تاثیر تحولات مدیریت دانش و سازگاری سازمانی بر ابعاد سه‌گانه فرآیند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها و توسعه آن با توجه به تحولات روزافزون مدیریت دانش، از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمان بوده و منجر به بهبود یادگیری و رشد سازمانی و عملکرد مشتریان می‌شود و یک الزام به‌شمار می‌رود. همچنین تدوین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی شخصی مدیریت دانش از عوامل تاثیرگذار بر تحولات مدیریت دانش می‌باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحولات مدیریت دانش و سازگاری سازمانی بر ابعاد سه‌گانه فرآیند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد است.
روش: پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملت استان قم بودند. نمونه آماری پس از انجام پیش‌آزمون و تایید روایی و پایایی و تعیین انحراف واریانس نمونه اولیه، طبق فرمول کوکران برابر با 101 نفر به دست آمد که به صورت غیراحتمالی در دسترس به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ بود. پس از گردآوری پرسشنامه‌ها، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد، که یک مدل کامل معادلات ساختاری آمیزه‌ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است. ضریب پایایی کرونباخ در این مطالعه برای تمامی متغیرها بالاتر از 7/0 بوده که از حداقل مقدار استاندارد بیشتر است. لذا، سنجه‌ها پایایی بالایی دارند. همچنین باگازی و یی استاندارد بالای 6/0 برای پایایی ترکیبی (CR) گزارش شده است. تمامی مقادیر (CR) متغیرها، بیش از 6/0 می‌باشد، بنابراین، مدل اندازه‌گیری از پایایی ترکیبی مناسبی نیز برخوردار است. برای بررسی روایی همگرا در مدل PLS معیار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) مورد تحلیل قرار گرفت و ﺗﻤﺎمی ﻣﻘﺎدﻳﺮ AVE ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه‌ﻫﺎ، ﻣﻘﺪاری بیش از 4/0 را ﻧﺸﺎن دادند و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﻳﺎی ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ قبول برای روایی ﻫﻤﮕﺮای پرسشنامه است. در این پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تاثیر تحولات مدیریت دانش بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد به ترتیب با t-value 6.56، 4.97 و 6.92 تایید شدند. ولی تاثیر سازگاری سازمانی بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد به ترتیب با t-value 0.199، 0.819و 0.531 رد شدند. تاثیر استراتژی شخصی مدیریت دانش بر تحولات مدیریت دانش با t-value 4.74 تایید شد، ولی تاثیر تدوین استراتژی مدیریت دانش بر تحولات مدیریت دانش با t-value 1.69 رد شد.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌ها، تحولات مدیریت دانش بر فرایند عملکرد داخلی، عملکرد مشتری و یادگیری و رشد، تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند. بنابراین، توجه به تحولات مدیریت دانش، به سازمان‌ها در بهبود فرایند عملکرد داخلی آن‌ها و یادگیری و رشد اعضای سازمان کمک کرده و عملکرد مشتری را نیز بهبود می‌بخشد. همچنین سازمان‌ها با اتخاذ استراتژی شخصی مدیریت دانش می‌توانند در تاثیر بر تحولات مدیریت دانش موفق‌تر عمل نمایند. لذا، می‌توان گفت قابلیت‌های مدیریت دانش و توانایی سازمان برای مدیریت موثر دانش که در سایه تحولات مدیریت دانش تکامل یافته است، مبنایی مشترک برای دستیابی به تعامل در اختیار کارکنان قرار می‌دهد که اثربخشی آن در خلق ارزش برای سازمان از طریق اثرگذاری فرآیندهای دانش بر فرایند عملکرد داخلی سازمان پدیدار می‌شود. همچنین تحولات مدیریت دانش منجر به یادگیری و رشد سازمانی به عنوان مهم‌ترین ابزار تحول مدیریت دانش که فرآیند خلاقیت مداوم از طریق خلق دانش جدید است، خواهد شد و در صورت ادغام مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش (به‌مثابه یک راهبرد ضروری برای محیط‌های پیچیده، پویا) می‌توان فرایندهای کسب‌وکار را بهبود بخشیده و سبب ارتقاء سطح رضایت مشتریان، سودآوری و وفاداری مشتریان گردید. با توجه به تایید تاثیر تحولات مدیریت دانش بر فرآیند عملکرد داخلی، پیشنهاد می‌شود با استفاده از تحولاتی که در زمینه مدیریت دانش ایجاد شده، از طریق ساده‌سازی فرایندهای داخلی بانک، افزایش کیفیت خدمات بانک و ایجاد نوآوری در ارائه خدمات، بتوانند در بهبود فرایند عملکرد داخلی موثر واقع شوند. همچنین با توجه به تایید تاثیر تحولات مدیریت دانش بر یادگیری و رشد، پیشنهاد می‌شود مدیران با فراهم ساختن شرایط مناسب، با استفاده از قابلیت‌های مدیریت دانش و تحولاتی که در این زمینه رخ داده است، به یادگیری و رشد سازمانی پرداخته و منجر به ارتقاء مهارت و رضایت کارکنان و همچنین منجر به ارتقای خدمات ارائه شده به مشتریان و جلب رضایت مشتریان شوند. با عنایت به نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد سازمان‌هایی که فعالیت‌های خود را براساس مدیریت دانش انجام می‌دهند و به یادگیری مداوم سازمانی می‌پردازند، با تحولات عرصه مدیریت دانش همگام شده و در نهایت از کارآیی، اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت خدمات بالاتری برخوردار خواهند بود. با توجه به تایید تاثیر تحولات مدیریت دانش بر عملکرد مشتریان، پیشنهاد می‌گردد در سازمان‌ها بویژه سازمان‌های مالی، از طریق تلفیق مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش، فرایندهای کسب‌وکار را بهبود بخشیده و سبب ارتقاء سطح رضایت مشتریان، سودآوری و وفاداری مشتریان گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Developments and Organizational Adaptation on the Three Dimensions of Internal Performance Process, Customer Performance, and Learning and Growth

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Hamid Reza Jafari 2
1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
2 Master Student of Strategic Management, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Applying knowledge management in organizations and its development according to its ever-increasing developments is one of the factors influencing the organization's performance which as a requirement leads to improving organizational learning, growth, and customer performance. Furthermore, the formulation of knowledge management strategy and personal knowledge management strategy are among the factors influencing the evolution of knowledge management. In this regard, the current research aims to investigate the impact of knowledge management developments and organizational adaptation on the three dimensions of the internal performance process, customer performance, and learning and growth.
Method: The present applied research is a descriptive survey. The statistical population included all employees and experts of Bank Mellat branches in Qom province. After conducting the pre-test and confirming the validity and reliability and determining the variance deviation of the initial sample, the statistical sample was obtained according to Cochran's formula as 101 people who responded to the questionnaires in a non-probabilistic manner. The data collection tool was a questionnaire. After collecting the questionnaires, the structural equation model was used to analyze the data, which is a complete structural equation model combining path diagram and confirmatory factor analysis. Cronbach's reliability coefficient in this study was higher than 0.7 for all variables, which is higher than the minimum standard value. Therefore, the measurements have high reliability. Also, Bagozzi and Yi standards above 0.6 have been reported for composite reliability (CR). All (CR) values of the variables are more than 0.6, therefore, the measurement model has a suitable composite reliability. To check the convergent validity in the PLS model, the average variance extracted (AVE) was analyzed and all the AVE values related to the constructs showed a value of more than 0.4, which means it is an acceptable limit for the convergent validity of the questionnaire. In this research, structural equation modeling and partial least squares method were used to test hypotheses and fit the model.
Findings: The results showed that the impact of knowledge management changes on the process of internal performance, customer performance, and learning and growth were confirmed with t-value of 6.56, 4.97, and 6.92 respectively. But the effect of organizational compatibility on internal performance process, customer performance, and learning and growth were rejected with
t-value of 0.199, 0.819, and 0.531 respectively. The effect of personal knowledge management strategy on knowledge management developments was confirmed with a t-value of 4.74, but the effect of developing knowledge management strategy on knowledge management developments was rejected with a t-value of 1.69.
Conclusion: According to the findings, knowledge management developments have a positive and significant impact on the internal performance process, customer performance, and learning and growth. Therefore, paying attention to the developments of knowledge management helps organizations improve their internal performance process and learning and growth of organization members and enhance customer performance. Also, by adopting a personal knowledge management strategy, organizations can be more successful in influencing knowledge management developments. Therefore, it can be said that knowledge management capabilities and the organization's ability to effectively manage knowledge, which has evolved in the shadow of knowledge management developments, provide employees with a standard basis for achieving interaction. Its effectiveness in creating value for the organization emerges through the impact of knowledge processes on the internal performance process of the organization. Furthermore, the evolution of knowledge management will lead to learning and organizational growth as the most critical tool for the evolution of knowledge management, which is a process of continuous creativity through the creation of new knowledge, and if customer relationship management is integrated with knowledge management (as a necessary strategy for complex environments, dynamic) can improve business processes and increase customer satisfaction, profitability, and customer loyalty. Considering the confirmation of the impact of knowledge management developments on the internal performance process, it is suggested that by using the developments that have been created in the field of knowledge management, by simplifying the bank's internal processes, increasing the quality of the bank's services and creating innovation in service delivery, they can improve the performance process. be effective internally. Moreover, considering the confirmation of the impact of knowledge management changes on learning and growth, it is suggested that managers, by providing suitable conditions, using knowledge management capabilities and the changes that have occurred in this field, should focus on organizational learning and growth and lead to the improvement of skills, and employee satisfaction, as well as lead to the improvement of services provided to customers and customer satisfaction. According to the results of this research, it seems that the organizations that perform their activities based on knowledge management and engage in continuous organizational learning will be in sync with the developments in the field of knowledge management and will ultimately have higher efficiency, effectiveness, productivity, and service quality. Considering the confirmation of the impact of knowledge management changes on the performance of customers, it is suggested that organizations, especially financial organizations, improve business processes through the integration of customer relationship management and knowledge management and increase the level of customer satisfaction, profitability, and customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Internal Performance Process
  • Learning and Growth
  • Customer Performance
  • Knowledge Management Developments
  • Knowledge Management Strategy
آدینه‌لو، م.، سهیلی، ب.، فرجی، غ. (1400). رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 8(29): 66-41.
https://doi.org/10.22054/jks.2021.58136.1407
احمدی‌الوار، ز.، پوراشرف، ی. ا.، طولابی، ز. (1396). بررسی ارتباط بین فرهنگ فروش با ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری (مطالعه موردی: کارکنان و مشتریان بانک‌ها و موسسه‌های مالی شهرستان پل دختر). مدیریت بازرگانی، 9(4): 716-689.
https://doi.org/10.22059/jibm.2017.219458.2341
باقری، ز.، حسینی‌نژاد، س.ج.، صفایی، ن. (1400). مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های دولتی). مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، 2(2): 127-116.
بامری، ن.، کشته‌گر، ع.، مهدی بیگی، ن. (1397). بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی‌گری قابلیت‌های مدیریت دانش. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(41): 164-139.
پناهی، ب.، لعلی سرابی، ا.، ماهری کلجاهی، ا. (1399). بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(1): 78-50.
https://doi.org/10.22091/stim.2020.4516.1325
ترک‌زاده، ج.، عبدشریفی، ف. (1395). انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک. جامعه‌شناسی کاربردی، 27(4): 61-78.
https://doi.org/10.22108/jas.2017.21166
تقی‌آبادی، ر.، رسولی، ا. (1395). بررسی استراتژی‌های یادگیری سازمانی در سازمان‌های یادگیرنده. در: تهران: کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت.
تقی‌زاده، ه.، زیرکی سار، ر. (1397). رابطه رهبری معنوی در پرتو باورهای اخلاقی کارکنان با سازگاری سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳(۱): ۷۳-۶۵.
تولایی، ر. ا.، کریمی، ز.، نظافتی، ن. (1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمان‌های مالی با نقش تعدیل‌گر سبک تصمیم‌گیری. مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(5): 81-53.
ثقفی، ف.، حورعلی، م.، اسلامی، م. (1400). طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 9(35): 154-129.        https://doi.org/10.22054/IMS.2020.47401.1613
جامی‌پور، م.، عصاریان، م.، یزدانی، ح. (1397). بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش. مدیریت بازرگانی، 10(4): 854-835.
https://doi.org/10.22059/jibm.2018.231985.2575
جمالی، ز.، اسمعیلی گیوی، م.، نوروزی، ع. (1398). واکاوی ابعاد مدیریت دانش شخصی و تحلیل نقش واسطه‌ای آن در تأثیر ویژگی‌های روانشناختی بر شایستگی‌های سازمانی در خدمات اطلاعاتی و دانشی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(1): 106-85.                           https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.70235
حسن‌زاده، م. (1400). مدیریت دانش تحولی: نسل جدید مدیریت دانش برای تسهیل‌گری تحول دیجیتال. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7(4): 7-14.
https://doi.org/10.22091/stim.2021.2041
حسن‌زاده، م.، رسولی، ب.، جعفری، س. (1401). مدیریت دانش در عمل: نقد و بررسی کتاب راهبرد دانش و مدیریت دانش. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 22(5): 267-285.
https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38319.2364
حیدری، ص.، طاهری‌کیا، ف.، ایمان‌خان، ن. (1400). ارائه چارچوبی برای یکپارچه‌سازی مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری. مدیریت بازرگانی، 13(2): 608-572.
https://doi.org/10.22059/jibm.2021.313655.3990
دستام، م. (1400). انعطاف‌پذیری سازمانی و عملکرد مالی: مورد مطالعه شعب تأمین اجتماعی شهر تهران. مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، 2(1): 63-55.
https://doi.org/10.22105/imos.2021.282313.1088
رستگار، ع.، جعفری، ط. (1398). تأثیر قابلیت‌های زیرساختی مدیریت دانش و راهبرد کسب‌وکار بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی قابلیت‌های فرآیندی مدیریت دانش. مدیریت دانش سازمانی، 2(2): 208-173.
رشنوادی، ی.، صادق‌وزیری، ف.، نصرت‌پناه، ر. (1400). ارتقای عملکرد شرکت‌ از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب‌وکار. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(1): 106-79.
https://doi.org/10.22034/qjimdo.2021.262799.1390
روح‌بخش، ه.، حسین‌قلی‌زاده، ر.، جاویدی کلاته جعفرآبادی، ط. (1395). توصیف و تحلیل مهارت‌های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(2): 395-375.
زارعی، ع.، احمدی‌الوار، ز. (1400). تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری. پژوهشنامه بیمه، 36(4): 74-45.
https://doi.org/10.22056/jir.2021.253880.2804
سید نقوی، م.ع.، سهرابی، ش. (1393). الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 7(26): 87-63.
سیف اللهی، ن.، حمیدزاده اربابی، ع. (1400). تحلیل اثر مدیریت دانش و جهت‌گیری بازار بر عملکرد بازار با نقش میانجی نوآوری باز (نمونه پژوهش: بانک تجارت). مدیریت دانش سازمانی، 4(1): 122-89.
طاهری عطار، غ.، متوسلی، م.ح.، خضری، س.، نامدار جویمی، ا. (1397). رابطه انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی و هدف تسهیم دانش: با توجه به نقش تعهد سیستم مدیریت دانش (اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه تهران). دانش‌شناسی، 11(43): 74-60.
طبرسا، غ.، شریفی، ص.، حسینی، س. ا. (1395). بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(2): 136-113.
عرفای جمشیدی، ش.، عرفای جمشیدی، ش.، میرزائی، ح. (1398). تبیین مدل یادگیری سازمانی کارکنان براساس ارتقای بهره‌وری و کاهش فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام‌نور مرکز تبریز). مدیریت بهره‌وری، 13(49): 68-41.
https://doi.org/10.30495/qjopm.2019.666870
فروتن‌راد، ل.، مومنی، ع. (1400). مروری بر فرآیند مدیریت دانش و چگونگی پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی.                                  https://doi.org/10.22054/jks.2021.60162.1429
قاسمی، ج.، غضنفری، م.، یدالهی، ع. (1400). بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه. مدیریت فرهنگی، 1(51): 95-83.
محمداسماعیل، ص.، حمیدی، ف. (1400). مدل جریان دانش در صنعت بانکداری. مدیریت دانش سازمانی، 4(1): 153-123.
مرادی، م.، بهرامی‌نیا، س. (1399). تاثیر سواد اطلاعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانه‌های عمومی. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 7(23): 90-63.
https://doi.org/10.22054/jks.2020.49603.1268
مرادی، م.، مرندی، ز.، محسنی، ا. (1396). رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 9(19): 116-97.
https://doi.org/10.22055/slis.2017.14159.1106
مغنی، ح.، ناصحی‌فر، و.، ناطق، ت. (1398). چگونگی تاثیر گسترش فناوری‌های مالی بر ‌بهبود عملکرد خدمات مالی. اقتصاد مالی، 13(49): 212-183.
مقامی‌دولت‌آباد، م.، لاجوردی، ج. (1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در شهر تهران). علوم اجتماعی، 13(2): 336-309.
مولوی، ف.، محمدی، م. (1400). بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 4(50): 81-67.
نجاری، ر.، آذر، ع.، احمدی، ف.، جلیلیان، ح. (1394). ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت‌های تولیدی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۵(۲): ۱۷۳-۱۳۹.
نظرپوری، ا.، شاه‌‌سیاه، ن. (1400). بررسی نقش تعدیل‌گری یادگیری‌زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22(4): 22-46.
نظری، ش.، حسینی، ح.، مرادعلیزاده، ب. (1397). ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت‌های ورزشی استان آذربایجان غربی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(3): 20-11.
https://doi.org/10.30473/fmss.2018.5054
CAPTCHA Image