سنجش تعاملات و همکاری های بین سازمانی در مقالات علمی حوزه مهندسی برق و الکترونیک ایران با رویکرد مدل مارپیچ سه گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم سنجی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، شهر یزد، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

The main objective of this study is to evaluate inter-organizational collaborations in scientific articles for the field of Electrical and Electronic Engineering indexed in the Web of Science database, based on the T(UIG) index as an indicator of university-industry-government interactions. This is an applied research and it has been performed with scientometric techniques. The statistical population includes 19802 scientific articles in the field of Electrical and Electronic Engineering indexed during the years 2010-2019 in Web of Science database. Based on the T-index for ranking dual and triple spheres, the highest interactions were observed to happen between university-government, university-industry-government, university-industry and industry-government, respectively. The interaction of dual and triple elements in 2014 is close to zero, but in this year the university-industry interaction has increased significantly, and this shows that the government does not invest in industry, and wherever the role of government diminishes, the role of industry is increasing. Overall, interactions between the three spheres in the field of Electrical and Electronic Engineering, has shown very little fluctuation and has not progressed. Accordingly, some science and technology policies and research and industrial strategies to promote the innovation network of university-industry-government are proposed as a necessity.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Inter-Organizational Interactions for the Field of Electrical and Electronic Engineering in Iran through a Triple Helix Model Approach

نویسندگان [English]

  • sahar zare khormizi 1
  • Afsaneh Hazeri 2
1 Scientometric,, Faculty of Social Sciences, ,Yazd University, Yazd City, Iran
2 Department of Information Science and Epistemology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پویایی تعاملات سازمانی در تولید مقالات علمی حوزِۀ مهندسی برق و الکترونیک ایران از پایگاه وب آو ساینس است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از مدل مارپیچ سه‌گانه و براساس شاخص T(UIG) به عنوان شاخص تعامل دانشگاه-صنعت-دولت انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 19802 مقاله علمی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس از ایران در حوزِۀ مهندسی برق و الکترونیک مربوط به سال‌های 2019-2010 است .براساس شاخص T بیشترین میزان تعاملات ارکان دوگانه و سه‌گانه به ترتیب بین دانشگاه- دولت، دانشگاه-صنعت-دولت، دانشگاه- صنعت، و صنعت- دولت دیده شده است. تعامل ارکان دوگانه و سه‌گانه در سال 2014 نزدیک به صفر بوده ولی در این سال تعامل دانشگاه- صنعت روندی بسیار افزایشی داشته است که نشان می‌دهد دولت بر صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کند و هرکجا که نقش دولت کم‌رنگتر می‌شود، نقش صنعت نمایان‌تر است.در مجموع، در حوزِۀ مهندسی برق و الکترونیک ایران تعامل بین ارکان سه‌گانه در سال‌های مختلف دارای نوسانات بسیار اندکی بوده و پیشرفتی نداشته است. بر این اساس، توسعه برخی سیاست‌های علم و فناوری و راهبردهای پژوهشی و صنعتی برای ارتقای شبکه نوآوری دانشگاه-صنعت-دولت به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple Helix Model
  • Co-Authorship
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Scientific Collaboration
  • University Interactions
CAPTCHA Image