طراحی مدل هوشمندسازی سازمان با تکنیک تحلیل داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، قشم، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی مدل هوشمندسازی سازمانی شرکت فومن شیمی براساس تحلیل داده‌بنیاد بوده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع کیفی بوده که با روش گرندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان خبره شرکت فومن شیمی بوده و نمونه آماری به شیوه‎ای هدفمند انتخاب شد و با تعداد 13 نفر، اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه هوشمندسازی شرکت فومن شیمی بود.
یافته‌ها: براساس نتایج حاصل از بخش کیفی، با نرم‌افزار Atlas.ti 95 کد باز شناسایی شد که در 17 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. مقولات اصلی شامل عوامل علّی، عوامل زمینه‌ای، پیامدها، راهبردها و مفهوم هوشمندسازی می‌باشند. مقوله‌های فرعی مربوط به مفهوم هوشمندسازی عبارتند از: ابزاری برای سازگاری با تغییرات محیطی، تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، استفاده از تکنولوژی در فرآیندهای مختلف سازمان. مقوله‌های فرعی عوامل علّی شامل: عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی است. مقوله‌های فرعی مربوط به شرایط زمینه‌ای شامل: فرهنگ سازمانی، بسترهای تصمیم‌گیری، بسترهای قانونی، مهارت‌های تجاری بوده و مقوله‌های فرعی مربوط به راهبردها نیز عبارت است از: راهبردهای تصمیم‌گیری، راهبردهای اقتصادی، ارتقای فرهنگ سازمانی، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و فناوری لازم. پیامدها نیز دارای دو زیرمقوله فرعی پیامد منفی و مثبت می‌باشد.
نتیجه‌گیری: امروزه سازمان‌ها با شرایط در حال تغییر اقتصادی، فنی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی مواجه‌اند که بقاء آنان در چنین شرایط رقابتی و بسیار پیچیده، به هوشیاری و پاسخ به موقع و مناسب به این تغییرات بستگی دارد که لازمه سازگاری و پاسخ مناسب، هوشمندسازی سازمان و استفاده درست از سرمایه فکری سازمان می‌باشد. لذا، با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مدیریت و هیئت مدیره شرکت فومن شیمی باید هوشمندسازی سازمان را سرلوحه کار خود قرار دهند. مدل نهایی این تحقیق می‌تواند در پیاده‌سازی و عملیاتی کردن این مفهوم مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Intelligence Model with the Data Analysis Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Davali 1
  • Amirsina Naghdzadeh 2
  • Nasrin Rasouli 3
1 Assistant Professor, Public administration Department, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Information Technology, Electronic Business, Payame Noor University, Qeshm, Iran.
3 Master of business administration, Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research aims to design the organizational intelligence model of Foman Shimi Company based on the foundation's data analysis. Increasing volume of information and rapid environmental changes and the need to create a continuous relationship with a complex and dynamic environment, organizations need organizational intelligence strategies, so this study aims to design an organizational intelligence model at Fooman Chimie based on data analysis.
Methods: The research is applied in terms of objective and it is of qualitative type, which was carried out with the ground theory method. The statistical population included all managers and experts of Fooman Chimie Company; the statistical sample was selected in a purposeful way, and the theoretical saturation was achieved with the number of 13 people. The tool for collecting information was semi-structured interviews with experts in the field of intelligentization of Fooman Chimie Company.
Findings: Based on the findings of the qualitative section with Atlas.ti software, 95 open codes were identified which were classified into 17 sub-categories and 5 main categories. The main categories include causal factors, background factors, consequences, strategies, and concepts of intelligence. The sub-categories related to the concept of intelligence are a tool to adapt to environmental changes, turning the organization into a learning organization, and using technology in various processes of the organization; The sub-categories of causal factors include: organizational factors, human factors, technical factors, economic factors; The sub-categories related to background conditions include: organizational culture, decision-making platforms, legal platforms, business skills. The sub-categories related to strategies are decision-making strategies, economic strategies, promotion of organizational culture, provision of necessary infrastructure and technology, and finally, the consequences, which have 2 sub-categories of negative and positive consequences.
Conclusions: Today, organizations are facing changing economic, technical, social, cultural, and political conditions, and their survival in such competitive and very complex conditions depends on the alertness and timely and appropriate response to these changes, which requires adaptation and response. Therefore, it is appropriate to make the organization smarter and use the intellectual capital of the organization properly According to the results of this research, the management and the board of directors of Fooman Chimie Company should put the organization's intelligence at the top of their agenda, and the final model of this research can be useful in implementing and operationalizing this concept.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Intelligent
  • Organizational Intelligence
  • Grounded Theory Analysis
  • Fooman Chimie Company
آذر، ع.، محبان، ب. (1396). سازمان هوشمند: پنج گام تا موفقیت با مدیریت مبتنی بر شواهد برنارد مار. تهران: راهبرد شمال.
بصیری، ز. (1400). امکان‌سنجی هوشمندسازی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی استان خراسان جنوبی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند.
حکاک، م.، شریعت‌نژاد، ع. (1394). اولویت‌بندی عوامل موثر بر هوشمندی استراتژیک یک سازمان دانش‌بنیان. فرآیند مدیریت و توسعه، 28(2): 133-107.
رضایی، ص.، میرعابدینی، س.ج.، ابطحی، ع. (1397). عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی هوشمندی کسب ‌وکار در صنعت بانکداری ایران. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند،6(23): 81-33.  DOI: 10.22054/ims.2018.8851
طبرسا، غ.، رضائیان، ع.، نظری‌‌پور، ا. (1391). طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش‌بنیان. تحقیقات بازاریابی نوین، 2(1): 47-72.
علیزاده، ن.، یحیی‌زاده، آ. (1396). رابطه بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل. مدیریت فرهنگی، 3(38).
کاظمی، ح.، سلطانی، ا.، نوروزی، ع. (1394). آشنایی با مبانی هوشمندی رقابتی. ترویج علم، 7(9): 93-85.
کچولی، م. (1395). نقش اطلاعات مالی و حسابداری جهت تصمیمات مربوط به تأمین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران. در: برلین: دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
موسوی بیدله، س.م.، فلاح، و.، سلیمانی، ت. (1397). شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های پیش روی هوشمندسازی مدارس براساس تکنیک AHP. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم فناوری، 9(2): 58-109.
مولایی، م.م.، شاه‌حسینی، گ.، دباغچی، س. (1395). تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شهرها در بستر مولفه‌ها و عوامل کلیدی اثرگذار. نقش جهان، 6(3): 75-93.
ناصری‌زاده، ا. (1399). بررسی تأثیر هوشمندسازی سازمانی و مشارکت کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان هلال احمر استان کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل کیش.
نصیری، م. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی اداری و استقرار دولت الکترونیک در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز.
نعمتی، م.ع.، مهرجو، م. (1396). رابطه هوشمندسازی و چابکی سازمانی؛ در راستای ایفای نقش اثربخش‌‌تر مدارس در فرآیند توسعه دانشی کشور. صنعت و دانشگاه، 10(37-38): 56-45.
CAPTCHA Image