ارزیابی کارآمدی هستان‌شناسی پزشکی هسته‌ای در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم با رویکرد آنتومتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

3 عضو هیئت علمی ایران داک

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کارآمدی هستان‌شناسی پزشکی هسته‌ای با عنوان NucMedOnt بر اساس روش آنتومتریک با معیارهای نمایش محتوا، محتوا (مفاهیم، روابط، و نمونه‌ها)، درک کاربر از محتوا و جستجو و بازیابی مفاهیم بود.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی می‌باشد. ارزیابی هستان‌شناسی، در قالب یک مطالعه کاربردپذیری و با استفاده از آزمون استفاده‌پذیری انجام شد. جامعه پژوهش شامل 10 نفر از اعضای هیأت علمی و متخصصان موضوعی در حوزه‌ پزشکی هسته‌ای بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ارزیابی کارآمدی هستان‌شناسی(فتحیان، 1398) مبتنی‌بر طیف لیکرت بود که به روش آنتومتریک طراحی شده است.

یافته‌ها: 94 درصد کاربران از کارآیی معیار نمایش محتوا، 100 درصد از معیار مفاهیم ، 98 درصد از معیار روابط، 93 درصد از معیار نمونه‌ها، ، 98 درصد از معیار درک کاربر از محتوا و 89 درصد از کاربران از کارآیی معیار جستجو و بازیابی محتوا اعلام رضایت کرده و اثر بخشی آن‌ها را مطلوب و مناسب ارزیابی نمودند.

نتیجه‌گیری: هستان‌شناسی پزشکی هسته‌ای با عنوان NucMedOnt ابزاری کارآمد در بازنمون دانش حوزه پزشکی هسته‌ای و ارتقاء پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه مذکور می‌باشد. نتایج پژوهش، نمایانگر رضایت بالای شرکت کنندگان از کارآمدی بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم در هستان‌شناسی طراحی‌ شده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Nuclear Medicine Ontology in Knowledge Representation and Concepts Retrieval by Ontometric approach

نویسندگان [English]

  • Laleh Torabi 1
  • Zohreh Mirhosseini 2
  • zahra Abazari 1
  • Molouk Sadat Hosseini Beheshti 3
1 Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Department of Library & Information Science, Islamic Azad University- Tehran North Branch
3 Assistant Professor, IranDoc
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to evaluate the efficiency of Nuclear Medicine ontology in knowledge representation and concepts retrieval.

Methodology: The present study was an applied research. The ontology assessment was performed in the form of a usability study using the usability test followed by a questionnaire survey, constructed with Ontometric approach and Likert scale. The study population consisted of 10 faculty members and subject specialists in Nuclear Medicine fields.

Findings: 94% of users were satisfied with the performance of content display criteria, 100% with concepts criteria, 98% with relationships criteria,93% with instance criteria, 98% with users' content perception criteria and 89% of users are satisfied with the content search and retrieval criteria and evaluated their effectiveness as desirable and appropriate. Based on the score, the user’s content perception criteria, content, content display and content search and retrieval had the highest utility in the designed ontology.

Conclusion: The Nuclear Medicine Ontology is an effective tool for knowledge representation and upgrading the databases of the mentioned field. The results show the high satisfaction of the participants with the efficiency of knowledge representation and concepts retrieval in Nuclear Medicine Ontology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology Evaluation
  • Usability Test
  • Knowledge Representation
  • Concept Retrieval
  • Nuclear Medicine Ontology
CAPTCHA Image