مستندسازی و به اشتراک‌گذاری دانش در پارک‌های علم و فن‌آوری دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان شهید مفتح-نرسیده به خیابان انقلاب - شماره 43 - دانشگاه خوارزمی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

2 دانشگاه خوارزمی

3 تربیت مدرس

4 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه

در این پژوهش تلاش می‌شود تا با بررسی دیدگاه متخصصان، مدل‌های پارادایمی تبیین‌کننده شرایط و عوامل مؤثر و مداخله‌گر برای ارائه خدمات مستندسازی و به‌اشتراک‌گذاری دانش در شرکت‌های دانش بنیان پارک‌های علم و فناوری تبیین شود.

روش‌شناسی

روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریه داده‌بنیاد است. ابزار جمع‌آوری داده‌های کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند با رویکرد نظری است.

یافته‌ها

در کدگذاری باز 242 کد برای دو مفهوم مستندسازی و به‌اشتراک‌گذاری دانش شناسایی گردید. سپس کدگذاری محوری بر اساس الگوی پارادایمی صورت گرفت و دو مدل برای این دو مفهوم ترسیم شد. بر این اساس، عناصر، فرایندها، موانع و رهبردهای مستندسازی و به اشتراک‌گذاری دانش به‌عنوان مقوله‌ی محوری انتخاب شد.

نتیجه‌گیری

بطور کلی در پژوهش حاضر راهبردهای مختلفی برای پیاده‌سازی نظام‌های مستندسازی و به اشتراک‌گذاری دانش توسط متخصصان پیشنهاد شد. از آن جمله می‌توان به طراحی یک پلتفرم و نظام جمع‌سپاری، تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های نیروی انسانی متخصص، تعریف روش‌های اجرائی، شخصی‌سازی تعامل‌های موجود در گروه‌های کاری و شبکه‌های اجتماعی، عملیاتی کردن چرخه دانش شامل کدگذاری دانش، شناسائی حوزه‌های دانشی، شناسائی خبرگان دانش، فهم، پردازش، ممیزی، سازماندهی، ذخیره‌سازی، دسترس‌پذیری و بازآرائی دانش اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Documenting and sharing knowledge in university science and technology parks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sarvari 1
  • Mohammad zerehsaz 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3
  • Somaye sadat akhshik 4
1 خیابان شهید مفتح-نرسیده به خیابان انقلاب - شماره 43 - دانشگاه خوارزمی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
2 kharazmi univesity
3 Knowledge and information science
4 Assistant Professor, Department of Information Science & Knowledge Studies, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction

In this research, an attempt is made to explain the paradigm models explaining the conditions and effective and interfering factors for providing documentation services and knowledge sharing in knowledge-based companies of science and technology parks by examining the experts' point of view.

Methodology

The qualitative research method is based on the data-based theory approach. Qualitative data collection tool is semi-structured interview and purposeful sampling method with theoretical approach.

Findings

In open coding, 242 codes were identified for the two concepts of documentation and knowledge sharing. Then, axial coding was done based on the paradigm model and two models were drawn for these two concepts. Based on this, the elements, processe , barriers and guidelines of documenting and sharing knowledge were chosen as the central category.

Conclusion

In general, in the current research, various strategies were proposed for the implementation of documentation and knowledge sharing systems by experts. Among them, one can design a crowdsourcing platform and system, define the roles and responsibilities of specialized human resources, define implementation methods, personalize interactions in work groups and social networks, operationalize the knowledge cycle including knowledge coding, identify knowledge areas, identify knowledge experts, understanding, processing, auditing, organizing, storing, accessing and rearranging knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge - based companies
  • knowledge management
  • knowledge documentation
  • knowledge sharing
  • science and technology parks
CAPTCHA Image