کاربرد مولفه‌های مدیریت زمان در روزآمدسازی اطلاعات و برنامه‌ریزی حرفه‌ای متخصصان علم اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی؛ اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان؛

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی مدیریت زمان در روزآمدی اطلاعات و برنامه‌‌ریزی حرفه‌ای متخصصان علم اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان انجام شده است.

روش: روش پژوهش پبمایشی و نوع مطالعه کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان کرمان به تعداد 82 نفر می‌باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 68 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسشنامه محقق‌ساخته شامل مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات استفاده شده است و از آماره‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و نیز استنباطی شامل: ضریب همبستگی پیرسون- اسپیرمن و نیز مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات به ترتیب برابر 412/0 و 318/0 است. در نتیجه بین مدیریت زمان کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار R2adj (تعدیل شده R2)، برابر با 174/0 می‌باشد، پس تمامی متغیرهای وارد شده در این مدل 174/0 واریانس روزآمدسازی اطلاعات را تبیین می‌کنند.

نتیجه‌گیری: سازماندهی قدرتمند شامل تفویض اختیار و فضای کاری مناسب برای داشتن مدیریت زمان موثر جهت مدیران بسیار مهم است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of time management components in information updating and professional planning of information science specialists

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Leily Shabani 2
1 Assistant professor /Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
2 MSc.in Knowledge and Information Science; General Office of Public Libraries; Kerman Province
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate time management to update information of library employees at the public library of Kerman province.

Method: The research method was survey and the type of study was applied. The statistical population of the research includes all 82 employees working at public libraries in Kerman province while according to Morgan table, a sample of 68 patients were selected through stratified random sampling. To collect data, two researcher made questionnaires including; time management and updating information were used. Data analysis was performed by SPSS20 and descriptive statistics such as mean and standard deviation, and inferential statistics such as Spearman correlation coefficient and multiple regressions model.

Results: The findings showed The correlation coefficients of Pearson and Spearman test between the two variables of time management and information updating are 0.412 and 0.318, respectively. as a result a direct significant relationship between time management of employees and also updating the information at public libraries in Kerman province. Given that the value of R2adj (adjusted R2) is equal to 0.174, then all the variables entered in this model explain the variance of information updating of 0.174.

Conclusion: strong organization involving both authority of delegation and convenient workspace are crucial

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • Updating the Information
  • Librairans
  • Public library
  • Time Management
CAPTCHA Image