ارزیابی انطباق برنامۀ درسی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار بر پایه طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی انطباق برنامۀ درسی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با دیدگاه‌های متخصصان و مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار بر پایۀ طبقه‌بندی بلوم بود.

روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه این پژوهش، دربرگیرنده آخرین ویرایش برنامۀ درسی کارشناسی، آگهی‌های استخدام این حوزه و دیدگاه متخصصان بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم-افزار مکس‌کیودی‌اِی نسخه 2020 و برای بررسی اعتبار یافته‌ها از بررسی همتایان استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از نظر شناختی بیشترین تأکید اهداف رفتاری این سرفصل بر مهارت‌های یادآوری و به‌کاربستن و از نظر دانشی بر دانش روندی و دانش امور واقعی بود و با دیدگاه متخصصان این حوزۀ موضوعی نیز همراستا بود. همچنین میان جامعۀ پژوهش، بر تعداد محدودی از مهارت‌های شناختی 19 گانه و مهارت‌های دانشی 11 گانه تأکید شده و میان اهداف رفتاری سرفصل و دیدگاه متخصصان تفاوت وجود داشت و این اهداف با نیازهای بازار کار هماهنگ نبود.

نتیجه‌گیری: اگر اهداف رفتاری سرفصل بیشتر جنبه عملی و کارگاهی داشته باشد می‌توان بر همخوانی بیشتر آموزش و اشتغال در این رشته افزود تا نیازهای بازار کار و آموزش دانشگاهی همسو و مکمل یکدیگر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Conformity between Bachelor Curriculum in Information Science & Knowledge Studies and Undergraduates’ Essential Skills for Job Market in Bloom's Revised Taxonomy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Jafari 1
  • Somaye Sadat Akhshik 2
  • Reza Rajabali Beglou 3
1 (Tehran Campus): KhU, No. 43. South Mofatteh Ave., Tehran, Iran
2 (Tehran Campus): KhU, No. 43. South Mofatteh Ave., Tehran, Iran
3 No. 11. Khajeh Nasir Ave. South Felestin St. Enqelab Eslami Ave. , Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The main aim of research was to evaluate the conformity of the bachelor curriculum with the experts’ opinions and the undergraduates’ essential skills required for job market based on Bloom's classification.

Resarch method: This was applied research using qualitative content analysis. Research population includes the latest edition of the curriculum, job advertisements, and experts’ opinions. MaxQDA v. 2020 used to analyze the data, credibility of findings verified with peer debriefing.

Findings: The findings showed that the most frequent emphasis on behavioral goals of the curriculum was on remembering and applying skills in cognitive aspect, and on process and of real things’ knowledge in knowledge aspect, and it was aligned with the experts’ opinion. Furthermore, limited number of 19 cognitive and 11 knowledge skills were emphasized among the research sample, and there were differences among behavioral goals of the curriculum and the experts' point of view, and these goals were not aligned with the needs of the labor market.

Conclusion: If behavioural objectives in the curriculum become practical and workshop aspect, it can be added to the greater harmony of education and employment so that the needs of the labor market and academic education were aligned and complement each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum assessment, Information Science and Knowledge Studies, Udergraduates'
  • skills, Job market, Bloom Revised Classification
CAPTCHA Image