مدل‌سازی عوامل موثر بر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران با استفاده از روش معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

طی سه دهه اخیر، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد دنیا با شیب معناداری افزایش یافته و به 25 درصد در سال 2020 رسیده است. اقتصاد جهان از منبع محوری به داده محوری در حال گذار است و کسب‌و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، مهمترین بازیگران این عصر جدیدند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه این کسب‌وکارها و نحوه ارتباط میان این عوامل در ایران است. داده‌های بخش نخست این پژوهش، از طریق 12 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق فراهم شده و با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از روش کدگذاری تحلیل شده است. تحلیل داده‌های یاد شده منجر به شکل‌گیری 287 کد اولیه، 66 مفهوم، 15 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی گردید. در مرحله دوم، یافته‌های بخش کیفی پژوهش در قالب یک پرسشنامه پیاده‌سازی شد و به جامعه‌ای متشکل از سه گروه مختلف از فعالان این صنعت ارسال گردید. داده‌های دریافت شده از طریق240 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل کمی پژوهش تایید گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نقش دولت در توسعه این کسب‌وکارها بسیار کلیدی بوده، سایر عوامل با اثرپذیری از سیاست‌های دولت بر توسعه این شرکت‌ها ایجاد اثر می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting the Development of IT-Based Businesses in Iran Using Structural Equations Method

نویسندگان [English]

  • Hossein Hajipourfard 1
  • Behzad Soltani 2
  • Abbas Tolouei Eshlaghi 3
  • Seyyed Habibollah Tabatabaeian 4
1 PhD Student in Technology Management, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Kashan University, Kashan, Kashan, Iran.
3 Professor of Industrial Management, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Over the last three decades, the share of the digital economy in the entire world economy has increased significantly to 25% in 2020. The world economy is transitioning from resource-oriented to data-driven, and businesses based on information technology are the most important actors of this new era. The purpose of the research, is to identify the factors affecting the development of these businesses and the relationship between these factors in Iran. The data of the first part of this research was provided through 12 in-depth semi-structured interviews and analyzed with the content analysis approach, using the coding method. The analysis of the mentioned data led to the formation of 287 primary codes, 66 concepts, 15 sub-categories and 3 main categories. In the second stage, the findings were implemented in the form of a questionnaire and sent to a community consisting of three different groups. The data received through 240 completed questionnaires were analyzed using the confirmatory factor analysis method and the research model was confirmed. The results of this study show that the role of government in the development of these businesses is very critical, other factors affecting the development of these companies after being influenced by government policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data-driven Economy
  • IT Economy
  • IT-based businesses
  • Digital Economy
  • Policy Analysis
CAPTCHA Image