شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی معنوی موثر در استقرار مدیریت دانش (با استفاده از تکنیک دیمتل فازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22091/stim.2022.7521.1683

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی معنوی موثر در استقرار مدیریت دانش و همچنین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این عوامل نسبت به هم از دید متخصصان این حوزه صورت گرفته است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته میباشد. ابتدا با بررسی و مرور متون و با به کارگیری تکنیک دلفی بر اساس نظر خبرگان، عوامل انگیزشی معنوی موثر در استقرار مدیریت دانش شناسایی شدند سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از ترکیب روشهای تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان استفاده میشود که در نهایت عوامل وزندهی میشوند. جامعه آماری پژوهش 12 نفر از خبرگان فعال در حوزه مدیریت دانش و منابع انسانی هستند.

17 عامل انگیزشی معنوی موثر در استقرار مدیریت دانش شناسایی شدند. پس از تعیین شدت روابط موجود بین متغیرها، بر اساس نظر خبرگان و انجام مراحل روش دیمتل فازی مشخص شد سبک رهبری و اقدامات مدیریتی از بیشترین تاثیرگذاری و معیار مشارکت کارکنان در امور از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است.

سرمایه گذاری بیشتر روی عوامل تاثیرگذار علاوه بر تأثیر مستقیم بر روی خود عامل میتواند بر روی سایر عوامل نیز تأثیرگذار باشد و مقداری از بار اجرایی سایر عوامل را به صورت غیر مستقیم پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking spiritual motivational factors effective in establishing knowledge management (using fuzzy demitel technique)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mohammad Esmail 1
  • Fatemeh Hamidi 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 knowledge and Information Science; Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch; Islamic Azad University; Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to identify and rank the effective spiritual motivational factors in the establishment of knowledge management and the degree of affecting and impressible of these factors relative to each other from the perspective of experts in this field.

This research is applied in terms of purpose and mixed in terms of method. First, by reviewing the texts and using Delphi technique based on experts' opinions, spiritual motivational factors effective in establishing knowledge management were identified. for analyzing the data, a combination of decision-making methods in conditions of uncertainty is used eventually the factors are weighted. The statistical population of this study is 12 experts active in knowledge management and human resources.

17 effective spiritual motivational factors were identified. After determining the intensity of the relationships between variables, based on the opinion of experts and performing the steps of the fuzzy demitel method, it was found that leadership style and managerial actions have the greatest affecting and the criterion of employee participation in affairs is very impressible

More investment on the affecting factors in addition to the direct impact on the agent itself can also affect other factors and respond partly the executive burden of other factors indirectly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • motivation
  • Spiritual Motivational Factors
  • Fuzzy Demitel
CAPTCHA Image