بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛ معاونت پژوهشی، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه المصطفی، قم، ایران

3 دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل مهم‌ترین عوامل ممکن مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران است. این تلاش، فرصتی برای همگام‌سازی و رویارویی مؤثر با تحولات آتی فراهم کرده و ادبیات مرتبط با این موضوع را غناء می‌بخشد. شناخت این عوامل برای طراحی و اتخاذ سیاست‌‌های مربوط به استقرار، افزایش استفاده و بهره‌وری از این سامانه بسیار مهم است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از مرور ادبیات و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. جامعه پژوهش متشکل از کارکنان شرکت گاز ایران با سابقه کار با سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t، میانگین، انحراف معیار، شاخص معناداری، مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در این پژوهش، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، با عوامل زمینه (به عنوان مکان، هویت افراد مجاور، میزبان‌‌ها و دستگاه‌‌های قابل دسترسی و تغییرات آنها در طول زمان) و فراگیری (به عنوان دسترسی کاربران به نرم‌افزار در همه سطوح اجرایی سازمان) ترکیب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش‌‌های کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع‌‌آوری اطلاعات مربوط به پیشینه، از روش‌‌های کتابخانه‌‌ای و برای جمع‌‌آوری داده‌‌های میدانی از ابزار پرسشنامه و ارائه آن در بستر اینترنت استفاده شده است.
یافته‌ها: عوامل زمینه‌ای و یادگیری به‌ عنوان عوامل پشتیبان، تأثیر بسزایی بر انتظارات عملکرد، تأثیر اجتماعی، انتظار تلاش و شرایط تسهیل‌کننده دارند و در نتیجه از فرآیند پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی حمایت می‌کنند. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از نقش مهم رابط کاربری، حمایت مدیران ارشد و توسعه مهارت‌های کارکنان در پذیرش و بکارگیری این فناوری است.
نتیجه‌گیری: مؤسسات عمومی به سیستم‌های اطلاعاتی نیاز دارند که مدیریت اسناد تولید شده در طی فرآیندهای تجاری را در بستر دیجیتال تسهیل کند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان دیجیتالی‌سازی و انتقال امن اسناد به سیستم عامل‌های دیجیتال را فراهم کرد که منجر به ظهور سیستم‌های مدیریت اسناد الکترونیکی شد. برای دستیابی به مزایای سیستم‌های مبتنی بر فناوری و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه در مقیاس یک کشور، پذیرش آنها توسط کاربران ضروری است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر بر قصد استفاده از سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی ضروری است. براساس یافته‌های این پژوهش، یکی از عوامل اصلی موفقیت سیستم مدیریت اسناد الکترونیک در شرکت گاز ایران، رابط کاربری مناسب و سهولت استفاده از این سیستم است. توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به روند استقرار موفق سیستم آرشیو الکترونیک اسناد در سایر سازمان‌های دولتی ایران کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Acceptance of Electronic Document Management System in Iran Gas Company

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sadabadi 1
  • Hamzeh Sheykh Shoaei 2
  • Zohreh Rahimi rad 3
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Masters, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran; Manager of Libraries and Research Supports, Research Department, BentolHoda Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
3 PhD. in Science and Technology Policy, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Objectives: The current research seeks to identify and analyze the most important possible factors affecting the acceptance of the electronic document management system in Iran Gas Company. This effort provides an opportunity to synchronize and face future developments effectively and enriches the related literature. Knowing these factors is very important for designing and adopting policies related to the establishment, increasing the use and productivity of this system.
Methods: The current research was conducted using a literature review and confirmatory factor analysis. The research population consists of employees of Iran Gas Company with experience working with the electronic document management system. In order to analyze the data, t-test, mean, standard deviation, significance index, Cronbach's alpha values, and composite reliability were used. In this research, the integrated model of technology acceptance and use, with context factors (such as location, the identity of nearby people, accessible hosts, and devices, and their changes over time) and learning (as users' access to software in all executive levels of the organization) have been combined and examined. The current research is descriptive-survey research in terms of its purpose in the field of applied research and based on its nature and method. In this research, library methods were used to collect background information, and questionnaire tools were used to collect field data and present it on the Internet.
Results: Based on the findings, contextual factors and learning as supporting factors have a significant effect on performance expectations, social influence, effort expectation, and facilitating conditions, and thus support the adoption process of an electronic document management system. Furthermore, the findings indicate the important role of the user interface, the support of senior managers, and the development of employees' skills in accepting and using this technology.
Conclusions: Public institutions need information systems that facilitate the management of documents produced during business processes in a digital platform. The development of information and communication technology enabled digitization and the safe transfer of documents to digital operating systems, which led to the emergence of electronic document management systems. In order to achieve the benefits of technology-based systems and avoid wasting time and money at the scale of a country, their acceptance by users is essential. For this reason, it is necessary to know the factors affecting the intention to use the electronic document management system. According to the findings of this research, one of the main success factors of the electronic document management system in Iran Gas Company is the appropriate user interface and ease of use of this system. Paying attention to the findings of the present research can help the process of the successful establishment of an electronic document archiving system in other government organizations in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Document Management System
  • Technology Acceptance
  • Information Technology
  • Iran Gas Company
Abdekhoda, M., Dehnad, A. & Zarei, J. (2018). Determinant factors in applying electronic medical records in healthcare. Eastern Mediterranean Health Journal, 25: 12.
DOI: https://doi.org/10.26719/emhj.18.007
Afonso, C., Roldán, J., Sánchez-Franco, M.J. & Gonzalez, M. (2012, 1). The moderator role of Gender in the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): A study on users of Electronic Document Management Systems. Retrieved from:   
https://hdl.handle.net/11441/76315
Afshan, S. & Sharif, A. (2016). Acceptance of mobile banking framework in Pakistan. Telematics and Informatics, 33: 370-387. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.09.005
AlAwadhi, S. & Morris, A. (2008). The Use of the UTAUT Model in the Adoption of E-Government Services in Kuwait. Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008), 11: 219-219.        
DOI: https://doi.org/10.1109/HICSS.2008.452
Al-Gahtani, S.S., Hubona, G.S. & Wang, J. (2007). Information technology (IT) in Saudi Arabia: Culture and the acceptance and use of IT. Information & Management, 44: 681-691. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.im.2007.09.002
Alshehri, M., Drew, S., Alhussain, T. & AlGhamdi, R. (2012). The Effects of Website Quality on Adoption of E-Government Service:AnEmpirical Study Applying UTAUT Model Using SEM. Retrieved from: https://arxiv.org/abs/1211.2410
Asastani, H., Harisno, H.V. & Spits Warnars, H.L. (2018). Factors Affecting the Usage of Mobile Commerce using Technology Acceptance Model (TAM) and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/INAPR.2018.8627003
Awwad, M.S. & Al-Majali, S.M. (2015). Electronic library services acceptance and use. The Electronic Library, 33(6): 1100–1120. DOI: https://doi.org/10.1108/EL-03-2014-0057
Baptista, G. & Oliveira, T. (2015). Understanding mobile banking: The unified theory of acceptance and use of technology combined with cultural moderators. Computers in Human Behavior, 50: 418-430. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.04.024
Beal, G.M. & Bohlen, J.M. (1956). The diffusion processes. Retrieved from:          
https://ageconsearch.umn.edu/record/17351/files/ar560111pdf.
Berlilana, B., Hariguna, T. & Nurfaizah, D. (2017). Understanding of Public Behavioral Intent to Use e-Government Service: An Extended of Unified Theory of Acceptance Use of Technology and Information System Quality. Procedia Computer Science, 124: 585-592.     
DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.193
Berthon, P., Ewing, M. & Hah, L.L. (2005). Captivating company: Dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24: 151-172.            
DOI: https://doi.org/10.1080/02650487.2005.11072912
Bhattacherjee, A. & Hikmet, N. (2008). Reconceptualizing organizational support and its effect on information technology usage: Evidence from the health care sector. Journal of Computer Information Systems, 48: 69-76.
Brown, S.A., Massey, A.P., Montoya-Weiss, M.M. & Burkman, J.R. (2002). Do I really have to? User acceptance of mandated technology. European journal of information systems, 11:
283–295. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000438
Brown, T.A. & Moore, M.T. (2012). Confirmatory factor analysis. Handbook of structural equation modeling: 361–379.
Cao, Q. & Niu, X. (2019). Integrating context-awareness and UTAUT to explain Alipay user adoption. International Journal of Industrial Ergonomics, 69: 9-13.      
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2018.09.004
Carter, L. & Belanger, F. (2004). Citizen Adoption of Electronic Government Initiatives.         
DOI: https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265306
Chen, L.-d. (2008). A model of consumer acceptance of mobile payment. International Journal of Mobile Communications, 6: 32–52. DOI: https://doi.org/10.1504/IJMC.2008.015997
Chen, P.-Y. & Hwang, G.-J. (2019). An empirical examination of the effect of self-regulation and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) factors on the online learning behavioural intention of college students. Asia Pacific Journal of Education, 39: 1-17. DOI: https://doi.org/10.1080/02188791.2019.1575184
Davis, F., Bagozzi, R. & Warshaw, P. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35: 982-1003.  
DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982
Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Q., 13: 319-340. DOI: https://doi.org/10.2307/249008
Dey, A.K. (2001). Understanding and Using Context. Personal and Ubiquitous Computing, 5: 4-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s007790170019
Donmez-Turan, A. (2020). Does unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) reduce resistance and anxiety of individuals towards a new system? Kybernetes, 49: 1381-1405. DOI: https://doi.org/10.1108/K-08-2018-0450
Dulle, F. & Minishi-Majanja, M. (2011). The suitability of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model in open access adoption studies. Information Development - INF DEV, 27: 32-45. DOI: https://doi.org/10.1177/0266666910385375
Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. Journal of Marketing Research, 18: 382-388. 
DOI: https://doi.org/10.1177/002224378101800313
Galbraith, C.S. & Merrill, G.B. (1991). The effect of compensation program and structure on sbu competitive strategy: A study of technology-intensive firms. Strategic management journal, 12: 353–370. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250120503
Gunnlaugsdottir, J. (2008). Registering and searching for records in electronic records management systems. International Journal of Information Management, 28: 293-304.           
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2008.01.013
Hair, E., Moore, K., Hadley, A., Kaye, K., Day, R. & Orthner, D. (2009). Parent Marital Quality and the Parent–Adolescent Relationship: Effects on Adolescent and Young Adult Health Outcomes. Marriage and Family Review - MARRIAGE FAM REV, 45: 218-248.   
DOI: https://doi.org/10.1080/01494920902733567
Heinz, S., Romanoski, C.E., Benner, C., Allison, K.A., Kaikkonen, M.U., Orozco, L.D. & Glass, C.K. (2013). Effect of natural genetic variation on enhancer selection and function. Nature, 503: 487-492. DOI: https://doi.org/10.1038/nature12615
Holden, R. & Karsh, B.-T. (2009). The Technology Acceptance Model: Its Past and Its Future in Health Care. Journal of biomedical informatics, 43: 159-72. DOI: 10.1016/j.jbi.2009.07.002
Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Evaluating model fit: a synthesis of the structural equation modelling literature. In: 7th European Conference on research methodology for business and management studies (pp. 195-200).
Hoque, R. & Sorwar, G. (2017). Understanding factors influencing the adoption of mHealth by the elderly: An extension of the UTAUT model. International journal of medical informatics, 101: 75-84. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.02.002
Hosseini, A., Zolfagharzadeh, M.M., Asghar Sadabadi, A., Aslani, A. & Jafari, H. (2018). Social acceptance of renewable energy in developing countries: challenges and opportunities. Distributed Generation & Alternative Energy Journal, 33(1): 31-48.‏
Isaias, P., Reis, F., Coutinho, C. & Lencastre, J. (2017). Empathic technologies for distance/mobile learning: an empirical research based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Interactive Technology and Smart Education, 14: 23.  
DOI: https://doi.org/10.1108/ITSE-02-2017-0014
Jahangir, N. & Begum, N. (2008). The role of perceived usefulness, perceived ease of use, security and privacy, and customer attitude to engender customer adaptation in the context of electronic banking. African Journal of Business Management, 2: 32-40.     
DOI: https://doi.org/10.5897/AJBM.9000634
Jia Jia, S. & et al. (2018). Trust in Vendor and Perceived Effectiveness of E-Commerce Institutional Mechanisms in M-Commerce Adoption: A Revised UTAUT Model.             
DOI: https://doi.org/10.1109/ICCSCE.2018.8684964
Kabanda, S. & Brown, I. (2017). A structuration analysis of Small and Medium Enterprise (SME) adoption of E-Commerce: The case of Tanzania. Telematics and Informatics, 34: 118-132. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.01.002
Kabra, G., Ramesh, A., Akhtar, P. & Dash, M.K. (2017). Understanding behavioural intention to use information technology: Insights from humanitarian practitioners. Telematics and Informatics, 34: 1250-1261. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.05.010
Kaplan, D. (2008). Structural equation modeling: Foundations and extensions (Vol. 10). SAGE publications.
Kijsanayotin, B., Pannarunothai, S. & Speedie, S.M. (2009). Factors influencing health information technology adoption in Thailand’s community health centers: Applying the UTAUT model. International Journal of Medical Informatics, 78(6): 404–416.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2008.12.005
Kim, S., Lee, K.-H., Hwang, H. & Yoo, S. (2016). Analysis of the factors influencing healthcare professionals’ adoption of mobile electronic medical record (EMR) using the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) in a tertiary hospital. BMC Medical Informatics and Decision Making, 16: 12. DOI: https://doi.org/10.1186/s12911-016-0249-8
Kline, R.B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.              
DOI: https://doi.org/10.1177/001316447003000308
Kristiawan, D. & et al. (2016). Evaluation of implementation MyUMN as academic information system using UTAUT to Multimedia Nusantara University. 2016 IEEE region 10 symposium (TENSYMP), (pp. 420–424). DOI: https://doi.org/10.1109/TENCONSpring.2016.7519444
Li, Y. & Zhong, B.C. (2016). Discussion on the Design of Core Literacy System for Information Technology Courses. Research of Audio-Visual Education, 4: 5-10.
Likert, R., Roslow, S. & Murphy, G. (1934). A Simple and Reliable Method of Scoring the Thurstone Attitude Scales. The Journal of Social Psychology, 5: 228-238.        
DOI: https://doi.org/10.1080/00224545.1934.9919450
Lu, Y., Zhou, T. & Wang, B. (2009). Exploring Chinese users’ acceptance of instant messaging using the theory of planned behavior, the technology acceptance model, and the flow theory. Computers in Human Behavior, 25: 29-39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.06.002
Lytras, M.D. & Şerban, A.C. (2020). E-Government Insights to Smart Cities Research: European Union (EU) Study and the Role of Regulations. IEEE Access, Vol. 8: 65313-65326.           
DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2982737.
Martins, C., Oliveira, T. & Popovič, A. (2014). Understanding the Internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application. International Journal of Information Management, 34: 1-13.        
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.06.002
Melville, N., Kraemer, K. & Gurbaxani, V. (2004). Review: Information Technology and Organizational Performance: An Integrative Model of IT Business Value. MIS Quarterly, 28, 283-322. DOI: https://doi.org/10.2307/25148636
Mital, M., Chang, V., Choudhary, P., Papa, A. & Pani, A.K. (2018). Adoption of Internet of Things in India: A test of competing models using a structured equation modeling approach. Technological Forecasting and Social Change, 136, 339-346.          
DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.001
Molenaar, D. (2015). Intelligence tests. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism: 1–3.
Moran, T. & Dourish, P. (2001). Introduction to This Special Issue on Context-Aware Computing. Human-Computer Interaction, 16. DOI: https://doi.org/10.1207/S15327051HCI16234_01
Mosweu, O., Bwalya, K.J. & Mutshewa, A. (2016). Examining factors affecting the adoption and usage of document workflow management system (DWMS) using the UTAUT model. Records Management Journal, 26: 38-67. DOI: 10.1108/RMJ-03-2015-0012
Nam, T. (2014). Determining the type of e-government use. Government Information Quarterly, 31: 211-220. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.09.006
Nevitt, J. & Hancock, G. (2001). Performance of Bootstrapping Approaches to Model Test Statistics and Parameter Standard Error Estimation in Structural Equation Modeling. Structural Equation Modeling-a Multidisciplinary Journal - STRUCT EQU MODELING, 8: 353-377. DOI: 10.1207/S15328007SEM0803_2
Norzaidi, M., Mohamed, I., Chong, S.-C. & Kamarudin, R. (2008). A Study of Intranet Usage and Resistance in Malaysia's Port Industry. Journal of Computer Information Systems, 49: 37-47. DOI: https://doi.org/10.1080/08874417.2008.11645304
Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: a step-by-step guide to data analysis using SPSS. Fourth edition. Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill. Retrieved from:       
https://search.library.wisc.edu/catalog/9910095047202121
Peñarroja, V., Sánchez, J., Gamero, N., Orengo, V. & Zornoza, A.M. (2019). The influence of organisational facilitating conditions and technology acceptance factors on the effectiveness of virtual communities of practice. Behaviour & Information Technology, 38: 845–857.             
DOI: https://doi.org/10.1080/0144929X.2018.1564070
Persada, S.F., Miraja, B.A. & Nadlifatin, R. (2019). Understanding the Generation Z Behavior on D-Learning: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Approach. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14.
DOI: https://doi.org/10.3991/ijet.v14i05.9993
Pickering, B., Janian, M.N., López Moreno, B., Micheletti, A., Sanno, A. & Surridge, M. (2019). Seeing Potential Is More Important Than Usability: Revisiting Technology Acceptance. In: A. Marcus, & W. Wang (Ed.), Design, User Experience, and Usability. Practice and Case Studies (pp. 238–249). Cham: Springer International Publishing.  
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23535-2_18
Raman, A., Don, Y., Khalid, R. & Rizuan, M. (2014). Usage of Learning Management System (Moodle) among Postgraduate Students: UTAUT Model. Asian Social Science, 10: 8.
DOI: https://doi.org/10.5539/ass.v10n14p186
Sair, S.A. & Danish, R.Q. (2018). Effect of performance expectancy and effort expectancy on the mobile commerce adoption intention through personal innovativeness among Pakistani consumers. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 12: 501–520.
Salloum, S.A., Al-Emran, M., Shaalan, K. & Tarhini, A. (2019). Factors affecting the E-learning acceptance: A case study from UAE. Education and Information Technologies, 24: 509-530. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-018-9786-3
Sapio, B., Turk, T., Cornacchia, M., Papa, F., Nicolo, E. & Livi, S. (2010). Building scenarios of digital television adoption: A pilot study. Technology Analysis & Strategic Management, 22(1): 43–63. DOI: https://doi.org/10.1080/09537320903438054
Schilit, B., Adams, N. & Want, R. (1994). Context-Aware Computing Applications. 1994 First Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, (pp. 85-90).           
DOI: https://doi.org/10.1109/WMCSA.1994.16
Sezer, B. & Yılmaz, R. (2018). Learning management system acceptance scale (LMSAS): A validity and reliability study. Australasian Journal of Educational Technology, 17.        
DOI: https://doi.org/10.14742/ajet.3959
Sharifian, R., Askarian, F., Nematolahi, M. & Farhadi, P. (2014). Factors influencing nurses' acceptance of hospital information systems in Iran: application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Health Information Management Journal, 43: 23–28. DOI: https://doi.org/10.1177%2F183335831404300303
Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L.A. & Coen-Porisini, A. (2015). Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. Computer Networks, 76: 146-164.         
DOI: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2014.11.008
Song, J., Sawang, S., Drennan, J. & Andrews, L. (2015). Same but different? Mobile technology adoption in China. Information Technology &amp People, 28: 107-132.        
DOI: https://doi.org/10.1108/ITP-10-2013-0187
Sprague, R.H. (1995). Electronic Document Management: Challenges and Opportunities for Information Systems Managers. MIS Quarterly, 19: 29–49.
Sumak, B. & Sorgo, A. (2016). The acceptance and use of interactive whiteboards among teachers: Differences in UTAUT determinants between pre- and post-adopters. Computers in Human Behavior, 64: 602–620. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.07.037
Tabachnick, B. & Fidell, L.S. (2007). Using Multivarite Statistics (Vol. 3). Boston: Linda.
Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. Structural Equation Modeling-a Multidisciplinary Journal - STRUCT EQU MODELING, 15. DOI: https://doi.org/10.1037/10694-000
Tosuntaş, Ş.B., Karadağ, E. & Orhan, S. (2015). The factors affecting acceptance and use of interactive whiteboard within the scope of FATIH project: A structural equation model based on the Unified Theory of acceptance and use of technology. Computers & Education, 81: 169-178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.009
Venkatesh, V. & Morris, M.G. (2000). Why Don't Men Ever Stop to Ask for Directions? Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior. MIS Quarterly, 24: 115–139.
Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G. & Davis, F. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27: 425-478.   
DOI: https://doi.org/10.2307/30036540
Venkatesh, V., Thong, J. & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. MIS Quarterly, 36: 157-178. DOI: 10.2307/41410412
Verkijika, S.F. (2018). Factors influencing the adoption of mobile commerce applications in Cameroon. Telematics and Informatics, 35: 1665-1674.             
DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.04.012
Wang, Y.-S. & Shih, Y.-W. (2009). Why do people use information kiosks? A validation of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Government Information Quarterly, 26: 158-165. DOI: https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.07.001
Wang, Y.-S., Wu, M.-C. & Wang, H.-Y. (2008). Investigating the determinants and age and gender differences in the acceptance of mobile learning. British Journal of Educational Technology, 40: 92-118. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00809.x
Wong, K.-T., Russo, S. & McDowall, J. (2012). Understanding early childhood student teachers' acceptance and use of interactive whiteboard. Campus-Wide Information Systems, 30: 14.   
DOI: https://doi.org/10.1108/10650741311288788
Yildiz-Durak, H. (2019). Examining the acceptance and use of online social networks by preservice teachers within the context of unified theory of acceptance and use of technology model. Journal of Computing in Higher Education, 31.        
DOI: https://doi.org/10.1007/s12528-018-9200-6
Zhou, T. (2012). Examining location-based services usage from the perspectives of UTAUT and privacy risk. Journal of Electronic Commerce Research, 13(2): 135–144.
Zhou, T., Lu, Y. & Wang, B. (2010). Integrating TTF and UTAUT to explain mobile banking user adoption. Computers in Human Behavior, 26: 760-767.         
DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.013
Zolfagharzadeh, M.M., Aslani, A., Sadabadi, A.A., Sanaei, M., Toosi, F.L. & Hajari, M. (2017). Science and technology diplomacy: a framework at the national level. Journal of Science and Technology Policy Management, 8(2): 98-128.‏
CAPTCHA Image