امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (آر.اف.آی.دی.) با بهره‌گیری از شاخص اولویت‌بندی براساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: آر.اف.آی. دی آغازه‌ای است برای اصطلاح «سامانه بازشناسی با امواج رادیویی» و به نوعی فناوری اشاره دارد که به موجب آن داده‌های دیجیتال کدگذاری شده در برچسب‌های آر.اف.آی. دی یا برچسب‌های هوشمند توسط یک خواننده از طریق امواج رادیویی ضبط می‌شوند. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی یکی از ابزارهای مهم فناوری برای ردیابی منابع اطلاعاتی در کتابخانه است. این سامانه امکان دستیابی سریع و مناسب به منابع را مهیا می‌کند، از سرقت جلوگیری می‌کند، سبب تسریع خدمات کتابخانه می‌شود، و کارآیی فعالیت کتابخانه را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌‌ها است.
روش: پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و کارکنان 8 کتابخانه عمومی شهر کرمان تشکیل می‌‌دهند. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه‌‌ایی محقق ساخته می‌باشد که برای تعیین روایی آن، از روش روایی صوری استفاده شد، و امید ریاضی برابر با 73/0 به‌دست آمد که مقداری قابل قبول برای تایید روایی پرسشنامه است. به منظور محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ 814/0 نشان‌‌دهندۀ پایایی قابل قبول پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با آزمون‌‌های آمار استنباطی، شاخص اولویت‌بندی بر اساس شباهت به راه‌حل ایده‌آل (تاپسیس) و نرم‌افزار  SPSSویرایش20 انجام شد. تاپسیس یک روش تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره است که مجموعه‌ای از گزینه‌ها را بر اساس یک معیار از پیش تعیین شده مقایسه می‌کند.
یافته‌‌ها: یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است که قابلیت پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از نظر زیرساخت و ابزارهای فناورانه در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان به میزان متوسط است. این کتابخانه‌ها از نظر نرم‌افزارهای موجود قابلیت پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را دارند. همچنین نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان آمادگی لازم برای پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی را به میزان متوسط دارند. علاوه بر آن، در حال حاضر، زیرساخت‌های فناوری برای اجرای سامانه بازشناسی با امواج رادیویی کافی به نظر نمی‌رسد. شایسته است تا انتخاب نرم‌افزار باید با دقت و مطالعه کافی انجام پذیرد. به‌کارگیری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان ضروری است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌‌دهد که محدودیت در پیاده‌‌سازی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان بیش از همه مربوط به نیروی انسانی متخصص، بودجه و مسائل فنی است. از نظر مدیران و کتابداران انجام این فرایند و بهره‌گیری از امکانات آن ضروری است. اجرای برنامه‌های آموزشی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و طولانی‌مدت، تعامل مدیریت با کارشناسان کتابخانه برای اجرای بهتر، استفاده از قابلیت‌های سامانه بازشناسی با امواج رادیویی در ارائه خدمات کتابخانه، چون امانت، سازماندهی، بازیابی و مدیریت مجموعه از زمره پیشنهادهای این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Applying Radio Frequency Identification System (RFID) Using the Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) in the Public Libraries of Kerman

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Adel Soleimani Nezhad 2
  • Hamzeh Jamalezad 3
  • Ameneh Soleimani 4
1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Master's degree, Department of Information Science and Epistemology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
4 PhD. in Knowledge and Information Sciences, Research expert, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Objectives: RFID is an acronym for “radio-frequency identification” and refers to a technology whereby digital data encoded in RFID tags or smart labels are captured by a reader via radio waves. Radio Frequency Identification(RFID) is one of the important technical tools for the detection of information resources in the library. This system provides fast and convenient access to resources, prevents theft, accelerates library services, and increases the efficiency of library activities. The aim of this research is to study the feasibility of using RFID in the libraries of Kerman.
Methods: The research is survey-descriptive. Its statistical population consists of all managers and employees of 8 public libraries in Kerman. The tool of data collection is a researcher-made questionnaire, which was used to determine its validity, using the face validity method, and the mathematical expectation was 0.73, which is an acceptable value to confirm the validity of the questionnaire. In order to calculate its reliability, Cronbach's alpha was used which is 0.814, indicating the acceptable reliability of the questionnaire. Data analysis was done with inferential statistics tests, a prioritization index based on the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), and SPSS version 20 software. TOPSIS is a multi-criteria decision analysis method that compares a set of alternatives based on a predetermined criterion.
Results: The findings indicate that the ability to implement RFID in terms of infrastructure and technological tools in the public libraries of Kerman city is moderate. In terms of existing software, these libraries have the ability to implement RFID. Also, the human resources working in the public libraries of Kerman are moderately prepared for the implementation of RFID. In addition, at present, the technological infrastructure for the implementation of RFID does not seem to be sufficient. It is worthwhile that the selection of the software should be done carefully and studied sufficiently. It is necessary to use RFID in the public libraries of Kerman.
Conclusions: The results show that the limitation in the implementation of RFID in the public libraries of Kerman city is mostly related to the expert manpower, budget, and technical issues. According to managers and librarians, it is necessary to carry out this process and take advantage of its facilities. The implementation of educational programs, mid-term and long-term planning, management interaction with library experts for better implementation, and using the capabilities of RFID in providing library services, such as lending, organizing, retrieving, and managing the collection, are among the suggestions of this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Feasible
  • Public library
  • Radio Frequency Identification
  • Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
  • Information Technologies
  • Kerman city
CAPTCHA Image