بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: امروزه پرداختن به مسائل محیط زیستی توسط سازمان‌‌های مختلف می‌‌تواند عملکرد و طول عمر سازمان‌‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، شهرداری‌ها با توجه به درگیری بالا با میزان و مقدار تولید و جمع‌آوری زباله، درک مناسبی از برنامه‌های ساختاری و استقرار دانش سبز دارند. پژوهش حاضر، طراحی یک نقشه استقرار دانش سبز در شهرداری است تا بتوان با استفاده از آن سناریوهای مختلف بهبود در جهت استقرار مناسب را برنامه‌ریزی نمود.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از جنبه نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش را تعداد 50 نفر از متخصصان، خبرگان و کارکنان شهرداری اصفهان تشکیل داده‌اند. به منظور انجام پژوهش در ابتدا عوامل مؤثر در استقرار و پیاده‌سازی دانش سبز در یک سازمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس با طراحی پرسشنامه طیف لیکرت، وضعیت فعلی هر یک از عوامل در سیستم مورد آزمون قرار گرفت. در ادامه عوامل بدست آمده با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور چرایی حرکت سیستم یک سناریو رو به جلو و یک سناریو رو به عقب با استفاده از نرم‌افزار FCMAPPER آزمون شد. به منظور ترسیم نقشه شناختی فازی در این پژوهش از نرم‌افزار Pajek استفاده گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش نُه عامل گرایش به یادگیری سبز، فرهنگ سازمانی زیست‌محیطی، فراگیری دانش سبز، نوآوری سبز، تولید دانش سبز، یکپارچگی دانش سبز، به اشتراک‌گذاری دانش سبز، فشار ذینفعان و نگرش به برند سبز به عنوان عوامل اثرگذار بر استقرار دانش سبز شناسایی شد. یافته‌های بدست آمده از طریق اجرای تکنیک نقشه شناختی فازی نشان‌دهنده از شناسایی عامل تولید دانش سبز به عنوان عامل دارای بیشترین درجه مرکزیت در مدل است. همچنین عوامل تولید دانش سبز و فرهنگ سازمانی زیست محیطی به ترتیب به عنوان عوامل دارای بیشترین درجه درونداد و برونداد در نقشه شناسایی شدند. براساس یافته‌های حاصل از اجرای سناریوی رو به عقب در این پژوهش، عامل فرهنگ سازمانی زیست‌محیطی به عنوان عامل آغازگر سناریو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از سوی دیگر، یافته‌های حاصل از اجرای سناریوی رو به ‌جلو در این پژوهش نشان می‌‌دهد که در صورت بهبود در عامل تولید دانش سبز در درون شهرداری اصفهان، ساختار سیستم به سمت بهبود در عوامل مختلف ساختار پیش رفته و در نهایت منجر به بهبود در وضعیت نگرش به برند سبز می‌گردد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌‌تواند تسهیل‌‌گر استقرار مناسب دانش سبز در درون شهرداری‌‌های مختلف کشور گردد و مدیران شهری را به سمت استفاده مؤثرتر از دانش سبز تشویق نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Green Knowledge Deployment Scenarios in Municipalities (Case Study: Isfahan Municipality)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Hosseini Bamakan 1
  • Pooria Malekinejad 2
  • Mehran Ziaeian 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 PhD. Student in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 PhD. Student in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objectives: Today, addressing environmental issues by different organizations can affect the performance and longevity of organizations. On the other hand, due to the high conflict with the amount and amount of waste production and collection, municipalities have a good understanding of structural plans and the establishment of green knowledge. The purpose of this study is to design a plan for the establishment of green knowledge in the municipality to be able to use it to plan different scenarios of improvement for proper settlement.
Methods: This research is a survey in terms of practical purpose, and in terms of how to collect data. The research population consists of 50 specialists, experts, and employees of Isfahan Municipality. To conduct research, first, the effective factors in establishing and implementing green knowledge in an organization were examined. Then, by designing a Likert scale questionnaire, the current status of each factor in the system was tested. Then the obtained factors were studied and analyzed using the fuzzy cognitive mapping technique. To explain why the system was moving, one forward scenario and one backward scenario were tested using FCMAPPER software. To draw a fuzzy cognitive map in this study, Pajek software was used.
Results: The results indicate the identification of 9 factors of green learning orientation, environmental organizational culture, learning green knowledge, green innovation, green knowledge production, green knowledge integration, green knowledge sharing, stakeholder pressure, and green brand attitude as effective factors on knowledge establishment It has green. Findings obtained through the implementation of the fuzzy cognitive mapping technique show the identification of the green knowledge production factor as the factor with the highest degree of centrality in the model. Also, the factors of green knowledge production and environmental organizational culture were identified as the factors with the highest degree of input and output in the map, respectively. Based on the findings of the backward scenario implementation in this study, the environmental organizational culture factor as the initiator of the scenario was examined and analyzed. On the other hand, the findings of the forward-looking scenario in this study show that if the green knowledge production factor improves within the municipality of Isfahan, the system structure will improve towards various structural factors and ultimately lead to an improvement in attitude. Turns to the green brand.
Conclusions: The results of this study can facilitate the proper establishment of green knowledge within different municipalities of the country and encourage city managers to use green knowledge more effectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Green Knowledge
  • Organizational Environmental Culture
  • Fuzzy Cognitive Map
  • Scenario
حسینی بامکان، م.، مالکی‌نژاد، پ.، ضیاییان، م. (1398). بررسی و تحلیل زنجیره تأمین خدمات شهری (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). مدیریت شهری، 56: 92-73.
رحیم‌‌نیا، ف.، نوروزی نیک، ی.، یوسف‌‌پور، ا. (1395). بررسی تأثیر دانش درک شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به واسطه دلبستگی به فروشگاه. مدیریت بازرگانی، 8(3): 586-569 DOI: 10.22059/JIBM.2016.60628 .
سعیدی، ح.، عندلیب، د. (1397). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت شهری با رویکرد نقشه شناختی فازی. مدیریت شهری و روستایی، ۱۷(۵۳) :۲۲۱-۲۳۴.
عباسی، ع.، یدالهی، ش.، بیگی، ج. (1397). بررسی قصد مصرف‌‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریه برنامه‌‌ریزی شده، نگرانی‌‌های زیست‌‌محیطی و دانش زیست محیطی. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(4): 130-111.
DOI: 10.22108/NMRJ.2019.89503.0
CAPTCHA Image