مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی با پذیرش یادگیری الکترونیکی در دوره پاندمی کووید-19 (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 Azarbaijan Shahid Madani University

3 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،

4 دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی با پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان بر اساس مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز (2743) در سال 1399 بودند که 371 نفر از آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه‌‌های سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی، و پذیرش یادگیری الکترونیکی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مقادیر آنها به ترتیب 83/0، 93/0، 95/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد وضعیت پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان دارای میانگین 13/3 و اندکی بالاتر از متوسط است. میانگین سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان هنر اسلامی تبریز نیز به ترتیب 37/3 و 23/3 است. بین سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی با پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته ها نشان داد مدل مفهومی ارائه شده در خصوص رابطه بین سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی با پذیرش یادگیری الکترونیکی دانشجویان از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Relationship between Media Literacy and Information Literacy with the Acceptance of E-Learning during the COVID-19 Pandemic Period (Case Study: Students of Tabriz Islamic Art University)

نویسندگان [English]

  • Rahim Shahbazi 1
  • Abolfazl Ghasemzadeh 2
  • Nosrat Mehri 3
  • Majid Dadashzadeh 4
2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 MSc. of Information Management, Department of Knowledge & Information Science, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
4 PhD in Assessment and Measurement, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to investigate the relationship between media literacy and information literacy with students' acceptance of e-learning based on structural equation modeling.

Methods: The current research is, applied in terms of purpose and in terms of method descriptive-survey based on structural equation modeling. The statistical population of the research was all the students of Tabriz Islamic Art University (2743) in 2020, of which 371 were selected by simple random sampling. The reliability of media literacy, information literacy, and e-learning acceptance questionnaires were calculated through Cronbach's alpha coefficient and their values were 0.83, 0.93, and 0.95, respectively. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient test and structural equation modeling.

Results: The findings of the research showed that the students' e-learning acceptance status has an average of 3.13 and is slightly higher than the average. The average media literacy and information literacy of Tabriz Islamic Art University students are 3.37 and 3.23, respectively. There is a positive and significant relationship between media literacy and information literacy with students' acceptance of e-learning. The findings showed that the conceptual model presented regarding the relationship between media literacy and information literacy has a good fit with students' acceptance of e-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus Pandemic Period
  • Media Literacy
  • Information Literacy
  • E-learning
  • Tabriz Islamic Art University
  • Electronic learning
CAPTCHA Image