تحلیل ارتباط بین رهبری دانش‌‌محور، کیفیت نوآوری، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط بین کیفیت نوآوری، رهبری دانش‌‌محور، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌‌های کوچک و متوسط است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت نوآوری با تعدیل‌‌گری رشد رقابت و همچنین بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت نوآوری از طریق نقش میانجی عملکرد شرکت می‌‌باشد.
روش‌‌: تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. ابزار تحقیق براساس پرسشنامه‌‌های استاندارد دونات و پابلود (2015)، وانگ و وانگ (2012)، طاهرپور و همکاران (2015) و گریوال و تانسوهاج (2014) می‌‌باشد که پس از سنجش روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج‌‌شده فرنل و لاکر)، واگرا (نرخ یگانه - دوگانه یا میانگین همبستگی‌‌ها) و اکتشافی (واریماکس) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، که از ایده مثلث‌‌بندی متدولوژیکی تبعیت نموده است؛ از طریق مشارکت 96 نفر از مدیران شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه‌‌گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل‌‌‌سازی معادلات ساختاری) و از طریق نرم‌افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS8» اجرا شد.
یافته‌‌ها: نتایج تحقیق نشان داد، شدت رقابت با ضریب بتای 0.00 و معناداری 0.49، رابطه بین مدیریت دانش مشتری و کیفیت نوآوری را تعدیل نمی‌‌کند؛ اما کیفیت نوآوری با مقدار معناداری Z=10.47، رابطه بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت را میانجی‌‌گری نموده است. همچنین، رهبری دانش‌‌محور بر مدیریت دانش‌‌مشتری؛ مدیریت دانش مشتری بر کیفیت نوآوری؛ کیفیت نوآوری بر عملکرد شرکت و نهایتاً مدیریت دانش مشتری بر عملکرد شرکت، تاثیر معناداری داشته است؛ اما رهبری دانش‌‌محور نتوانسته بر کیفیت نوآوری تاثیرگذار باشد.
نتیجه‌‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌‌دهد که مدیریت دانش مشتری، به کیفیت نوآوری در شرکت‌‌های کوچک و متوسط کمک می‌‌کند. جمع‌‌آوری دانش از مشتریان ممکن است به ایجاد کیفیت نوآوری با ارائه دیدگاه‌‌های خارجی و ایده‌‌های عملی و خلاقانه‌‌تر برای توسعه محصولات یا خدمات در شرکت‌‌های کوچک و متوسط کمک کند. پژوهش حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط را تشویق می‌کند تا با مصرف‌کنندگان خود نزدیک‌تر کار کنند؛ زیرا آنها کلید دستیابی به مزیت رقابتی هستند. مدیران و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط از داشتن دانش در مورد مشتریان و دانش برای مشتریان سود خواهند برد. در نهایت، حل مشکلات مشتری نیز باید به طور کارآمد و مؤثر، یکی از عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط برای به دست آوردن مزیت رقابتی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship Between Knowledge-Based Leadership, Quality of Innovation, Customer Knowledge Management and Performance of Small and Medium Enterprises Operating in the Food Industry of Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Meysam Babaee Farsani 1
  • Mina Moradi 2
  • Soheyla Fathollahi Chaloshtori 3
1 PhD., Industrial Management, Noor Hedayat Institute of Higher Education, Shahre Kord, Iran
2 Masters, Public Administration Student, Faculty of Management, Noor Hedayat Institute of Higher Education, Shahrekord, Iran
3 Masters, Industrial Management, Faculty of Management, Noor Hedayat Institute of Higher Education, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this research is to analyze the relationship between the quality of innovation, knowledge-based leadership, customer knowledge management, and the performance of small and medium-sized companies. In other words, the researcher seeks to investigate the effect of customer knowledge management on the quality of innovation by moderating the growth of competition and also to investigate the effect of customer knowledge management on the quality of innovation through the mediating role of company performance.
Methods: The current research was applied in terms of correlational research method and in terms of purpose. The research tool is based on the standard questionnaires of Donat and Pablod (2015), Wang and Wang (2012), and Tahirpour et al. which after measuring convergent validity (average variance extracted by Fornell and Locker), divergent (Heterotrait-Monotrait Ratio) and exploratory (Varimax) and reliability (Cronbach's alpha, combined and Diestra), which follows the idea of methodological triangulation; It was implemented through the participation of 96 managers of small and medium-sized companies active in the food industry of Chaharmahal and Bakhtiari provinces, who were selected by random sampling and through Morgan's table. The method of data analysis was implemented at two descriptive and inferential levels and through "SPSS25" and "WarpPLS8" software. Findings:
The research findings showed that the intensity of competition with a beta coefficient of 0.00 and a significance of 0.49 does not moderate the relationship between customer knowledge management and innovation quality, But innovation quality with a significant value of Z=10.47 has mediated the relationship between customer knowledge management and company performance. Also, knowledge-based leadership on customer knowledge management; Customer knowledge management on the quality of innovation; The quality of innovation has had a significant impact on the company's performance, and finally, customer knowledge management has had a significant impact on the company's performance; But knowledge-oriented leadership has not been able to influence the quality of innovation.
Results: The research findings showed that the intensity of competition with a beta coefficient of 0.00 and a significance of 0.49 does not moderate the relationship between customer knowledge management and innovation quality; But innovation quality with a significant value of Z=10.47 has mediated the relationship between customer knowledge management and company performance. Also, knowledge-based leadership on customer knowledge management; Customer knowledge management on the quality of innovation; The quality of innovation has had a significant impact on the company's performance, and finally, customer knowledge management has had a significant impact on the company's performance; But knowledge-oriented leadership has not been able to influence the quality of innovation.
Conclusions: The results of this study show that customer knowledge management helps the quality of innovation in small and medium companies. Gathering knowledge from customers may help to create innovation quality by providing external perspectives and more practical and creative ideas for developing products or services in small and medium enterprises. This article encourages SMEs to work more closely with their consumers, as they are the key to achieving a competitive advantage. Managers and owners of small and medium-sized businesses will benefit from having knowledge about customers and knowledge of customers. Finally, solving customer problems efficiently and effectively should also be one of the key success factors for SMEs to gain a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Quality of innovation
  • Knowledge-based leadership
  • Customer knowledge management
  • Firm performance
آزادبخت، ا.، خانی، ن. (1396). نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمان‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم‌آباد. پژوهش‌‌های مدیریت راهبردی، 23(66): 167-196.
بابایی فارسانی، م.، امین دوست، ع.، علیدادی، ا. (1397). طراحی الگوی نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از نظریه داده‌بنیاد (مورد مطالعه: صنایع غذایی استان چهارمحال و بختیاری). مدیریت دانش سازمانی، 1(2): 95-136.
براری‌‌شمس‌‌آبادی، س. (1396). بررسی نقش رهبری دانش‌‌محور و مدیریت دانش مشتری بر عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی راهبرد شمال.
حجی، ر.، پاسبانی، م. (1388)، مطالعه روش خوشه صنعتی با رویکرد UNIDO در SME (مطالعه موردی: تولیدکنندگان قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی). مدیریت صنعتی، 4(8): 31-53.
داوری، ع.، رضازاده، آ. (1392). مدل‌‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
طباطبایی، س.س.، لسانی، م. (1395). اعتباریابی آمادگی فرصت‌‌یابی حرفه‌‌ای مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. اندازه‌‌گیری تربیتی، 7(26): 199-224.
طلایی‌‌فر، ن.، سنجری، ف.، صالحی، ن. (1398). تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب‌وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه: مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز. مدیریت فردا، 18(55): 149-162.
عباسی‌‌سیاه‌‌زاده، ا. (1395). بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بانک صادرات با تاکید بر نقش خدمات نوآورانه. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر.
محمودی، م.ک.، صالحی، م.، تقوایی‌‌یزدی، م. (1400). رهبری دانش‌محور و مرجعیت علمی در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی. تعالی بالینی، 11(1): 43-53.
مهدی‌‌زاده‌‌اشرفی، ع.، مجیبی، ت.، شیرازی، ح. (1390). تدوین استراتژی‌‌های مناسب برای شهرک‌‌های صنعتی فیروزکوه براساس مدل سوات. مدیریت، 8 (22): 71-91.
مهرگان، م.ر.، زالی، م.ر. (1385). در جستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌‌های مدیریتی. فرهنگ مدیریت، 4(14): 5-26.
هیر، ج.، هالت، ت.، رینگل، ک.، سارستد، م. (1395). مدل‌‌سازی معادلات ساختاری کم‌ترین مربعات جزئی (SEM-PLS). ترجمه ع. آذر و ر. غلام‌‌زاده. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 
CAPTCHA Image