امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی براساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: آر.اف.آی. دی آغازه‌ای است برای اصطلاح «سامانه بازشناسی با امواج رادیویی» و به نوعی فناوری اشاره دارد که به موجب آن داده‌های دیجیتال کدگذاری شده در برچسب‌های آر.اف.آی. دی یا برچسب‌های هوشمند توسط یک خواننده از طریق امواج رادیویی ضبط می‌شوند. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی یکی از ابزارهای مهم فناوری برای ردیابی منابع اطلاعاتی در کتابخانه است. این سامانه امکان دستیابی سریع و مناسب به منابع را مهیا می‌کند، از سرقت جلوگیری می‌کند، سبب تسریع خدمات کتابخانه می‌شود، و کارآیی فعالیت کتابخانه را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌‌ها است.
روش: پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و کارکنان 8 کتابخانه عمومی شهر کرمان تشکیل می‌‌دهند. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه‌‌ایی محقق ساخته می‌باشد که برای تعیین روایی آن، از روش روایی صوری استفاده شد، و امید ریاضی برابر با 73/0 به‌دست آمد که مقداری قابل قبول برای تایید روایی پرسشنامه است. به منظور محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ 814/0 نشان‌‌دهندۀ پایایی قابل قبول پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با آزمون‌‌های آمار استنباطی، شاخص اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) و نرم‌افزار  SPSSویرایش20 انجام شد. تاپسیس یک روش تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره است که مجموعه‌ای از گزینه‌ها را بر اساس یک معیار از پیش تعیین شده مقایسه می‌کند.
یافته‌‌ها: یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است که قابلیت پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از نظر زیرساخت و ابزارهای فناورانه در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان به میزان متوسط است. این کتابخانه‌ها از نظر نرم‌افزارهای موجود قابلیت پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند. همچنین نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان آمادگی لازم برای پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را به میزان متوسط دارند. علاوه بر آن، در حال حاضر، زیرساخت‌های فناوری برای اجرای سامانه بازشناسی با امواج رادیویی کافی به نظر نمی‌رسد. شایسته است تا انتخاب نرم‌افزار باید با دقت و مطالعه کافی انجام پذیرد. به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان ضروری است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌‌دهد که محدودیت در پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان بیش از همه مربوط به نیروی انسانی متخصص، بودجه و مسائل فنی است. از نظر مدیران و کتابداران انجام این فرایند و بهره‌گیری از امکانات آن ضروری است. اجرای برنامه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و طولانی‌مدت، تعامل مدیریت با کارشناسان کتابخانه برای اجرای بهتر، استفاده از قابلیت‌های سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در ارائه خدمات کتابخانه، چون امانت، سازماندهی، بازیابی و مدیریت مجموعه از زمره پیشنهادهای این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Applying Radio Frequency Identification System (RFID) Using the Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) in the Public Libraries of Kerman

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Adel Soleimani Nezhad 2
  • Hamzeh Jamalezad 3
  • Ameneh Soleimani 4
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Master's degree, Department of Information Science and Epistemology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 PhD. in Knowledge and Information Sciences, Research expert, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Objectives: RFID is an acronym for “radio-frequency identification” and refers to a technology whereby digital data encoded in RFID tags or smart labels are captured by a reader via radio waves. Radio Frequency Identification(RFID) is one of the important technical tools for the detection of information resources in the library. This system provides fast and convenient access to resources, prevents theft, accelerates library services, and increases the efficiency of library activities. The aim of this research is to study the feasibility of using RFID in the libraries of Kerman.
Methods: The research is survey-descriptive. Its statistical population consists of all managers and employees of 8 public libraries in Kerman. The tool of data collection is a researcher-made questionnaire, which was used to determine its validity, using the face validity method, and the mathematical expectation was 0.73, which is an acceptable value to confirm the validity of the questionnaire. In order to calculate its reliability, Cronbach's alpha was used which is 0.814, indicating the acceptable reliability of the questionnaire. Data analysis was done with inferential statistics tests, a prioritization index based on the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), and SPSS version 20 software. TOPSIS is a multi-criteria decision analysis method that compares a set of alternatives based on a predetermined criterion.
Results: The findings indicate that the ability to implement RFID in terms of infrastructure and technological tools in the public libraries of Kerman city is moderate. In terms of existing software, these libraries have the ability to implement RFID. Also, the human resources working in the public libraries of Kerman are moderately prepared for the implementation of RFID. In addition, at present, the technological infrastructure for the implementation of RFID does not seem to be sufficient. It is worthwhile that the selection of the software should be done carefully and studied sufficiently. It is necessary to use RFID in the public libraries of Kerman.
Conclusions: The results show that the limitation in the implementation of RFID in the public libraries of Kerman city is mostly related to the expert manpower, budget, and technical issues. According to managers and librarians, it is necessary to carry out this process and take advantage of its facilities. The implementation of educational programs, mid-term and long-term planning, management interaction with library experts for better implementation, and using the capabilities of RFID in providing library services, such as lending, organizing, retrieving, and managing the collection, are among the suggestions of this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Feasible
  • Public library
  • Radio Frequency Identification
  • Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
  • Information Technologies
  • Kerman city
Adeniran, T.C., Zubairu, J.H. & Onidare, S.O. (2018). Design and Implementation of a Secured Automated Library Using RFID. International Journal of Information Processing and Communication, 6(2).
Ahmad, H. (2019). Rfid technology in libraries: A case study of allama iqbal library, university of Kashmir. Journal of Indian Library Association, 52(4): 109-120.
Çelikbilek, Y. & Tüysüz, F. (2020). An in-depth review of theory of the TOPSIS method: An experimental analysis. Journal of Management Analytics, 7(2): 281-300.         
DOI: https://doi.org/10.1080/23270012.2020.1748528
Chaudhary, F.K. (2019). Implementation of RFID Based Library Automation in the Central Library of Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University. Indian Journal of Agricultural Library and Information Services, 35(3).
Chhetri, M. & Thakur, R.S. (2019). Implementation of RFID technology in libraries: A case study in UPES library. Library Philosophy and Practice (e-journal), 2344. Retrieved from:             
https://core.ac.uk/download/pdf/215161287.pdf
Chnada, A., Sinha, P. & Kumar, M. (2019). RFID Technology in Academic Libraries of North-East India. Library Philosophy and Practice (e-journal), 3005.       
DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3563636
Daniel, O.C., Ramsurrun, V. & Seeam, A.K. (2019). Smart library seat, occupant and occupancy information system, using pressure and RFID sensors. In: Conference on Next Generation Computing Applications (NextComp) (pp. 1-5). IEEE.        
DOI: 10.1109/NEXTCOMP.2019.8883610
Dhingra, N.J. (2017). Use of RFID Technology in Panjab University Library: Users’ Approach towards Circulation of Library Materials. Libr. Waves, 3(1): 27-35.
Doronina, I.N. & Murashko, O.Y. (2020). RFID-technologies: Promoting from scientific to municipal libraries. Scientific and Technical Libraries, No.5: 69-84.             
DOI:
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2020-5-69-84
Gautam, A. (2021). Implementation of RFID Application in Indian Institute of Technology. Kanpur. transactions, 11(1): 21-28.
Gopinath A.S. (2017). RFID Technology at Mahatma Gandhi University Library: A Case Study. In: 11th International CALIBER, University,Chennai, (Tamil Nadu 02-04 August), INFLIBNET Centre, Gandhinagar, Gujara.
Gupta, P. & Margam, M. (2017). RFID technology in libraries: A review of literature of Indian perspective. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 37(1): 58-63.            
DOI: 10.14429/djlit.37.1.10772
He, H., Liu, T. & Wang, E. (2017). Intelligent book positioning system for library based on RFID. In: 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) (pp. 723-726). IEEE. DOI: 10.1109/ICIEA.2017.8282935
Hulamani, C.B. & Medar, A. (2018). Role of Librarian in Application of RFID Technology in Libraries. SELP Journal of Social Science, 4(38): 1-5.
Kanekar, V. & Azeeza, S. (2018). Rfid and its application in libraries. International Journal of Library and Information Studies, 8(1): 137-140.
Kanwar, G.R. (2020). Challenges for RFID Technology used in Libraries. International Research Journal on Advanced Science Hub, No.2: 112-120. DOI: 10.47392/irjash.2020.208
Khan, M. (2020). RFID Technology: Building a New Environment in Academic Libraries. The Eastern Librarian, 25(1): 129-142.
Krishnan, V. (2021). Application of RFID technology in Library: A view. Materials Today: Proceedings. [Articles in press] DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.584.
Kumar, N. & Kumar, P. (2019). Application of Smart Technology in Libraries. In: Conference of 3 DLA - SRFLIS Summit. (Delhi: University of Delhi). Retrieved 14 July 2021, from: https://www.researchgate.net/publication/338645332_Application_of_Smart_Technology_in_Libraries [accessed; 14, July, 2021].
Kumar, P.S. & Sajith, G. (2019). Application of Radio Frequency Identification (RFID) Technology in State Central Library, Thiruvananthapuram. KLA Journal of Information Science & Technology, 1(2): 32-40.
Madaan, D. (2018). RFID in DAVC Library: from Infancy to Implementation. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 3(12): 1494-1497.
Mohammed, M.N., Radzuan, W.M.A.W., Al-Zubaidi, S., Ali, M.A., Al-Sanjary, O.I. & Raya, L. (2019). Study on RFID based book tracking and library information system. In: 2019 IEEE 15th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA) (pp. 235-238). IEEE. DOI: 10.1109/CSPA.2019.8696005
Nisha, F. (2018). Implementation of RFID Technology at Defence Science Library, DESIDOC: A Case Study. DESIDOC Journal of library & information technology, 38(1): 27-33.              
DOI: 10.14429/djlit.38.1.12351
Omoadoni, O.R. (2019). Impact of RFID (radio frequency identification) technology on libraries. Library Philosophy and Practice, (e-journal), 2540: 1-10.
Prabha, P.A., Vighneshbalaji, S.A., Priya, M.D. & Devi, R.S. (2021). Secured Library Access Through Face Recognition Integrated with RFID Technology. In: Micro-Electronics and Telecommunication Engineering (pp. 489-497). Singapore: Springer.         
DOI: 10.1007/978-981-33-4687-1_47
Rahman, M.H. & Islam, M.S. (2019). Implementation of RFID in university libraries of Bangladesh. Global Knowledge, Memory and Communication, 68 (1/2): 112-124.              
DOI: https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2018-0053
Ranjani, B., Gayathri, S., Sugapriya, K., Yamuna, S. & Fairosebanu, A. (2021). Digitalized library management system using RFID technology. International Research Journal of Modernization in Engineering, Technology and Science, 3(5): 267-273.
Shahid, A. (2020). Topic: Implementation of UHF-RFID technology in an academic library of pakistan: a case. Library Philosophy and Practice: 1-13. Retrieved 14 July 2021 from: https://www.proquest.com/openview/0ecfe4a81126386e2e76f648dd711d6c/1?pq-origsite= gscholar&cbl=54903
Sharma, M. (2021). Use of RFID in University Institute of Engineering and Technology, Panjab University: A Survey Report. Journal of Indian Library Association, 56(4): 41-53.
Singh, N.K. & Mahajan, P. (2017). Application of Radio Frequency Identification Technology in libraries and information centres: An Indian perspective. Library Philosophy & Practice.
(e-journal).
1614. Retrieved 14 July 2021, from: https://core.ac.uk/download/pdf/189476157 .pdf
Sivasankar, V., Soundararajan, E. & Rajeswari, S. (2020). Challenges and impacts of RFID technology in a research library. In: Advances in Communication Systems and Networks
(pp. 557-570). Singapore: Springer. DOI: 10.1007/978-981-15-3992-3_47
Thamizhmaran, K. (2021). RFID for Library Management System. Journal of Advancement in Communication System, 4(1).
Timoshenko, I. (2020). RFID in Libraries: automatic identification and data collection technology for library documents. Chapters. In: Fausto Pedro Garcia Marquez & Mayorkinos Papaelias (ed.), Maintenance Management, IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.82032
Ula, M., Pratama, A., Asbar, Y., Fuadi, W., Fajri, R. & Hardi, R. (2021). A New Model of The Student Attendance Monitoring System Using RFID Technology. Journal of Physics: Conference Series, 1807(1): 012026.
Yousuf Ali, M. (2017). Library book theft and audits in university libraries of Pakistan. Journal of Library Administration, 57(1): 87-98. DOI: https://doi.org/10.1080/01930826 .2016.1251252
Zhang, J.F. & Wen, C.J. (2017). The university library management system based on radio frequency identification. In: 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI) (pp. 1-6). IEEE.         
DOI: 10.1109/CISP-BMEI.2017.8302176
Zulkiply, M.A.Z. & Noh, F.H.M. (2020). Library Book Search and Management System Using RFID Technology. Progress in Engineering Application and Technology, 1(1): 303-316.
CAPTCHA Image