeling Lonely (2004), and Truman and Hartley (1996) Time Management.

Findings: The results of this research showed that the variables of academic procrastination, feeling lonely and time management are able to predict Internet addiction. The variable of Academic procrastination and feeling lonely had a direct and significant relationship with Internet addiction and the variable of time management had an inverse and significant relationship with Internet addiction. The results of regression analysis showed that time management had more predictive power than the other two variables for Internet addiction.

Conclusion: Findings this research of this showed the importance of paying attention to the variables of academic procrastination, feeling lonely and time management in relation to Internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • academic procrastination
  • feeling lonely
  • Time Management
  • Students
  • university of Qom
CAPTCHA Image