پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال‌‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان دانشگاه قم در سال تحصیلی 1400-1399 بود.
روش: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه قم در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می‌دادند که 10171 بودند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان و کرجسی، 373 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل چهار پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1988) با 20 سوال، اهمال‌کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1989) با 27 سوال و سه زیرمقیاس، احساس تنهایی دی تو ماتسو و همکاران (2004) با 15 سوال و سه زیرمقیاس و مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996) با 14 سوال و 2 زیرمقیاس بودند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم‌افزار spss نسخه 24 انجام شد.
یافته‌‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای اهمال‌‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان قادر به پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بودند. متغیر اهمال‌‌کاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم و معناداری داشت (01/0p<). همچنین متغیر احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم و معناداری دارد (01/0p<). از طرف دیگر، متغیر مدیریت زمان با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس و معناداری داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت زمان قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بیشتری نسبت به دو متغیر دیگر برای اعتیاد به اینترنت دارد. ضریب بتا برای متغیر اهمال‌‌کاری تحصیلی 148/0، برای متغیر احساس تنهایی 231/0- و برای متغیر مدیریت زمان 287/0- بود. همچنین از بین مولفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی، آمادگی برای امتحان، از بین مولفه‌های احساس تنهایی، احساس تنهایی خانوادگی و از بین مولفه‌های مدیریت زمان، اطمینان به برنامه‌ریزی بلندمدت، قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بیشتری برای اعتیاد به اینترنت داشتند.
نتیجه‌‌گیری: یافته‌‌های این پژوهش مشخص کرد که با افزایش اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان، اعتیاد به اینترنت افزایش می‌یابد. همچنین با زیاد شدن احساس تنهایی در دانشجویان، میزان استفاده آنها از اینترنت افزایش پیدا می‌کند. در این میان هرچقدر توان مدیریت زمان در دانشجویان بیشتر باشد، اعتیاد به اینترنت در آنها نیز به همان میزان کاهش می‌یابد. نتایج بدست آمده اهمیت توجه به متغیر‌‌های اهمال ‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در ارتباط با متغیر اعتیاد به اینترنت را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Internet Addiction Based on Academic Procrastination, Loneliness, and Time Management of Students at Qom University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mesbah Moghaddam 1
  • Sohrab Abdi zarrin 2
1 Master's degree, Educational Psychology, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Objectives: This research aimed to predict Internet addiction based on academic procrastination, loneliness, and time management of students at Qom University in the academic year 2020-2021.
Methods: The research method was a descriptive and correlational survey, and the statistical population consisted of all the students of Qom University in the academic year 2020-2021, which were 10171. According to the table of Morgan and Karjesi, the sample size was 373 people who were selected by the available sampling method. The research tools include four internet addiction questionnaires by Young's Internet Addiction (1988) with 20 questions, Solomon and Rothblum Academic Procrastination questionnaire (1989) with 27 questions and three subscales, De To Matsu et al.'s Feeling Lonely (2004) with 15 questions and three subscales, and time management. Truman and Hartley Time Management (1996) with 14 questions and 2 subscales. Statistical analysis of data was done with the help of the Pearson correlation test and regression analysis with the help of SPSS version 24 software.
Results: The results of this research showed that the variables of academic procrastination, loneliness, and time management were able to predict Internet addiction. The academic procrastination variable had a direct and significant relationship with Internet addiction (p<0.01). Also, the feeling of loneliness variable has a direct and significant relationship with Internet addiction (p<0.01). On the other hand, the time management variable had an inverse and significant relationship with Internet addiction (p<0.01). The results of the regression analysis showed that time management has more predictive power than the other two variables for Internet addiction. The beta coefficient for the academic procrastination variable was 0.148, for the feeling of loneliness variable was -0.231, and the time management variable was -0.287. Also, among the components of academic procrastination, preparation for the exam, among the components of loneliness, feelings of family loneliness, and the components of time management, confidence in long-term planning, had more predictive power for Internet addiction.
Conclusions: The findings of this research determined that with the increase in academic procrastination in students, the addiction to the Internet increases. Also, as students feel lonelier, their use of the Internet increases. In the meantime, the greater the ability of time management in students, the less their addiction to the Internet will be. The obtained results show the importance of paying attention to the variables of work-academic procrastination, loneliness and time management in relation to the variable of Internet addiction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Internet addiction
  • Academic procrastination
  • Feeling lonely
  • Time management
  • Students
  • University of Qom
بردوده، س.، راه نجات، ا.م.، ربیعی، م.، کیانی مقدم، ا.س. (1396). تعیین رابطه بین احساس تنهایی با وابستگی اینترنت و تعارض زناشویی در زوجین. پرستار و پزشک در رزم، 5(16): 31-37.
بیرامی، م.، موحدی، ی.، موحدی، م. (1393). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی. شناخت اجتماعی، 3(6): 109-122.
تقی‌زاده دزفولی، ا. (1398). رابطه مدیریت زمان، پرخاشگری و وسواس فکری-عملی با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهرستان اهواز. در: پنجمین کنفرانس ملی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، کاربردها و توانمندسازی با محوریت روان‌درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
جوکار، ب.، سلیمی، ع. (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان. علوم رفتاری، 5(4): 311-317.
حاجی محمدی، ف.، رضاخانی، س. (1398). تعیین سهم خشم و اهمال‌کاری در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان دختر. پژوهش اجتماعی، 12(43): 142-162.
حمیدی، ف.، مهدیه نجف‌آبادی، م.، نمازیان نجف‌آبادی، ث. (1394). بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه. فناوری آموزش و یادگیری، 1(3): 89-106.
رجب‌زاده، ز.، نجار اصل، ن.، شهبازی مقدم، غ.ر.، پوراکبران، ا. (1395). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی و سلامت عمومی در دانشجویان دختر. اصول بهداشت روانی، 18: 546-542.
رضایی کلانتری، م.، افتخاری کنزرکی، ف. (1398). رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(4): 23-5.
رضائی، س.، گراکوئی، ا.، قربان‌پور لفمجانی، ا. (1399). رابطه ساختاری کاربری آسیب‌زای تلفن همراه و احساس تنهایی نوجوانان با میانجی‌گری مدیریت زمان. پژوهش‌های ارتباطی، 27(103): 181-197.
DOI: 10.22082/CR.2020.122164.2011
زارع، م. (1396). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت با توجه به احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی و درون‌گرایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
سلیمانی، م.، سعدی‌پور، ا.، اسدزاده، ح. (1395). رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6(4): 127-144.
سواری، ک. (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمالکاری تحصیلی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
شهبازیان خونیق، ا.، صمیمی، ز.، فرید، ا. (1395). رابطه اعتیاد به اینترنت و جهت‌گیری مذهبی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با توجه به جنسیت. پژوهش‌های تربیتی، 33: 30-15.
شهبازیان خونیق، ا.، مصرآبادی، ج.، فرید، ا. (1397). نقش اهمال‌کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان. رویش روانشناسی، 7(31): 183-198. DOI: 10.18869/acadpub.erj.3.33.13
شهبازیان، ا.، بهادری خسروشاهی، ج. (1396). تمایز دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی و دانشجویان عادی براساس اعتیاد به اینترنت. دانشور پزشکی، 25(131): 1-10.
علوی‌نژاد، ر.، کوشکی، ش.، باغداساریانس، ا.، گلشنی، ف. (1398). الگوی ساختاری اعتیاد به اینترنت براساس صفات ناسازگار شخصیت و نارسایی هیجانی با میانجی‌گری احساس تنهایی دانشجویان. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 10(37): 138-117.
فرید احمدی‌نیا، ز. (1396). بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
کاظمی سیرکانه، ا.، هاشمی، ت.، ماشینچی عباسی، ن. (1396). احساس تنهایی، خودکارآمدی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت. روانشناسی معاصر، 12: 1368-1364.
کاکاوند، ع.ر.، نیک اختر، ش.، سرداری‌پور، م. (1396). پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان براساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی. روانشناسی مدرسه، 6(1): 83-100.
DOI: 10.22098/jsp.2017.539
کیامرثی، ا.، آریاپوران، س. (1394). شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تعلل‌ورزی و پرخاشگری در دانش‌آموزان. روان‌شناسی مدرسه، 4(3): 67-85.
مدبر قشلاق، س. (1396). رابطه خودتنظیمی و مدیریت زمان با اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بناب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
مرادی، ن.، حاجی یخچالی، ع.ر.، مروتی، ذ.ا. (1394). رابطه علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی)، 22(1): 226-209.
CAPTCHA Image