مدیریت انتخاب پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی با مشارکت کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد ایران

2 دانش آموخته مقطع دکتری رشته بازیابی اطلاعات و دانش دانشگاه الزهرا

3 استاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل عوامل تاثیرگذار بر استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در بین کاربران دانشگاهی است. شناسایی عواملی که منجر به استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی توسط کاربران دانشگاهی می شود، به مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی در هنگام انتخاب پایگاه های اطلاعاتی کمک می‌کند.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. نمونه را 319 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد تشکیل می‌دهند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد و روایی آن با استفاده از تحلیل عامل تاییدی انجام گرفت. روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و نرم‌افزارهای اموس 24 و اس.پی.اس.اس 26 برای آزمون فرضیه‌ها بکار گرفته شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد، عوامل سودمندی و نگرش به ترتیب با کسب ضرایب (420/0 و 255/0) رابطه‌ای معنی دار، مثبت و مستقیم با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی داشته‌اند. متغیرهای سودمندی استفاده (516/0=β) و سهولت استفاده (202/0=β) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیر را در پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی داشت.

نتیجه‌گیری: در هنگام انتخاب پایگاه های اطلاعاتی مناسب برای دانشگاه‌ها باید به عواملی همچون کارایی، سهولت استفاده و نگرش کاربران توجه شود. توجه به این عوامل، در ارتقا ایجاد شرایط لازم برای بهبود بهره‌‌‌وری از پایگاه‌ها و افزایش هزینه سودمندی آنها در کتابخانه‌های دانشگاهی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managing the selection of databases in academic libraries with user participation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Makkizadeh 1
  • Mahboobeh Farzin Yazdi 2
  • alireza afshani 3
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Department of Knowledge and information Science, Yazd University, Yazd, Iran
2 Ph.D., Faculty of education and psychology, Department of Knowledge and Information Science, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Social Sciences, Department of Cooperation and Social Welfare, Yazd University, Yazd, Iran,
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to provide a model of factors affecting the use of databases among academic users. Identifying the factors that lead to the acceptance and use of databases by academic users helps university library administrators and decision makers when selecting databases.

Methodology: The present study is descriptive survey. The statistical population consists of 319 postgraduate students of Yazd University. A researcher-made questionnaire was used to collect data and the validity of this was done by using confirmatory factor analysis. Structural equation modeling, path analysis and software AMOS 20 and SPSS22 were used to test the hypotheses.

Findings: The findings of this study showed that the factors of usefulness and attitude were obtained by taking coefficients (0/420, 0/255), respectively, with positive and direct relation with Use of databases by academic users. The usefulness (β=0.516) and ease of use (β=0.202) had the highest and lowest impact in accepting databases, respectively.

Conclusion: In order to select the appropriate databases in universities, factors such as efficiency, ease of use and users' attitude towards that database should be considered. Paying attention to these factors affects the rate of use of those databases by users and calculating their cost-effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • database
  • academic user
  • Yazd University
  • technology acceptance model
  • structural equation approach
CAPTCHA Image