مسائل، چالش‌ها و حوزه‌‌های موضوعی آینده علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران: تحلیل دیدگاه‌های متخصصان این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه‌‌ای اطلاع‌‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: ریشه‌‌ شماری از کاستی‌‌ها و مشکلاتِ مربوط به مسئله‌‌یابی و انتخاب موضوع و بخشی از آسیب‌‌های پژوهش‌‌ها در حوزه‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی می‌‌تواند ناشی از نامشخص بودن مسائل و چالش‌‌های اساسی این رشته و عدم توجه به نیازها و زمینه‌‌های مطالعاتی فعلی و آینده‌ در این حوزه باشد. همین امر لزوم مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل و نیازهای پژوهشی آینده در این رشته را روشن می‌‌سازد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به شناسایی مسائل و چالش‌های پیش‌رو و حوزه‌‌های مطالعاتی آینده در رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه متخصصان این حوزه بپردازد.
روش: رویکرد پژوهش حاضر برحسب نوع داده‌ها کیفی بوده و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌‌ الکترونیک مبتنی بر پرسشنامه‌‌ باز-پاسخ استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل دانشجویان و دانش‌‌آموختگان دکتری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌‌های دولتی و آزاد و وابسته به پژوهشگاه‌‌ها در این حوزه در ایران بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از روش نمونه‌‌گیری هدفمند استفاده شد. ملاک انتخاب نمونه‌‌ها، تمایل به شرکت در پژوهش و دارا بودن حداقل 5 سال سابقه‌‌ خدمت در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی بود. با توجه به هدف نهایی پژوهش در خصوص مطالعه‌‌ مسائل و حوزه‌‌های موضوعی پیش‌رو در حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، بررسی شد که افراد شرکت‌‌کننده در پژوهش تا حد امکان از سوابق پژوهشی مرتبط با مطالعه‌‌ موضوعات و زمینه‌‌ها پژوهشی رشته‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، مسائل، نیازها و مشکلات این رشته به صورت‌‌های مختلف برخوردار باشند. در ادامه، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، از افراد مذکور درخواست شد که در صورتی که افراد دیگری را می‌‌شناختند که در زمینه‌‌ مسائل، چالش‌‌ها و موضوعات رشته تجربیات یا دیدگاه‌‌هایی دارند، در پایان پرسشنامه، برای شرکت در مطالعه معرفی کنند. نمونه‌‌گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگران براساس شاخص اشباع نظری به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی از سوی شرکت‌کنندگان، تکرار همان مطالب قبلی و دارای هم‌‌پوشانی با آن‌‌هاست و اطلاعات مفهومی تازه‌‌ای در اظهارات آن‌‌ها یافت نمی‌‌شود. در نهایت، از نظرات 22 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی استفاده شد. برای تحلیل داده‌‌های کیفی و شناسایی مؤلفه‌‌ها از روش تحلیل تفسیری بهره گرفته شد. مدیریت و کدگذاری داده‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا 2020 صورت گرفت. جهت حصول اطمینان از پایایی نتایج، از روش پایایی بازآزمون (شاخص ثبات کدگذاری) استفاده شد که مقدار آن 83 درصد بدست آمد.
یافته‌ها: تحلیل متون حاصل از مصاحبه با متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، به شناسایی 54 مسئله در این حوزه انجامید. بر طبق این یافته‌ها، بسیاری از چالش‌‌های شناسایی شده در پژوهش حاضر، تنها مختص رشته‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی نبوده و شماری از آن‌‌ها در سایر رشته‌‌ها به ویژه رشته‌‌های علوم انسانی و اجتماعی نیز مطرح هستند. منشأ برخی از این مشکلات به شرایط محیطی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری و غیره و به طور کلی، به سیاست‌‌گذاری‌‌ها و شرایط حاکم بر جامعه برمی‌‌گردند و برخی دیگر متأثر از شرایط حاکم بر خود رشته هستند. در میان مسائل و چالش‌‌های شناسایی شده، متخصصان علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی تأکید ویژه‌‌ای بر مسائل مربوط به آموزش و نظام‌ آموزش عالی داشتند. بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی آن‌‌ها مربوط به وضعیت بروندادهای علمی این رشته بوده است. به‌علاوه، با توجه به روند سریع تحولات امروز و تداوم آن‌‌ها در آینده، یکی از مهم‌‌ترین نگرانی‌‌های متخصصان این رشته، توان همراهی و سازگاری با روند تحولات همه‌جانبه‌‌ و مدیریت آن‌‌ها در راستای رسیدن به اهداف و رسالت‌های خود است. حوزه‌‌های موضوعی آینده از سوی متخصصان این رشته در 10 محور اصلی شامل آموزش، پژوهش و تولید علم، مطالعات کاربران، سازماندهی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، کتابخانه‌‌های مجازی، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی، کتابداران و متخصصان اطلاعات، و مبانی نظری و فلسفی دسته‌‌بندی شدند. طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر در خصوص مسائل و حوزه‌‌های موضوعی آینده در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، می‌‌توان اذعان داشت که به طور کلی، تمرکز مطالعات آینده در این حوزه بر 6 محور اصلی خواهد بود: مسائل مربوط به کاربران و تعامل آن‌‌ها با اطلاعات و نظام‌‌های اطلاعاتی؛ مباحث مرتبط با علم اطلاعات و مدیریت محتوا در بستر فضای مجازی، شامل سازماندهی داده‌‌های بزرگ و بازیابی محتوای دیجیتالی؛ آموزش دانش‌‌آموختگان و متخصصان اطلاعات برای اشتغال مؤثر در محیط‌‌های کاری متحول آینده و آمادگی برای کارآفرینی و خوداشتغالی؛ ارزیابی و توسعه‌‌ علم و پژوهش؛ توسعه‌‌ رابطه‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی با سایر رشته‌‌های مرتبط شامل علوم رایانه، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مدیریت؛ مطالعات آینده‌‌پژوهی و استفاده از دستاوردهای آن‌‌ها در جهت بهبود و همگامی با تحولات آینده؛ دیجیتال‌‌سازی و مجازی‌‌سازی کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاعاتی، خدمات و فعالیت‌‌های مرتبط با رشته‌‌ علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر، از یک‌سو می‌‌تواند به سیاست‌‌گذاران و برنامه‌‌ریزان علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای تخصیص منابع مالی به مسائل و موضوعات اساسی کمک کند و از سوی دیگر، راهگشای پژوهشگران در مسئله‌‌یابی و انتخاب موضوعات کاربردی و مسئله‌‌محور باشد. این نتایج همچنین می‌‌تواند زمینه را برای متولیان این رشته در راستای توجه به مسائل و چالش‌‌های پیش‌رو و برنامه‌‌ریزی برای هموار ساختن آن‌‌ها فراهم کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Issues, Challenges and Thematic Areas of the Future of Knowledge and Information Science in Iran: An Analysis of Experts' Perspectives

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ghanadinezhad 1
  • Faerdeh Osareh 2
  • MohammadReza Ghane 3
1 Ph.D. in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The roots of most shortcomings and problems related to problem-finding, topic selection, and part of the damage of studies in knowledge and information science can be caused by the uncertainty of the basic issues and challenges of this field, and the lack of attention to current and future study needs and fields. This makes obvious the necessity of studying and researching issues and future research needs in this field. In this regard, the current research aims to identify the issues and challenges ahead and future study areas in the field of knowledge and information science from experts' viewpoints.
Method: The approach of the current research is qualitative in terms of the type of data. An electronic interview based on an open-response questionnaire was used to collect data. The studied population included Ph.D. students and graduates, and faculty members of public and private universities affiliated with research institutes in this field in Iran. In order to determine the sample size, the purposeful sampling method was used. The criteria for selecting the samples were willingness to participate in research and having at least 5 years of service experience in educational and research centers related to the field of knowledge and information science. According to the final purpose regarding the study of issues and leading subject areas, it was checked that the people participating in this research have, as much as possible, the research backgrounds related to the study of issues, research areas of knowledge and information science, needs, and problems. At the end of the questionnaire, by using the snowball sampling method, the aforementioned people were requested to introduce other people with experiences and views on the issues, challenges, and subjects of the field, to participate in the study. Until theoretical saturation and reaching repetitive information, sampling was continued. Finally, the opinions of 22 experts in knowledge and information science were used. The interpretive analysis method was used to analyze qualitative data and identify components. Data management and coding were done using MaxQda 2020 software. To ensure the reliability of the results, the retest reliability method (coding stability index) was used, and its value was 83%.
Findings: The analysis of transcripts of interviews led to the identification of 54 problems in this field. According to these findings, many of the challenges identified in the current research are not only specific to knowledge and information science, and some of them are also relevant in other fields, especially humanities and social sciences.
The origin of some of these problems goes back to environmental conditions including social, cultural, economic, technological, etc. factors, and in general, to the policies and conditions governing the society, and some others are affected by the conditions governing the field itself. Among the identified issues and challenges, experts in knowledge and information science put special emphasis on issues related to education and the higher education system. Most of the problems raised by them were related to the state of the scientific outputs of this field. In addition, considering the rapid process of changes today and their continuation in the future, one of the most important concerns of specialists in this field is the ability to accompany and adapt to the process of comprehensive changes and manage them in order to achieve their goals and missions. The subject areas of the future were categorized by the specialists of this field in 10 main areas including education, research and science production, user studies, information organization, information retrieval, virtual libraries, knowledge management, information services, librarians and information specialists, and theoretical and philosophical foundations. According to the results regarding future issues and subject areas in the field of knowledge and information science, it can be acknowledged that, in general, the focus of future studies will be on 6 main axes: Issues related to users and their interaction with information and information systems; Topics related to information science and content management in cyberspace, including big data organization and digital content recovery; Training graduates and information specialists for effective employment in the changing work environments of the future and preparation for entrepreneurship and self-employment; Evaluation and development of science and research; Developing the relationship between information science and epistemology with other related fields including computer science, information technology, artificial intelligence, management; Futuristic studies and the use of their achievements in order to improve and keep pace with future developments; Digitization and virtualization of libraries and information centers, services and activities related to knowledge and information science.
Conclusion: On the one hand, these results can help policymakers and scientific, educational, and research planners in allocating financial resources to basic issues and topics, and on the other hand, they can be a guide for researchers in problem-finding and choosing practical and problem-oriented topics. These results can also provide a basis for the supervisors of this field to pay attention to the upcoming issues and challenges and plan to smooth them out.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Knowledge and Information Science
  • Challenges
  • Future Issues
  • Future Topics
  • Qualitative Analysis
  • Iran
اسدنیا، ا.، چشمه سهرابی، م.، شعبانی، ا.، عاصمی، ع.، طاهری دمنه، م. (1399). آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(3): 12-26.
بلاغت، ر. (1390). بررسی چالش‌های توسعه‌‌ علوم انسانی و میان‌رشته‌های آن در ایران: مطالعه‌‌ موردی رشته‌‌ علوم تربیتی با میان‌رشته‌های آموزش و پرورش پیش‌دبستانی، دبستانی و تطبیقی. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 3(4): 117-129.
بهمن‌آبادی، ع. (۱۳۸۱). مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع‌رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
پاول، ر. (1379). روش‌‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه ن. حریری. تهران: نفیس.
پورکاظمی، م. (۱۳۸۸). وضعیت راهیابی فارغ‌‌التحصیلان رشته‌‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی به بازار کار (ورودی‌‌های سال‌‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۴). پژوهش و برنامه‌‌ریزی در آموزش عالی، ۱۵(۲): ۱۲۷-۱۵۰.
تهوری، ز. (۱۳۸۵)، لزوم بازنگری در برنامه‌‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 17(1): ۱۴۳-۱۶۲.
جعفری مقدم، س.، بینش‌پور، س. (۱۳۹۱). بازنگری محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی رشته کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی با هدف توسعه نگرش کارآفرینانه. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، ۳(۵): ۴۹-۶۸.
جوکار، ع.، حمدی‌پور، ا. (۱۳۸۰). نیاز به تحول در برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۴(۲): ۹-۲۶.
حاتمی، ج. (1395). چالش‌ آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: یک مطالعه‌ کیفی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10(32): 234-273.
حافظ‌‌نیا، م. (1377). مقدمه‌‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حجازی، ر.، حیدری، غ.، گرایی، ا. (1399). سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی. مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(4): 74-93.  https://doi.org/10.30484/NASTINFO.2021.2736.2014
حری، ع. (۱۳۸۴). چالش‌ها و راهکارهای آموزش کتابداری در گفتگو با عباس حرى. مصاحبه‌کننده: ف. دادرسی. کتاب ماه کلیات: اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، ۸(۶ - ۷): ۶-۱۷.
حری، ع. (1385). اطلاعرسانی: نگرش‌‌ها و پژوهش‌‌ها. (چاپ دوم). تهران: کتابدار.
حسن‌‌زاده، م. (1395). مروری بر چالش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران. دسترسی در 20 بهمن 1399، در:
حیدری، غ. (1385). سؤالات اساسی در کتابداری و اطلاع‌‌رسانی. در: مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع‌‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران: کتابدار: 49-69.
حیدری، غ. (۱۳۹۰). آموزش کتابداری و علوم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۴(۲): ۷۱-۱۰۶.
حیدری، غ. (1398). چالش‌های علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. سخنرانی ارائه شده در: گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه. برگزاری در تاریخ 16 اردیبهشت.
خواستار، ح. (1388). ارائه‌ روشی برای محاسبه‌ پایایی مرحله‌ کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. روش‌‌شناسی علوم انسانی، 15(58): 161-174.
خوشنویسان، ف.، عباس‌پور، ع.، فاضلی، ن.، نیستانی، م. (1397). الزامات و چالش‌های علوم انسانی کارآفرین: تحلیلی پدیدارشناسانه از وضعیت علوم انسانی در نظام دانشگاهی. جامعه‌پژوهی فرهنگی، 9(3): 1-30.
دیانی، م. (1387). رواج مسئله‌‌سازی و افول مسئله‌‌یابی در تحقیقات کتابداری. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 41(1): 1-3.
دیانی، م. (1389). شیوه بیان و تشریح بیان مسئله در پژوهش. مشهد: کتابخانه رایانه‌‌ای.
دیانی، م. (۱۳۹۰الف). چالش‌های اجرای برنامه‌‌ جدید دوره‌‌ کارشناسی کتابداری: با تأکید بر درس‌های تازه. کتاب ماه کلیات: اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، ۱۴‌(۹): ۲۰-۲۷.
دیانی، م. (۱۳۹۰ب). پیش‌آگاهی برای اجرای برنامه‌‌ جدید دوره‌‌ کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، ۱۴(۳): ۵-۸.
ذاکری‌‌فرد، ف. (۱۳۸۱). نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، 5(4): ۹-۲۵.
رحمان‌زاده، س.، پیشوایی، م.، رسولی، م. (1399). ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز. مدیریت نوآوری، 9(3): 79-100.
رهادوست، ف. (1386). فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار.
زالی، ن. (1388). آینده‌‌نگاری توسعه منطقه‌‌ای با رویکرد برنامه‌‌ریزی بر پایه سناریو، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی. رساله دکتری. دانشگاه تبریز.
سامانیان، م. (1379). چگونه می‌توان رفتار استفاده‌کننده کتابخانه را ارتقاء بخشید. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 11(2): 126-136.
صدرآبادی، ز.، محمدی، م. (1399). بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 23(4): 130-154.
https://doi.org/10.30481/LIS.2020.245230.1757
عروجی، م.، علی‌محمدی، د.، آخشیک، س. (1398). ظرفیت برنامه‌‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی برای تصدی فرصت‌‌های شغلی مدیریت داده‌‌های پژوهشی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(1): 58-83.
https://doi.org/10.30484/nastinfo.2019.2308
عزیزی، ن. (1387). بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های تحصیلات دانشگاهی در حوزه‌‌ علوم انسانی تأملی بر نظرات دانشجویان. آموزش عالی، 1(2): 1-29.
عصاره، ف.، اسدنیا، ا.، جلیل‌‌پور، پ. (1394). تدوین برنامه‌‌ راهبردی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از تحلیل SWOT. مدیریت اطلاعات و دانش‌‌شناسی، 1(2): 13-30.
عظیمی، م. (1397). آینده‌پژوهی و تبیین نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در حوزه کتابخانه‌های دانشگاهی در افق ۱۴۰۴. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
فتاحی، ر. (۱۳۸۴). برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، ۸(۲): ۶-۲۹.
فتاحی، ر. (1386). از آرمان‌‌ها تا واقعیت: تحلیلی از مهم‌‌ترین چالش‌‌ها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(40): 5-26.
فتاحی، ر. (1390‌). حکایت استفاده‌‌ کاربردی از پژوهش‌‌ها در ایران. علوم و فناوری اطلاعات، 46 (4): 777-779.
فتاحی، ر.، بگلو، ر.، آخشیک، س. (1393). گذری و نظری بر گذشته، حال و آینده‏ کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: نگاهی به شکل‌‌گیری، دستاوردها و چالش‏های توسعه‌‌ علم اطلاعات و دانش‏شناسی. شیراز: نامه‌‌ پارسی.
فتاحی، ر. (1388). خلاقیت در پژوهش: تحلیل عناصر و عوامل نوآوری در پژوهش در چارچوب نظریه‌‌های خلاقیت. در: همایش پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی: رویکردها، رویه‌‌ها و کاربردها. تهران: دانشگاه تربیت معلم: 9-29.
فدایی، غ. (1388الف). آیا کتابداری و اطلاع‌رسانی فقط منتظر تغییر نام است؟. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۵(۲): ۱۱-۳۲.
فدایی، غ. (1388ب). آینده‌‌ کتابداری و اطلاع‌رسانی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاهی، 43(1): 13-34.
فدایی، غ. (1392الف). از کتابداری و اطلاع‌رسانی تا علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تهران: چاپار.
فدایی، غ. (۱۳۹۲ب). سخن سردبیر: آسیب‌‌های پژوهش. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۹(۲): ۱۶۳-۱۶۸.
فدایی، غ. (۱۳۹۴). این حوزه برای بقاء به تخصص نیاز دارد. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی، ۲۱(۱):
۷-۱۱.
فدایی، غ. (1398). سخن سردبیر: باز هم هویت. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۵(۴): ۵۴۷-۵۵۲.
فیض، د. (۱۳۸۵). بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی، پژوهشی و مدیریتی کشور و ارائه‌‌ راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل SWOT. در: تهران: همایش ملی علوم انسانی وضعیت امروز، چشم‌‌انداز فردا.
گرایی، ا. (1395). آینده‌نگاری راهبردی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران با رویکرد برنامه‌ریزی سناریومبنا. رساله دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز.
گرایی، ا.، حیدری، غ.، کوکبی، م. (1397). رویکردی کتابشناختی به مسائل و موضوعات اساسی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴(۱): ۵۱-۸۰.
محمدی، م. (1384). کتابداری نوین و چالش‌های آن. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 16(1):
137-144.
منصوریان، ی. (1390). صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 22(3): 88-103.
منصوریان، ی. (1392). تسلیم ناخواسته: آسیب‌‌شناسی پژوهش‌‌های دانشگاهی. کتاب ماه کلیات، 16(5): 3-7.
نشاط، ن. (1394). سخن سردبیر: در خدمت و خیانت پژوهش. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(4): 7-12.
نیک‌‌نیا، م.، جمالی مهمویی، ح.، علی‌‌محمدی، د. (1397). سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی: پیشرفت‌‌های گذشته و مسائل پیش‌رو. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(3): 61-91.
https://doi.org/10.30484/nastinfo.2018.2265
 
CAPTCHA Image