شناسایی عوامل موثر بهبود ربط در بازیابی اطلاعات در شبکه های اجتماعی علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بهبود ربط در بازیابی اطلاعات از نظر اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دو گروه علوم انسانی و کتابداری پزشکی در شبکه های اجتماعی علمی لینکدین و ریسرچ گیت می باشد.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی اجرا شده است. حجم جامعه در نظر گرفته شده در سه بخش علوم‌انسانی، کتابداری پزشکی و جامع به ترتیب برابر با 110، 102 و 207 نفر می‌باشند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه آماری به ترتیب برابر با 86، 81 و 135 نفر از کسانی که از پایگاه های علمی لینکدین و ریسرچ گیت استفاده کرده اند، می‌باشد. تجزیه و تحلیل برازش مدل ساختاری بر مبنای تحلیل عامل تأییدی و فرم معادلات و استفاده از نرم افزار SmartPLS می‌باشد.

یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، وجود بازخورد با ضریب 775/0 بیشترین اثر را بر ربط و بهبود آن در بازیابی اطلاعات در پایگاه لینکدین دارد.

نتیجه گیری: بر اساس مدل جامع تحقیق، عوامل موثر شناسایی شده در شبکه های اجتماعی علم مانند نظام اطلاعاتی، نظام بازیابی می توانند به عنوان مدلی جامع برای افزایش ربط بازیابی اطلاعات در شبکه های اجتماعی علمی محسوب شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the effective factors of improving relevance in information retrieval in scientific social networks

نویسندگان [English]

  • majid shirzad 1
  • afshin mousavi 2
  • Soraya Ziaei 3
  • faramarz sohieli 3
  • mariam salami 4
1 faculty member of PNU
2 Associate Professor, Department of Information Science, Payame Noor University
3 Associate Professor, Department of Information Science, Payame Noor University
4 Assistant Professor, Department of Information Science, Payame Noor University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the effective factors in improving relevance in information retrieval from the perspective of faculty members in the field of information science and science in the two groups of humanities and medical librarianship in the scientific social networks LinkedIn and Research Gate.

Method: This research is of applied type and has been conducted by survey method. The volume of the population considered in the three sections of humanities, medical and comprehensive library is equal to 110, 102 and 207 people, respectively, which according to Cochran's formula, the number of statistical samples is equal to 86, 81 and 135 people from the database, respectively. Have been used by LinkedIn and Research Gate.

Results: Based on the results of regression analysis, the presence of feedback with a coefficient of 0.775 has the greatest effect on its relevance and improvement in data retrieval in the LinkedIn database.

Conclusion: According to the comprehensive research model, the effective factors identified in science social networks such as information system, retrieval system can be considered as a comprehensive model to increase the relevance of information retrieval in scientific social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information retrieval
  • relevance
  • Scientific social networks
  • LinkedIn
  • Research Gate
CAPTCHA Image