نقش فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش در حوزة حمل‌ونقل عمومی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 علم اطلاعات و دانش شناسی - نام گروه: علوم ارتباطات و دانش شناسی - دانشکده: ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه آزتد، واحد علوم

3 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش در شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران ‏است.

‏روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا توصیفی است که اطلاعات آن به روش پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی وصف و پشتیبانی سامانه یک اتوبوسرانی تهران است که تعداد 1200 نفر هستند. نمونـه‌گیـری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام گرفته است که با توجه به جدول مورگان 291 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به‌منظور تحلیل داده‌های پژوهش و استنباط آماری از تحلیل‌های مختلفی استفاده شده است. در سطح توصیفی، در بررسی داده‏ها ‏‏از جدول‌های یک بُعدی و شاخص‌های پراکندگی و مرکزی به تناسب مقیاس متغیر‏ها ‏‏استفاده شد. در سطح دوم نیز بر اساس متغیر‌های تشکیل دهنده پژوهش با استفاده از آمار استنباطی و آزمون معادلات ساختاری تبیین شدند.

یافته‌ها: با توجه به نتایج و سطح معناداری میان فناوری اطلاعات واستقرار مدیریت دانش، بین سیستم‌های اطلاعاتی و استقرار مدیریت دانش، بین فرایندهای کسب اطلاعات و استقرار مدیریت دانش، بین ‏مدیریت فناوری اطلاعات و استقرار مدیریت دانش ، بین سیستم‌های اطلاعاتی و مولفة فرایند گردآوری اطلاعات (مدیریت دانش)، بین سیستم‌های اطلاعاتی و مولفة فرایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of information technology in implementing knowledge management In the field of public transportation in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • فهیمه باب الحوائجی 2
  • Arezoo Mohammadi Kia 3
1 Assistant professor /Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
2 علم اطلاعات و دانش شناسی - نام گروه: علوم ارتباطات و دانش شناسی - دانشکده: ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه آزتد، واحد علوم
3 MSc in Knowledge and Information Science; Islamic Azad University; Science and Research Branch
چکیده [English]

Purpos: The purpose of this study, the role of information technology in implementing knowledge management in the city of Tehran Bus Company.

Methodology: The present study, functional, descriptive in nature and the manner in which data is collected through a survey. The population included in this study included all staffs praise and support systems are a Tehran bus be the number 1,200. The sampling method used in this study are randomly according to Morgan table 291 are sampled. In the cross, in the description of one-dimensional data tables and indexes and central distribution will be used to fit the variable scale. On the second level are based on assumptions and variable component using inferential statistics and structural equation model will be explained

Findings: According to the results and the significant level of deployment of information technology, knowledge management between information systems and knowledge management, business processes and knowledge management, the management of information technology and knowledge management, information systems and component of the process of gathering information ( KM), organization of information between information systems and process component (KM) there is a significant relationship.

Results: Eliminate the knowledge gap, formulate a codified policy of knowledge management for collecting, organizing, disseminating

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deployment of Knowledge Management
  • Public Transportation
  • Bus Company
  • Tehran City
  • Information Technology
  • Knowledge Management
CAPTCHA Image