طراحی مدل هوشمندسازی سازمان با تکنیک تحلیل داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 کارمند شرکت فومن شیمی

3 مدرس دانشگاه علمی کاربردی

چکیده

افزایش روز به روز حجم اطلاعات و تغییرات شتابان محیطی و ضرورت ایجاد ارتباط مستمر با محیط پیچیده و پویا، سازمان ها را نیازمند استراتژی‌های هوشمندسازی سازمان می کند لذا هدف این تحقیق طراحی مدل هوشمندسازی سازمانی شرکت فومن شیمی بر اساس تحلیل داده بنیاد بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه مدیران و کارشناسان خبره شرکت فومن شیمی و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان این شرکت بود. در بخش کیفی، نمونه آماری به شیوه‎ای هدفمند انتخاب شد که با تعداد 13 نفر اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه هوشمندسازی شرکت فومن شیمی بود. بر اساس یافته های حاصل از بخش کیفی با نرم افزار Atlas.ti 95 کد باز شناسایی شد که در 17 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی طبقه بندی شدند که مقولات اصلی شامل عوامل علی، عوامل زمینه ای، پیامدها، راهبردها و مفهوم هوشمندسازی می باشد. نتیجه بیانگر آنست که مدیریت و هیئت مدیره شرکت فومن شیمی می توانند این مدل هوشمندسازی سازمانی را پیاده‌سازی و عملیاتی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the organizational intelligence model with the data analysis technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Davali 1
  • amirsina naghdzadeh 2
  • nasrin rasouli 3
1 faculty member at payam noor university
2 Fooman Shimi Company employee
3 Lecturer at the University
چکیده [English]

Increasing volume of information and rapid environmental changes and the need to create a continuous relationship with a complex and dynamic environment, organizations need organizational intelligence strategies, so the purpose of this study was to design an organizational intelligence model of Fooman Shimi based on data analysis. The statistical population in the qualitative section included all managers and experts of Fooman Shimi Company and the quantitative section included all employees of this company. In the qualitative part, the statistical sample was selected purposefully with 13 theoretical saturations. The data collection tool was semi-structured interviews with experts in the field of intelligence of Fooman Shimi Company. Based on the findings of the qualitative section, 95 open source codes were identified with Atlas.ti software, which was classified into 17 sub-categories and 5 main categories. The main categories include causal factors, contextual factors, consequences, strategies, and the concept of smartening. . The result indicates that the management and the board of directors of Fooman Shimi can implement and operate this organizational intelligence model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent
  • Organization
  • Organization Intelligence
  • Foundation Data Analysis
  • Fooman Shimi Company
CAPTCHA Image