تأثیر مدیریت راهبردی بر مدیریت دانش منابع انسانی: نقش میانجی رسانه‌‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر مدیریت راهبردی و مدیریت دانش منابع انسانی با نقش میانجی رسانه‏های اجتماعی بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است، و از آنجا که محققین به‏دنبال تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش هستند، این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه (200 نفر) بودند که با روش نمونه‌‌گیری، تصادفی و براساس جدول مورگان (127نفر) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسش‌نامه مدیریت راهبردی منابع انسانی طالقانی و همکاران، (1395)، پرسش‌نامه مدیریت دانش منابع انسانی همتی (1389) و پرسش‌نامه رسانه‌‌های اجتماعی کریمی (1399)، بود. روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) مدل اندازه‌‌گیری حاکی از آن بود که مدل از روایی و پایایی خوبی برخوردار است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دوسطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت که از طریق نرم‌افزار Smart PLS، اجرا شد.
یافته‌ها: براساس نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش، مدیریت راهبردی بر رسانه‌‌های اجتماعی دارای تأثیر مستقیم و معنادار است؛ و مدیریت راهبردی بر مدیریت دانش منابع انسانی دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و معنادار می‌‌باشد، همچنین رسانه‌‌های اجتماعی بر مدیریت دانش منابع انسانی اثرگذاری مستقیم و معناداری دارند، ضمن اینکه نقش میانجی رسانه‌‌های اجتماعی در تاثیرگذاری مدیریت راهبردی بر مدیریت دانش منابع انسانی نیز تأیید شد.
نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج پژوهش، کاربست مدیریت راهبردی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه می‏تواند زمینه‌ساز توسعه مدیریت دانش در بین منابع انسانی شده و بهره‌‌گیری از برنامه‌‌ریزی‌‌های متعدد و راهبردی از سوی مدیران به‌خوبی می‏تواند زمینه‌ساز این امر گردد. در این میان استفاده از فناوری‌‌های نوین همچون رسانه‏های اجتماعی در اطلاع‌رسانی و نیز بالا بردن سطح دانش در بخش‏های مختلف عمومی و تخصصی بسیار تأثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Management on Knowledge Management of Human Resources: The Mediating Role of social media

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aazami 1
  • Peyman Akbari 2
  • Ali Karimi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This research aims to analyze the effect of strategic management and knowledge management of human resources with the mediating role of social media.
Method: In terms of the purpose, the current research is of the type of applied research, and in terms of the method of data collection, it is of the descriptive-survey type of research, and since the researchers seek to determine the relationship between the variables of the research, this research is of the type of correlational research. The statistical population of the research included all 200 employees of the General Department of Sports and Youth of Kermanshah Province among which 127 people were selected as a statistical sample by random sampling and based on Morgan's table. The data collection tool was Taleghani et al.'s Strategic Human Resource Management Questionnaire (2015), Hemmati's Human Resource Knowledge Management Questionnaire (2016), and Karimi's Social Media Questionnaire (2016). The validity (convergent and divergent) and reliability (factor loading, composite reliability coefficient, Cronbach's alpha coefficient) of the measurement model indicated that the model has good validity and reliability. Data analysis was done on two descriptive and inferential levels, which was implemented through Smart PLS software.
Findings: Based on the results of the research hypotheses, strategic management has a direct and significant effect on social media; and strategic management has a direct and indirect significant effect on the knowledge management of human resources, also social media has a direct and significant effect on the knowledge management of human resources, while the mediating role of social media in the influence of strategic management on knowledge management of human resources was also confirmed.
Conclusion: The results showed that the application of strategic management in the General Directorate of Sports and Youth of the province can pave the way for the development of knowledge management among human resources that the use of multiple and strategic planning by officials can pave the way well. This should be done. Meanwhile, using new technologies such as social media is very effective in informing and raising the level of knowledge in various general and specialized sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management, Knowledge Management
  • Human Resource Knowledge Management, Social Media
  • General Directorate of Sports and Youth of Kermanshah Province
پورصادق، ن.، یزدانی، ب. (1390). تأثیر قابلیت‌ تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط. مطالعات مدیریت راهبردی، 2(7): 143-159.
جابری، ا.، سلیمی، م.، خزایی پول، ج. (1392). بررسی تأثیر انگیزش‌های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان‌‌های ورزشی (مطالعۀ موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان). مدیریت ورزشی، 5(16): 55-75.
جلیلیان، ط.، تابان، م.، یاسینی، ع.، پوراشرف، ی. (1393). تفکر استراتژیک و مدیریت دانش. پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 28: 92-105.
حمیدی‌زاده، م.ر. (1389). مدیریت دانش و دانایی: ساختار، فرآیند‌ها و سازوکارها. قم: انتشارات یاقوت.
داوری، ع.، رضازاده، آ. (1396). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دوانی، م.ه.، شریفیان، ا.، قهرمان تبریزی، ک. (1396). مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان. پژوهش‌‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(4): 41-50.
ربیعی، ع.، خاتمی نو، ف.، علاقه‌مند، ش.، خاشعی، ف. (1389). بررسی میزان تفکر استراتژیک در سازمان‌‌های استراتژی‌محور: مطالعه تطبیقی چهار صنعت در ایران. در: تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
رضاییان، ع.، احمدوند، ع.م.، تولایی، ر. (1388). بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمان‌‌ها. توسعه انسانی پلیس، 6(27): 33-64.
سلطانی، م.ر.، سلیمان تبار، م. (1394). بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(3): 51-78.
شوهانی، م.ح.، محمدی، س.، نوربخش، پ. (1393). رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(1): 3-33.
فاضلی دینان، ف.، صفانیا، ع.م.، حسینی، س.ع.، امیرنژاد، س. (1395). ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌‌های ورزشی منتخب کشور ایران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12(24): 39-52.
کیاکجوری، س. (1393). بررسی رابطه مدیریت دانش و تفکر استراتژیک کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
گل محمدی، ع.، کفچه، پ.، سلطان‌پناه، ه. (1392). سبک‌‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 4(15): 93-114.
محمدپور، ز.، کرمی، ع.، رسولی، م. (1392). بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران. شیراز: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
مرادی، م.، میرالماسی، آ. (1396). روش پژوهش عمل‌گرا (مدرسه پژوهش کمّی و کیفی). تهران.
مطلبی، ا.؛ عالی‌‌پور، ع.ر.، نصری، ف. (1392). شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در موسسات آموزشی عالی و رتبه‌بندی آن‌‌ها به روش تاپسیس فازی. تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(17): 133-154.
منصوری بروجنی، و.، اتقیا، ن.، مختاری دینانی، م.، نظریان مادوانی، ع. (1395). ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 6(11): 41-50.
منوریان، ع.، آقازاده، ه.، شهامت‌نژاد، م. (1391). سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران. مدیریت بازرگانی، 4(2): 129-146.
یاوری، و.، زاهدی، ش. (1392). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌‌های دولتی و غیرانتفاعی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 7(1): 79-122.
CAPTCHA Image