مسائل، چالش‌ها و حوزه‌‌های موضوعی آینده‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران: تحلیل دیدگاه‌های متخصصان این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد است تا به شناسایی مسائل و چالش‌های پیش رو در رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه متخصصان این حوزه بپردازد.

روش‌شناسی: رویکرد پژوهش حاضر بر حسب نوع داده‌ها کیفی است و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌‌ی الکترونیک مبتنی بر پرسشنامه‌‌ی باز-پاسخ استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان و دانش‌‌آموختگان دکتری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌‌های دولتی و آزاد و وابسته به پژوهشگاه‌‌ها در این حوزه در ایران هستند. برای تحلیل داده‌‌ها از روش تحلیل تفسیری استفاده شده است.

یافته‌ها: تحلیل مصاحبه با متخصصان علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، به شناسایی 54 مسئله در 5 محور اصلی شامل چالش‌‌های آموزشی، پژوهشی، هویت و جایگاه، اشتغال و بازار کار؛ و مسائل مربوط به همگامی با تحولات آینده انجامید.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر، از یک سو می‌‌تواند به سیاست‌‌گذاران و برنامه‌‌ریزان علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای تخصیص منابع مالی به مسائل و موضوعات اساسی کمک کند و از سوی دیگر، راهگشای پژوهشگران در مسئله‌‌یابی و انتخاب موضوعات کاربردی و مسئله‌‌محور باشد. این نتایج هم‌‌چنین می‌‌تواند زمینه را برای متولیان این رشته در راستای توجه به مسائل و چالش‌‌های پیش رو و برنامه‌‌ریزی برای هموار ساختن آن‌‌ها فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Issues, Challenges and Thematic Areas of the Future of Knowledge and information science in Iran: An Analysis of the Perspectives of Experts in this Field

نویسندگان [English]

  • farzaneh ghanadinezhad 1
  • faerdeh osareh 2
  • Mohammadreza Ghane 3
1 PhD candidate, Knowledge & Information science. Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology, shiraz,, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study seeks to identify the issues and challenges in the field of Knowledge and information science from the perspective of experts in this field.

Methodology: The approach of the present study is qualitative in terms of data type and electronic interview based on open-ended questionnaire has been used to collect data. The study population includes PhD students and graduates, faculty members of public and private universities and affiliated research institutes in this field in Iran. Interpretive analysis method was used to analyze the data.

Results: Analyze interviews with knowledge and information science professionals to identify 54 issues in 5 main areas including educational, research, identity and status challenges, employment and labor market; And issues related to keeping pace with future developments.

Conclusion: The results of the present study, on the one hand, can help policy makers and scientific, educational and research planners in allocating financial resources to key issues and issues, and on the other hand, can be a way for researchers to find and select practical and problem-oriented topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge and information science
  • Challenges
  • Future Issues
  • Future Topics
  • Qualitative Analysis
  • Iran
CAPTCHA Image