کاربرد مولفه‌های مدیریت زمان در روزآمدسازی اطلاعات و برنامه‌ریزی حرفه‌ای متخصصان علم اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدیریت زمان در روزآمدی اطلاعات و برنامه‌‌ریزی حرفه‌ای متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.
روش: روش این پژوهش پیمایشی و از نوع مطالعه کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان کرمان به تعداد 82 نفر می‌باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 68 نفر برآورد شده و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. جامعه مورد مطالعه برحسب شهرستان مشخص گردید و سپس از هر یک، نمونه تصادفی به نسبت تعداد افراد جامعه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسشنامه محقق‌ساخته شامل مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه مدیریت زمان شامل 40 پرسش دربارۀ روش‌های پایش و کنترل وقت در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای بود. پرسشنامه روزآمدی اطلاعات نیز شامل 15 پرسش در خصوص استفادۀ روزآمد از منابع اطلاعاتی، وبگاه‌ها، رسانه‌ها، پایگاه‌ها و دسترسی به اطلاعات تخصصی طراحی شد. برای محاسبه روایی ابزار اندازه‌گیری از روش اعتبار صوری استفاده شده است. پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. ضریب مورد نظر برای پرسشنامه‌های مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات به ترتیب 845/0 و 948/0 تعیین شد که بیانگر پایایی بالای ابزار سنجش است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.پی. انجام شد و از آماره‌های توصیفی شامل میانگین
و انحراف معیار و نیز استنباطی شامل: ضریب همبستگی پیرسون- اسپیرمن و نیز مدل رگرسیون چند متغیره استفاده
شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر مدیریت زمان و روزآمدسازی اطلاعات به ترتیب برابر 412/0 و 318/0 است. در نتیجه بین مدیریت زمان کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار R2adj (تعدیل شده R2)، برابر با 174/0 می‌باشد، لذا، امتیاز نمره واریانس، روزآمدسازی اطلاعات را تایید می‌کند. بر این اساس، بین هدف‌گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی عملیات، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات رابطه خطی معنی‌داری وجود دارد. ضریب همبستگی چندگانه 498/0=r می‌باشد که نشان‌دهندۀ میزان روابط هدف‌گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی عملیات، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات است و با توجه به اینکه سطح معنی‌داری برابر 006/0 و کوچک‌تر از سطح
05/0= α است، بنابراین، این رابطه معنی‌دار است. با توجه به اینکه مقدار R2adj (تعدیل شده R2)، برابر با 174/0 می‌باشد، پس، امتیاز نمره واریانس، روزآمدسازی اطلاعات را تایید می‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد مدیریت زمان کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی استان کرمان رابطه مستقیمی دارند؛ یعنی هرچه توانایی کارکنان در مدیریت زمان بیشتر باشد، توانایی آنها در روزآمدسازی اطلاعات و افزایش کیفیت کارهای تخصصی بیشتر می‌شود. علاوه‌بر آن، ارتباط تنگاتنگی میان برنامه‌ریزی عملیات توسط کارکنان و روزآمدسازی اطلاعات وجود دارد؛ یعنی هرچه کارکنان به صورت عملیاتی و عینی برای رسیدگی به امور، برنامه‌ریزی داشته باشند، بهتر می‌توانند اطلاعات خود را در زمینه‌های تخصصی و عمومی روزآمدتر کنند. سازماندهی قدرتمند شامل تفویض اختیار و فضای کاری مناسب برای داشتن مدیریت زمان موثر جهت مدیران بسیار مهم است و شایسته است تا تمرکز مدیران بر فعالیت‌های سودمند باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود کارکنان کتابخانه‌ها اهداف خود را مطابق با اهمیت‌شان اولویت‌بندی کنند؛ زمان مشخصی برای برنامه‌ریزی و روزآمد کردن اطلاعات خود اختصاص دهند؛ اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت شغلی تهیه کنند؛ اهداف سازمانی را درجه‌بندی نمایند؛ جلسات را در زمان مناسب برگزار کنند؛ شروع و اتمام کار را مشخص کنند؛ روش انجام کار را مشخص کرده و برنامه مطالعات تخصصی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Time Management Components in Updating Information, and Professional Planning of Knowledge and Information Science Specialists

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Leily Shabani 2
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science; Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
2 MSc.in Knowledge and Information Science; General Office of Public Libraries, Kerman Province, Kerman, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to study time management in updating information, and professional planning of knowledge and information science specialists in public libraries of Kerman province.
Method: This survey research is an applied study. The statistical population includes all the employees of public libraries in Kerman province, numbering 82 people. The sample size was selected as 68 people based on Morgan's table and the stratified random sampling method. The study population was determined by the city, where from each, and based on the population the sample was selected. Two researcher-made questionnaires including time management and updating information were used to collect data. The time management questionnaire included 40 questions about the methods of monitoring and controlling time in performing professional activities. The updating information questionnaire was also designed including 15 questions regarding the up-to-date use of information sources, websites, media, databases, and access to specialized information. The face validity method was used to calculate the validity of the measurement tool. The reliability of the questionnaires was also evaluated using Cronbach's alpha test. The coefficients for time management and information updating questionnaires were determined as 0.845 and 0.948, respectively, which indicates the high reliability of the measurement tool. Data analysis has been carried out by SPSS software. Descriptive statistics were used, including mean and standard deviation as well as inferential statistics including Pearson-Spearman correlation coefficient and multivariate regression model.
Findings: The results showed that the correlation coefficients of the Pearson and Spearman tests between the two variables of time management and updating information are 0.412 and 0.318, respectively. As a result, there is a direct and meaningful relationship between staff time management and information updating in public libraries of Kerman province. Considering that the value of R2adj (adjusted R2) is equal to 0.174, therefore, the variance score confirms the updating of the information. Based on this, there is a significant linear relationship between goal setting, prioritization of goals and activities, operation planning, delegation of authority, management of communication and management of staff meetings, and updating of information. The multiple correlation coefficient is r=0.498, which shows the relationship between goal setting, prioritization of goals and activities, operation planning, delegation of authority, communication management and staff meeting management, and updating information. Considering that the significance level is equal to 0.006 and smaller than the α=0.05 level, therefore, this relationship is significant. Considering that the value of R2adj (adjusted R2) is equal to 0.174, then the variance score confirms the updating of the information.
Conclusion: The results showed that there is a direct relationship between employee time management and updating information in public libraries of Kerman province. The greater the ability of employees in time management, the greater their ability to update information and increase the quality of specialized work. In addition, there is a close relationship between planning operations by employees and updating information; That is, the more the employees plan operationally and objectively to deal with matters, the better they can update their information in specialized and general fields. Strong organization including delegation of authority and a suitable work environment is very important for managers to have effective time management and it is appropriate for managers to focus on beneficial activities. Therefore, it is suggested that library staff prioritize their goals according to their importance; allocate a specific time to plan and update their information; prepare short-term and long-term career goals; grade organizational goals; hold meetings at the right time; specify the start and finish of the work; specify the method of doing the work and have a specialized study program.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Updating the Information
  • Librairans
  • Public library
  • Time Management
Abu Mostafa, Y., Salama, A.A., Abu Amuna, Y.M. & Aqel, A. (2021). The Role of Strategic Leadership in Activating Time Management Strategies to Enhance Administrative Creativity Skills. International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR), 5(3): 36-48.
Aeon, B., Faber, A. & Panaccio, A. (2021). Does time management work? A meta-analysis. PloS one, 16(1): e0245066. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245066
Alay, S. & Kocak, S. (2002). Validity and reliability of time management questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2): 9-13.
Basila, C. (2014). Good time management and motivation level predict student academic success in college on-line courses. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 4(3): 45-52. https://doi.org/10.4018/ijcbpl.2014070104
Britton, B.K. & Tesser, A. (1991). Effects of time-management practices on college grades. Journal of educational psychology, 83(3): 405-410.
Brown, J.M. (2001). Time and the academic librarian. Portal. Libraries and the Academy, 1(1): 59-70. https://doi.org/10.1353/pla.2001.0009
Collier, Z.A. & Lambert, J.H. (2018). Time management of infrastructure recovery schedules by anticipation and valuation of disruptions. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 4(2).      
https://doi.org/10.1061/AJRUA6.0000961
Dangani, S.A., Ibrahim, U. & Aduku, B.S. (2016). Use of time management techniques by librarians in Umaru Musa Yar’adua University Library Katsina for effective information service delivery. Samaru Journal of Information Studies, 16(1): 51-61.
Farrell, M. (2017). Time management. Journal of Library Administration, 57(2): 215-222. https://doi.org/10.1080/01930826.2017.1281666
Galindo-Domínguez, H. & Bezanilla, M.J. (2021). Promoting time management and self-efficacy through digital competence in university students: A mediational model. Contemporary Educational Technology, 13(2): 1-14. https://doi.org/10.30935/cedtech /9607
Ifijeh, G. (2012). Time management strategies for improving librarians’ productivity. Bilgi Dünyasi, 13(2): 565-573.
Kalra, A., Agnihotri, R., Talwar, S., Rostami, A. & Dwivedi, P.K. (2020). Effect of internal competitive work environment on working smart and emotional exhaustion: the moderating role of time management. Journal of Business & Industrial Marketing, 36(2): 269-280. https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2019-0094
Kaufman-Scarborough, C. & Lindquist, J.D. (1999). Time management and polychronicity: comparisons, contrasts, and insights for the workplace. Journal of Managerial Psychology, 14(3/4): 288-312. https://doi.org/10.1108/02683949910263819
Kulkarni, M. (2020). Time management skills among medical students. Indian Journal of Public Health Research & Development, 11(6): 488-493.
Lennertz, L.L. & Jones, P.J. (2020). A Question of Time: Sociotemporality in Academic Libraries. College & Research Libraries, 81(4): 701-720. https://doi.org/10.5860/ crl.81.4.701
Lund, J.R. & Wiese, J. (2021). Less is More: Exploring Support for Time Management Planning. In: Designing Interactive Systems Conference. New York: 392-405.        
https://doi.org/10.1145/3461778.3462133
McCune, M. (2011). Where Did My Time Go? Time Management in Libraries. Kansas Library Association College and University Libraries Section Proceedings, 1(1): 57-65.     
https://doi.org/10.4148/culs.v1i0.1362
Miller, D.M. & Keenan, T. (2015). The Time Management Study as a Tool for New Technical Services Managers. Library Leadership & Management, 30(1): 1-22.          
https://doi.org /10.5860/llm.v30i1.7124
Napone, J.O., Osip, P.R. & Perez, R. (2006). Work Values and Time Management Practice of the Library Working Students of Capitol University, SY 2006-2007. Sulo: Journal of Student-Faculty Research, 8(1): 1-10.
Nasrullah_ S. & Khan, M.S. (2015). The impact of time management on the students’ academic achievements. Journal of Literature, Languages and Linguistics, 11: 66-71.
Rapariya, S. & Ranjana Bhatia, M. (2020). Time management skill among teachers in relation to their type of school, gender and educational stream. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6): 2350-2358.
Sainz, M.A., Ferrero, A.M. & Ugidos, A. (2019). Time management: skills to learn and put into practice. Education+Training, 61(5): 635-648. https://doi.org/10.1108/ET-01-2018-0027
Santoso, A.M., Primandiri, P.R., Zubaidah, S. & Amin, M. (2021). The development of students’ worksheets using project-based learning (PjBL) in improving higher order thinking skills (HOTs) and time management skills of students. Journal of Physics: Conference Series, 1806(1): 1-5. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1806/1/012173
Siguenza-Guzman, L., Van den Abbeele, A., Vandewalle, J., Verhaaren, H. & Cattrysse, D. (2014). Using Time-Driven Activity-Based Costing to support library management decisions: A case study for lending and returning processes. The Library Quarterly, 84(1): 76-98.
https://doi.org/10.1086/674032
Stuken, T., Korzhova, O. & Lapina, T. (2021). Time Management Skills of Middle Managers of Russian Companies: Evaluation Experience. In: International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, (Subotica, Serbia, 21 May): 42-47.
Wang, W.C. (2019). Exploring the relationship among free-time management, leisure boredom, and internet addiction in undergraduates in Taiwan. Psychological reports, 122(5): 1651-1665. https://doi.org/10.1177/0033294118789034
Wilson, R., Joiner, K. & Abbasi, A. (2021). Improving students’ performance with time management skills. Journal of University Teaching & Learning Practice, 18(4): 1-20.     
https://doi.org/10.53761/1.18.4.16
Yaşar, H. & Sağsan, M. (2020). The Mediating Effect of Organizational Stress on Organizational Culture and Time Management: A Comparative Study with Two Universities. SAGE Open, 10(2): 1-11. https://doi.org/10.1177/2158244020919507
CAPTCHA Image