طراحی و تبیین معیارهای نقشه ملی جغرافیای نوستالژی براساس مدیریت اطلاعات شبکه‌های اجتماعی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: خاطرات نوستالژیک در شبکه‌های اجتماعی، با یادآوری اینکه زندگی همیشه هم دشوار نبوده است، حس ثبات و توانایی گذر از دشواری‌‌ها را به انسان القاء می‌نماید. هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین معیارهای نقشه جغرافیای نوستالژی براساس مدیریت اطلاعات شبکه‌های اجتماعی با رویکرد کیفی، براساس سازه‌های مشخصه‌های شبکه‌های اجتماعی برای نوستالژی دیجیتال، عناصر بازیابی اطلاعات گذشته برای یادآوری خاطرات، ویژگی‌های فردی کاربران شبکه‌های اجتماعی، طبقه‌بندی محوری تجربه نوستالژیک و نوستالژی براساس موقعیت جغرافیایی کاربر است.
روش: روش تحقیق، تحلیل کیفی براساس تحلیل محتوا و با بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس.کیو.دی.ای. است. تحلیل محتوا در اینجا، روشی برای برداشت و درک مناسب از اطلاعات ظاهراً نامرتبط و مشاهده نظام‌مند اشخاص، تعاملات و موقعیت‌ها است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل سه گروه است:
گروه اول، اساتید دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزه ‌مورد بررسی (خبرگان آکادمیک)،
گروه دوم، متخصصان شاغل در کسب‌وکارهای فعال در حوزه بازاریابی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (خبرگان صنعت)، و
گروه سوم، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیس‌بوک و توییتر (ذی‌نفعان مردمی)‌.‌
روش نمونه‌‌‌‌‌‌‌گیری در این تحقیق، تکنیک گلوله برفی است. جهت اجرای بخش کیفی پژوهش، نظرات 15 نفر از خبرگان، در قالب مصاحبه، در فاصله زمانی بهار 1400 گرد‌آوری شد.
یافته‌ها: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، معیارهای نقشه ملی جغرافیای نوستالژی براساس مدیریت اطلاعات شبکه‌های اجتماعی عبارتند از: مشخصه‌های شبکه‌های اجتماعی برای نوستالژی دیجیتال، عناصر بازیابی اطلاعات گذشته برای یادآوری خاطرات، ویژگی‌های فردی کاربران شبکه‌های اجتماعی، و نوستالژی براساس موقعیت جغرافیایی کاربر و طبقه‌بندی محوری تجربه نوستالژیک. مهم‌ترین یافته پژوهش حاضر تعداد به اشتراک‌‌گذاری محتوای نوستالژی، با بیشترین فراوانی در مشخصه‌های شبکه‌های اجتماعی برای نوستالژی دیجیتال؛ بازیابی اطلاعات گذشته براساس تکرار، دارای بیشترین فراوانی در عناصر بازیابی اطلاعات گذشته برای یادآوری خاطرات؛ و عامل سن کاربر دارای بیشترین فراوانی در ویژگی‌های فردی کاربران شبکه‌های اجتماعی، تعیین شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به محتوای نوستالژیک در شبکه‌های اجتماعی، می‌توان گفت که جغرافیای نوستالژی، یکی از مباحث اصلی حوزه جامعه‌شناسی و شناخت علایق و عادات مردم است. مفهوم جغرافیای نوستالژی تأثیرات مهمی بر رفتار و دانش عاطفی و تجربی انسان داشته و بسیاری از پژوهشگران علوم بر این باورند که این مفهوم در الگو‌‌های شناخت‌شناسی جوامع نیز تأثیرهای غیرقابل ‌اغماضی دارد. بسیاری از احساس‌‌های بشری که در قالب مفاهیمی چون دلتنگی، نوستالژی و دلتنگ ‌شدن بر انسان عارض می‌‌شود، با مفهوم جغرافیای نوستالژی و هویت جغرافیایی رابطۀ خاصی دارد. اینکه هویت جغرافیایی چگونه می‌‌تواند در این عرصه‌ها رفتار و احساس‌های بشری را کنترل کند، از نتایج اصلی اجرای این تحقیق است. در نهایت، یکی از بحث‌های اصلی در این تحقیق، تقسیم‌بندی نوستالژیا در جامعه کاربران ایرانی است، که در قالب نسل‌های فرهنگی ایران تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the National Map Criteria of the Geography of Nostalgia Based on the Information Management of Social Networks with a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Yoones Yoonesian 1
  • Mohammad Reza Vasfi 2
1 Ph.D., Student, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The Nostalgic Memories in social networks, by reminding us that life has not always been difficult, instill a sense of stability and the ability to overcome difficulties. The purpose of this research is to design and explain the criteria of the geography map of nostalgia based on the information management of social networks with a qualitative approach, based on the structures of "characteristics of social networks for digital nostalgia"; "Elements of past information retrieval for recalling memories"; "Individual characteristics of social network users" are: "nostalgic experience-centric classification"; and "nostalgia based on user's geographic location".
Methods: The research method of this article is the qualitative analysis based on content analysis and using MAXQDA software. Here, content analysis is a method of taking and understanding seemingly unrelated information and systematically observing people, interactions, and situations. The studied population can be divided into three general groups: the first group includes university professors who have an opinion in the subject area (academic experts); The second group includes professionals working in businesses active in the field of marketing based on social networks (industry experts); And the third group including Iranian users in Instagram, Facebook and Twitter social networks (public stakeholders) was categorized. The sampling method in this research is the snowball technique. In order to carry out the qualitative part of the research, the opinions of 15 experts were collected in the form of interviews in the spring of 2021.
Findings: Based on the results of this research, the criteria of the national map of the geography of nostalgia based on the information management of social networks are: characteristics of social networks for digital nostalgia; Elements of past information retrieval to recall memories; Individual characteristics of social network users; Nostalgia based on the geographic location of the user and the central classification of the nostalgic experience.
One of the main results of this research is that the number of sharing nostalgia content with the highest frequency in the characteristics of social networks for digital nostalgia; Retrieval of past information was determined based on repetition with the highest frequency in the elements of retrieving past information to recall memories and the user's age factor with the highest frequency in the individual characteristics of social network users.
Conclusions: According to the findings of this research, according to the nostalgic content in social networks, it can be said that the geography of nostalgia is one of the main topics in the field of sociology and understanding people's interests and habits. The concept of the geography of nostalgia has had important effects on human emotional and experimental behavior and knowledge, and many science researchers believe that this concept has an inescapable effect on the epistemological patterns of societies. Many of the human emotions that affect humans in the form of concepts such as longing, nostalgia and homesickness have a special relationship with the concept of the geography of nostalgia and geographical identity. How geographic identity can control human behavior and emotions in these fields is one of the main results of this research. Findings related to the number of hits of nostalgia content; the number of shares of nostalgia content; The number of liking nostalgia content, with the research results of Bhattacharya, 2020 and Cruzado, et al. 2020 are aligned and the findings related to the user's gender factor; User age factor; The factor of user education, with the results of the researches of Gu, 2021, Wulf, et al. 2018 and Bhattacharya, 2020 is logical. Finally, one of the main discussions in the research is the division of nostalgia in the Iranian user community, which is compiled in the form of Iranian cultural generations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Nostalgia Geography
  • Social Networks
  • Data Recovery
  • Content Analysis
  • MAXQDA Qualititative Environment
احمدی، پ. (1400). بررسی ارتباط بین شبکه‌های اجتماعی، خرید لذت‌جویانه و خرید پیش‌‌بینی نشده. در: اولین همایش بین‌المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
استکی اورگانی، ف.، عبدی سرنجداغ، ر.، استکی اورگانی، ز. ( 1399). بررسی نقش برچسب‌‌‌‌گذاری اجتماعی در بازیابی اطلاعات و تاثیر آن در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی در دهمین همایش بین‌المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات.
اسماعیلی نیاسان، ح.، زارعی، ه.، شاپوری، س. (1400). تاثیر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران. توسعه آموزش جندیشاپور، 12(1).
بیانی‌مهر، س. (1400). مجموعه‌ای از ماندگارترین آثار موسیقی پاپ ایران ترانه وآکورد. انتشارات پنج خط، ج3.
شاه‌نوری، ن. (1396). نوستالژیکاتور. انتشارات قاف لبخند.
شبانی، ا.، یاری، ع.ر. (1398). ارائه روش مبتنی بر فولکسونومی در بازیابی اطلاعات اجتماعی جهت فرآیند گسترش پرس‌وجو. در: تهران: پنجمین همایش بین‌المللی وب‌پژوهی.
صوفی، م. (1400). نوستالژی آبادی. اساطیر پارسی؛ کاوش قلم.
CAPTCHA Image