شناسایی و تبیین مؤلفه‌های خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بر اساس معیارهای جامعه اطلاعاتی و ابعاد جهانی‌شدن از دیدگاه پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی و تبیین مؤلفه‌های خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بر اساس معیارهای جامعه اطلاعاتی و ابعاد جهانی‌شدن با رویکرد دلفی است. روش پژوهش: از نوع کاربردی و به روش کیفی با رویکرد دلفی, پرسشنامه با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های پیشین تدوین و نمونه‌گیری مبتنی بر هدف به تعداد 10 نفر، ارسال‌شده است. روایی محتوایی- صوری بوده و پایایی آن پس از تأیید اساتید در پوشش اهداف پژوهش تحت تأثیر میزان پاسخ‌دهی قرارگرفته است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در ابتدا به‌صورت محتوایی بوده، سپس، پرسشنامه ساختاریافته توسط متخصصان با استفاده از شاخص‌های توصیفی و استنباطی انجام‌شده است. یافته‌ها: شناسایی و تبیین مؤلفه‌های خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بر اساس 11 معیار جامعه اطلاعاتی، و نیز همچنین؛ 4 بعد جهانی‌شدن در 3 دور پنل دلفی انجام شد و 164 شاخص به دست آمد. نتیجه، برای تعیین میزان اتفاق‌نظر میان اعضای پنل از ضریب هماهنگی کندال استفاده‌شده که در هر دور نسبت به دور قبلی بهبود داشته است و پس از توافق نظر در مورد میزان اهمیت شاخص‌ها فرایند دلفی متوقف شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the service components of libraries and information centers based on information society criteria as and dimensions of globalization from the perspective of professors of universities and higher education institutions with a Delphi method

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mohseni 1
  • saeed ghaffari 2
  • maryam salami 3
  • Mahmoud Moradi 4
1 Doctoral student of Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Information Science and Epistemology, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Purpose: To identify and explain the service components of libraries and information centers based on information society criteria and dimensions of globalization with a Delphi approach. method: applied and qualitative method with Delphi approach, a questionnaire was sent to 10 people using the results of previous researches and purpose-based sampling. The validity is content-form and its reliability is affected by the response rate after the approval of the professors in covering the objectives of the research. The analysis of information was initially in the form of content, then a structured questionnaire was conducted by experts using descriptive and inferential indicators. Findings: Identifying and explaining the service components of libraries and information centers based on 11 information society criteria, and also; 4 dimensions of globalization were done in 3 rounds of Delphi panel and 164 indicators were obtained. Conclusion, Kendall's coordination coefficient was used to determine the level of consensus among the panel members, which has improved in each round compared to the previous round, and the Delphi process was stopped after consensus on the importance of the indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • services of libraries and information centers
  • information criteria
  • dimensions of globalization
  • higher education
  • Delphi method
CAPTCHA Image