تاثیر تحولات مدیریت دانش و سازگاری سازمانی بر ابعاد سه‌گانه فرآیند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها و توسعه آن با توجه به تحولات روزافزون دانش مدیریت، یک الزام به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تحولات مدیریت دانش و سازگاری سازمانی بر ابعاد سه‌گانه فرآیند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد انجام شد. پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعة آماری شامل کلیة کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملت استان قم بودند. نمونه آماری طبق فرمول کوکران برابر با 101 نفر به دست آمد که به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ بیشتر از 0/7 و پایایی ترکیبی (CR) با مقدار بیش از 0/6 تایید گردید. روایی آن نیز از طریق (AVE) با مقدار بیش از 0/4 تایید شد. در این پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که تحولات مدیریت دانش بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد، همچنین استراتژی شخصی مدیریت دانش برتحولات مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد ولی تاثیر سازگاری سازمانی بر این 3 متغیر رد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Developments and Organizational Adaptation on the Three Dimensions of Internal Performance Process, Customer Performance, and Learning and Growth

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Hamid Reza Jafari 2
1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
2 Master student of Strategic Management, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
چکیده [English]

The application of knowledge management in organizations and its development is a requirement due to the increasing evolution of management knowledge. The aim of this study was to investigate the impact of knowledge management developments and organizational adaptation on the three dimensions of internal performance process, customer performance and learning and growth. The present applied research was a descriptive survey. The statistical population included all employees and experts of Bank Mellat branches in Qom province. The statistical sample was obtained according to Cochran's formula equal to 101 people who were unlikely to be available. The data collection tool was a questionnaire whose reliability was confirmed with Cronbach's alpha more than 0.7 and CR with a value of more than 0.6. Its validity was also confirmed through AVE with a value of more than 0.4. In this study, structural equation modeling and partial least squares method were used to test the hypotheses and fit the model. Findings showed that knowledge management developments have a positive and significant effect on internal performance process, customer performance and learning and growth, as well as personal knowledge management strategy on knowledge management developments, but the effect of organizational adaptation on these three variables was rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Performance Process
  • Learning and Growth
  • Customer Performance
  • Knowledge Management Developments
  • Knowledge Management Strategy
CAPTCHA Image