تأثیر اعتماد سازمانی و انگیزه فردی بر انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: انتقال دانش ضمنی یک فرایند تعاملی است که اساساً بر مبنای اعتماد بین طرفین شکل می‌گیرد. به نظر می‌‌رسد داشتن انگیزه فردی برای افزایش تمایل کارکنان به انتقال دانش ضمنی مؤثر باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی و نقش میانجی انگیزه فردی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌های عمومی پرداخته است.
روش: تحقیق حاضر براساس هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان فارس در سال 1400 (350 نفر) می‌باشند که با کمک فرمول کوکران، 142 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده‌‌اند. برای گردآوری داده‌‌ها از پرسش‌نامه اعتماد سازمانی‏ فولر (۲۰۱۸) و پرسشنامه انگیزه فردیز استفاده شد. جهت بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر انگیزه فردی و انتقال دانش ضمنی، از تحلیل عامل تأییدی و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده‌‌ها، نرم‌افزار اس.‌‌پی.‌‌اس‌‌.اس (SPSS) و پی.‌‌ال.‌‌اس. (PLS) می‌‌باشند.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان می‌‌دهد که میزان تأثیر اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی 390/0 می‌‌باشد. میزان تأثیر اعتماد سازمانی بر انگیزه فردی کارکنان 798/0 و میزان تأثیر انگیزه فردی کارکنان بر تمایل به انتقال دانش ضمنی 437/0 است.
بنابراین، اعتماد سازمانی و انگیزه فردی به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان دارند. اما تأثیر غیرمستقیم اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی به واسطه انگیزه فردی، 349/0 می‌‌باشد که نسبت به حالت مستقیم کاهش یافته است. این نتایج نشان می‌‌دهد که انگیزه فردی کارکنان موجب تأثیر متوسط اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی شده است.
نتیجه‌‌گیری: اگرچه اعتماد سازمانی و انگیزه فردی هر کدام به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به انتقال دانش ضمنی کارکنان کتابخانه‌‌های عمومی دارند، اما نقش میانجی انگیزه فردی باعث افزایش تأثیر اعتماد سازمانی بر تمایل به انتقال دانش ضمنی نشده است. بنابراین، نمی‌توان انگیزه فردی را به عنوان یک متغیر میانجی تأثیرگذار در فرایند انتقال دانش ضمنی موثر در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Trust and Individual Motivation on Tacit Knowledge Transfer of Public Library Staff

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Zahra Rafiee 2
  • Maryam Golshani 3
  • Ali Shojaeifard 4
1 Assosiate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.A., Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assosiate Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objectives: The tacit knowledge transfer is an interactive process based on trust between the parties. Individual motivation seems to be effective in increasing staff's willingness to transfer tacit knowledge. Accordingly, the current research studied the effect of organizational trust and the mediating role of individual motivation on the willingness to transfer tacit knowledge among public library staff.
Methods: The current research is applied based on the purpose and descriptive in terms of the data collection method. The statistical population includes all the employees of the public libraries in Fars province in 2021 (350 people), which by Cochran's formula, 142 people were selected as the statistical sample. To collect data, Fuller (2018)'s Organizational Trust Questionnaire and Individual Motivation Questionnaire were used. In order to investigate the effect of organizational trust on individual motivation and tacit knowledge transfer, confirmatory factor analysis and partial least squares technique have been used. The software used for data analysis are SPSS and PLS software.
Results: The results show that the effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge is 0.390. The effect of organizational trust on personal motivation of employees is 0.798 and the effect of individual motivation of employees on the desire to transfer tacit knowledge is 0.437. Therefore, organizational trust and individual motivation have a direct positive and significant effect on the desire to transfer tacit knowledge of employees. But the indirect effect of organizational trust on the tendency to transfer tacit knowledge due to individual motivation is 0.349, which has decreased compared to the direct state.
These results show that employees' individual motivation has a moderate effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge.
Conclusions: Although organizational trust and individual motivation each have a direct positive and significant effect on the desire to transfer tacit knowledge of public library staff, the mediating role of individual motivation has not increased the effect of organizational trust on the desire to transfer tacit knowledge. Therefore, individual motivation cannot be considered as an effective mediating variable in the process of effective tacit knowledge transfer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Organizational Trust
  • Transfer of Tacit Knowledge
  • Individual Motivation
  • Public Library
کبیری، ا.، قلعه‌ای، ع.، طالبی، م.، شیخلو، م. (۱۳۹۸). رابطه میان ابعاد اخلاقی معنویت در محیط کار، با سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 14(2): 83-90.
CAPTCHA Image