نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎های یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ عمومی محمد رسول‌الله جوانرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: داشتن تمرکز، آشنایی با یادداشت‎برداری، بالا بردن قدرت خواندن متون، تجزیه و تحلیل و افزایش تفکر انتقادی، مقدمات یادگیری را فراهم می‌سازد و یکی از راه‌هایی که می‌تواند به کودکان در خصوص آشنایی با این مباحث یادگیری کمک کند، داشتن سواد بصری کودکان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آموزش سواد بصری بر مهارت‎ یادگیری کودکان 10-7 ساله مراجعه‎کننده به کتابخانه‌ عمومی محمد رسول‌الله جوانرود و مؤلفه‎های آن (یادداشت‎برداری، تقویت حافظه‌، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان) انجام شده است.
روش: پژوهش با روش شبه‌تجربی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده
است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان 10-7 ساله عضو کتابخانه عمومی محمد رسول‌الله شهر جوانرود در سال 98-1397 تشکیل داده است که از میان آن‎ها به روش نمونه‎گیری در دسترس دو گروه انتخاب شدند. یک گروه (15نفره) به عنوان گروه آزمایش برای آموزش سواد بصری و گروه دیگر (15نفره) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌‌ها در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه مهار‌ت‌های یادگیری کانگاس (2009) و پرسشنامه سواد بصری لوپاتسکا و همکاران (2018). روایی محتوایی پرسشنامه‌‌ها توسط 5 نفر از اساتید علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی و روانشناسی مورد ﺗﺄیید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات مهارت‌های یادگیری و مؤلفه‎های آن (یادداشت‎برداری، تقویت حافظه، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان) در کودکانی که آموزش سواد بصری را دریافت کرده‌‌اند، با کودکانی که آموزشی را دریافت نکرده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش سواد بصری منجر به افزایش مهارت یادگیری آن‎ها شده است.
نتیجه‌‌گیری: نتایج نشاد داد که با استفاده از سواد بصری، مهارت یادگیری کودکان افزایش یافته است. با توجه به اهمیت آموزش سواد بصری در جهت ارتقای مهارت‎های یادگیری کودکان، آموزش این سواد می‎تواند به عنوان برنامه‎ای مؤثر در کتابخانه‎های عمومی و بخش کودکان آن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نیازمند برنامه‎ریزی دقیق و منسجم در این راستا است. سواد بصری در حال حاضر می‎تواند یکی از برنامه‎های لازم برای آموزش کودکان در کتابخانه‌های عمومی باشد و نیاز به کتابدارانی مجرب در این زمینه دارد که قادر به سازماندهی و استفاده از گرافیک برای یادگیری کودکان باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Visual Literacy Training on the Learning Skills of 7-10-Year-old Children Referred to Mohammad Rasoolullah Public Library in Javanrood

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi 1
  • Mohsen Golmohammadian 2
  • Halale Fatahhi Far 3
1 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Consulting, Razi University, Kermanshah, Iran
3 M.A., Knowledge and Information Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Objectives: Concentrate, note-taking, reading texts increase ability, analysis, and critical thinking increasing, prepare the preliminaries of learning, and one way to help children become familiar with learning issues is by paying attention to children's visual literacy. This study aims to study the effect of teaching visual literacy on the learning skills of 7-10-year-old children referred to the Public Library of Mohammad Rasoolullah (PBUH) Javanrood.
Methods: This quasi-experimental study was performed using a pretest-posttest with a control group. The statistical population consisted of all 7-10-year-old members of Mohammad Rasoolullah Public Library in Javanrood in 2018-2019. They were selected by convenience sampling method. 15 persons were considered the experimental group for teaching visual literacy and 15 persons as the control group. The research tool was Kangas Learning Skills Questionnaire (2009) and Lupatska et al (2018) visual literacy questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis.
Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that there is a significant difference between the average scores of learning skills and its components (note taking, memory enhancement, exam preparation, concentration enhancement, and time management) in children who received visual literacy education and children who did not receive then education; teaching visual literacy has led to an increase in their learning skills.
Conclusions: Due to the importance of teaching visual literacy to enhance children's learning skills, teaching visual literacy can be considered an effective program in public libraries. Therefore, it requires careful and coherent planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Visual Literacy
  • Learning Skills
  • Children Education
  • Public libraries
آقاخانی، ح.، منتظری رودبارکی، ا. (1386). مبانی هنرهای تجسمی. تهران: دانشگاه پیام نور.
افتخارنژاد، ف.، نیلی‌احمدآبادی، م.ر.، امیرتیموری، م.ح.، اویسی، ن.خ. (1394). ﺗﺄثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی. فناوری آموزش و یادگیری، 1(4): 89-103. DOI: 10.22054/jti.2015.3924
امینی، ن. (1392). طراحی مرکز آموزش هنرهای بصری ویژه کودکان کرمانشاه مبتنی بر ادراک محیطی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان.
جاویدی کلاته جعفرآبادی، ط.، معدنی، ص.، رضوی، ب.ر. (1390). نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی باندورا و دلالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تربیتی. در: اولین همایش ملی یافته‌های علوم شناختی در تعلیم و تربیت: 31-2.
جعفرزاده، س. (1393). بررسی عوامل ﺗﺄثیرگذار بر سواد بصری در ارتباطات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
حریری، ن.، میرغفوری، ح.س. (1397). نقش سواد دیداری در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(2): 21-36.
حیدری، غ.ر. (1390). آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(14): 105-71.
CAPTCHA Image