بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛ معاونت پژوهشی، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه المصطفی، قم، ایران

3 دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل مهم‌ترین عوامل ممکن مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران است. این تلاش، فرصتی برای همگام‌سازی و رویارویی مؤثر با تحولات آتی فراهم کرده و ادبیات مرتبط با این موضوع را غناء می‌بخشد. شناخت این عوامل برای طراحی و اتخاذ سیاست‌‌های مربوط به استقرار، افزایش استفاده و بهره‌وری از این سامانه بسیار مهم است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از مرور ادبیات و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. جامعه پژوهش متشکل از کارکنان شرکت گاز ایران با سابقه کار با سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t، میانگین، انحراف معیار، شاخص معناداری، مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در این پژوهش، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، با عوامل زمینه (به عنوان مکان، هویت افراد مجاور، میزبان‌‌ها و دستگاه‌‌های قابل دسترسی و تغییرات آنها در طول زمان) و فراگیری (به عنوان دسترسی کاربران به نرم‌افزار در همه سطوح اجرایی سازمان) ترکیب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش‌‌های کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع‌‌آوری اطلاعات مربوط به پیشینه، از روش‌‌های کتابخانه‌‌ای و برای جمع‌‌آوری داده‌‌های میدانی از ابزار پرسشنامه و ارائه آن در بستر اینترنت استفاده شده است.
یافته‌ها: عوامل زمینه‌ای و یادگیری به‌ عنوان عوامل پشتیبان، تأثیر بسزایی بر انتظارات عملکرد، تأثیر اجتماعی، انتظار تلاش و شرایط تسهیل‌کننده دارند و در نتیجه از فرآیند پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی حمایت می‌کنند. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از نقش مهم رابط کاربری، حمایت مدیران ارشد و توسعه مهارت‌های کارکنان در پذیرش و بکارگیری این فناوری است.
نتیجه‌گیری: مؤسسات عمومی به سیستم‌های اطلاعاتی نیاز دارند که مدیریت اسناد تولید شده در طی فرآیندهای تجاری را در بستر دیجیتال تسهیل کند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان دیجیتالی‌سازی و انتقال امن اسناد به سیستم عامل‌های دیجیتال را فراهم کرد که منجر به ظهور سیستم‌های مدیریت اسناد الکترونیکی شد. برای دستیابی به مزایای سیستم‌های مبتنی بر فناوری و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه در مقیاس یک کشور، پذیرش آنها توسط کاربران ضروری است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر بر قصد استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی ضروری است. براساس یافته‌های این پژوهش، یکی از عوامل اصلی موفقیت سیستم مدیریت اسناد الکترونیک در شرکت گاز ایران، رابط کاربری مناسب و سهولت استفاده از این سیستم است. توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به روند استقرار موفق سیستم آرشیو الکترونیک اسناد در سایر سازمان‌های دولتی ایران کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Acceptance of Electronic Document Management System in Iran Gas Company

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sadabadi 1
  • Hamzeh Sheykh Shoaei 2
  • Zohreh Rahimi rad 3
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Masters, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran; Manager of Libraries and Research Supports, Research Department, BentolHoda Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
3 PhD. in Science and Technology Policy, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The current research seeks to identify and analyze the most important possible factors affecting the acceptance of the electronic document management system in Iran Gas Company. This effort provides an opportunity to synchronize and face future developments effectively and enriches the related literature. Knowing these factors is very important for designing and adopting policies related to the establishment, increasing the use and productivity of this system.
Methods: The current research was conducted using a literature review and confirmatory factor analysis. The research population consists of employees of Iran Gas Company with experience working with the electronic document management system. In order to analyze the data, t-test, mean, standard deviation, significance index, Cronbach's alpha values, and composite reliability were used. In this research, the integrated model of technology acceptance and use, with context factors (such as location, the identity of nearby people, accessible hosts, and devices, and their changes over time) and learning (as users' access to software in all executive levels of the organization) have been combined and examined. The current research is descriptive-survey research in terms of its purpose in the field of applied research and based on its nature and method. In this research, library methods were used to collect background information, and questionnaire tools were used to collect field data and present it on the Internet.
Results: Based on the findings, contextual factors and learning as supporting factors have a significant effect on performance expectations, social influence, effort expectation, and facilitating conditions, and thus support the adoption process of an electronic document management system. Furthermore, the findings indicate the important role of the user interface, the support of senior managers, and the development of employees' skills in accepting and using this technology.
Conclusions: Public institutions need information systems that facilitate the management of documents produced during business processes in a digital platform. The development of information and communication technology enabled digitization and the safe transfer of documents to digital operating systems, which led to the emergence of electronic document management systems. In order to achieve the benefits of technology-based systems and avoid wasting time and money at the scale of a country, their acceptance by users is essential. For this reason, it is necessary to know the factors affecting the intention to use the electronic document management system. According to the findings of this research, one of the main success factors of the electronic document management system in Iran Gas Company is the appropriate user interface and ease of use of this system. Paying attention to the findings of the present research can help the process of the successful establishment of an electronic document archiving system in other government organizations in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Document Management System
  • Technology Acceptance
  • Information Technology
  • Iran Gas Company
CAPTCHA Image