شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی: یک رهیافت فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش و مطالعه در مورد منابع و توانایی‌‌های فناوری اطلاعات که سازمان‌ها را قادر می‌‌سازد در مقابل تغییرات چابک باشند، نوظهور است. ایجاد چابکی در یک سازمان از طریق فناوری اطلاعات، یک فرآیند طولانی‌مدت و کار دشواری برای هر سازمانی محسوب می‌شود. در همین راستا، قابلیت‌های فناوری اطلاعات از چابکی سازمان پشتیبانی نموده و نقش اساسی و محوری در درک و واکنش نسبت به محیط دارند. امروزه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها تأثیر شگرفی بر مدیریت منابع انسانی داشته، با اِعمال روش‌های مختلف، باعث افزایش بهره‌وری مدیریت منابع انسانی شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر نیز برای اولین بار و با هدف شناسایی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته است.
روش: این تحقیق ترکیبی از نوع توصیفی- اکتشافی است. جامعه‌ آماری این پژوهش 20 نفر از کارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان اردبیل بودند که در قسمت انفورماتیک و فناوری اشتغال داشته و به صورت هدفمند و به شیوه‌ نمونه‌گیری ارجاع زنجیره‌ای (روش گلوله‌ برفی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بوده که با استفاده از روش دلفی و در دو دُور انجام شده است. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ مورد استفاده، از شاخص آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آن از روش فورنل و لاکر استفاده گردید. در این پژوهش و بعد از مشخص شدن ابعاد، با بهره‌گیری از رویکرد سلسله مراتبی و با اسفاده از نرم‌افزار Expert Choice اولویت‌ها تعیین شد. همچنین از ضریب هماهنگی کندال نیز برای تعیین میزان هماهنگی نظرات خبرگان استفاده گردید. تحقیق حاضر در فاصله زمانی بهمن ماه 1400 تا مرداد ماه 1401 انجام شده است.
یافته‌ها: هوشمندی و سرعت نیروی انسانی، شایستگی فناوری و نیروی انسانی، اشتراک دانش و مسئولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری در فناوری اطلاعات به عنوان ابعاد توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد چابکی سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: شایستگی فناوری و نیروی انسانی با ارزش 319/0 به عنوان مهم‌ترین بُعد، در رتبه اول ابعاد توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد چابکی سازمانی قرار گرفت. هوشمندی و سرعت نیروی انسانی با ارزش 255/0، اشتراک دانش و مسئولیت‌پذیری با ارزش 236/0 و انعطاف‌پذیری در فناوری اطلاعات با ارزش 186/0 به ترتیب به عنوان اثرگذارترین ابعاد توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد چابکی سازمانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل قرار گرفتند. در نهایت نرخ سازگاری نیز در این پژوهش 004/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Dimensions of Information Technology Development in Human Resource Management with an Organizational Agility Approach: A Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Ahad Norouzzadeh 1
  • Esmail Ebrahimi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Germi Branch, Islamic Azad University, Germi, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Pars Abad Moghan Branch, Islamic Azad University, Pars Abad Moghan, Iran
چکیده [English]

Objectives: Research and study information technology resources and capabilities that enable organizations to be agile in the face of changes is emerging. Creating agility in an organization through information technology is a long-term process and a difficult task for any organization. In this regard, information technology capabilities support the organization's agility and play a fundamental role in understanding and reacting to the environment. Today, the use of information technology in organizations has had a tremendous impact on human resource management by applying different methods and increased productivity of human resource management. Based on this, the present research has been conducted for the first time with the aim of identifying the dimensions of information technology development in human resource management with an organizational agility approach in the police command headquarters of Ardabil province.
Methods: This research is a combination of descriptive-exploratory types. The statistical population of this research was 20 employees of the police command headquarters of Ardabil province, who were employed in the informatics and technology department and were selected purposefully and by chain reference sampling (snowball method). The data collection tool was in-depth and semi-structured interviews with experts, which were conducted using the Delphi method in two rounds. Also, Cronbach's alpha index was used to check the reliability of the questionnaire used, and Fornell and Locker's method was used to check its validity. In this research, after determining the dimensions, using the hierarchical approach, and using the Expert Choice software, the priorities have been determined. Also, Kendall's coordination coefficient has been used to determine the degree of coordination of experts' opinions. The present research was conducted between January 2022 and July 2022.
Results: The findings from the interviews with experts show that the criteria of intelligence and speed of human resources, the competence of technology and human resources, knowledge sharing, and responsibility and flexibility in information technology were identified as the dimensions of information technology development with an organizational agility approach in the police command headquarters of Ardabil province.
Conclusions: The results of the research show that the competency of technology and human resources with a value of 0.319 as the most important dimension was ranked first in the dimensions of information technology development with an organizational flexibility approach. Then the intelligence and speed of human resources with a value of 0.255, knowledge sharing and responsibility with a value of 0.236, and flexibility in information technology with a value of 0.186 respectively as the most effective dimensions of information technology development with an organizational agility approach in the police command headquarters of Ardabil province. were placed Finally, the compatibility rate in this study was 0.004.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Development of information technology
  • Human resources management
  • Organizational agility approach
آقائی، ق.، شهنی‌شفیعیانی، ا.، فرخ‌نیا، ف. (1395). بررسی رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش و چابکی سازمانی مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان. در: تهران: نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
الله‌سالارزهی، ح.، روشندل‌اربطانی، ط.، باباغیبی‌ازغندی، ع. (1391). شناسایی و اولویت‌بندی جهت‌گیری‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی در افق 1404؛ با رویکرد آینده‌نگاری. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 5(19): 34-1.
امیرنژاد، ق.، اژدری، پ. (1395). بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 6 خوزستان (از دیدگاه اساتید). توسعه اجتماعی، 11(1): 188-165.
بنایی، ف. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی با رویکرد چابکی سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.
توکلی، ف.، مرتضوی، س.م.، کشاورزترک، م. (1399). تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری با رویکرد دلفی فازی. انتظام اجتماعی‌، 12(4): 140-113. DOR: 20.1001.1.20086024.1399.12.4.5.8
خراسانی‌نژاد، ع؛ حافظ‌رضازاده، م؛ کریمیان‌بستانی، م. (1399). تحلیل جایگاه امکانات و زیرساخت‌های پلیس هوشمند در ارتقاء امنیت شهری (مطالعه موردی: شهر سمنان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره30: 144-119.
داودی‌دهاقانی، ا.، بختیاری، س.، پاکدل، م. (1400). تأثیر سامانۀ پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه: شهرستان همدان). انتظام اجتماعی‌، 13(2): 80-53. DOR: 20.1001.1.20086024.1400.13.2.3.9
رستمی، ف.، سهرابی، ش. (1395). مدیریت دانش و چابکی سازمانی مطالعه موردی: مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای. در: تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین.
رشیدی، م.، بنی‌هاشمی، س.ع.، موسوی، س.ذ. (1400). ارائه مدل ساختاری تأثیر ظرفیت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی‌گری انسجام سازمانی. توسعه سازمانی پلیس، 18(77): 140-113.
شریعت‌نژاد، ع.، محمدی‌مقدم، ی.، ساعدی، ع. (1400). طراحی مدل هوشمندسازی جامع پلیس. انتظام اجتماعی‌، 13(4): 166-143. DOI: 20.1001.1.20086024.1400.13.4.6.6
علمداری، ا.، نجف‌زاده، م. (1399). بررسی میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد مدیریت دانش در ارتقاء چابکی مدیریت زنجیره تأمین. اندیشه آماد، 19(72): 96-75.
کرمانی، م.، همتی، ع. (1397). تاثیر فناوری اطلاعات بر نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت گروه مپنا). در: رشت: سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به‌روز در علوم مهندسی و فناوری‌های جدید.
کمندانی‌، ص.، جوهری‌پور، ح. (1399). اهداف استراتژیک فناوری اطلاعات در توسعۀ اقدامات منابع انسانی. نخبگان علوم و مهندسی، 5(5): 18-1.
محسنی، ف. (1400). ارائه الگوی مبارزه با قاچاق انسان با استفاده از رویکرد سیستم نرم. انتظام اجتماعی‌، 13(4):
86-63. DOI: 20.1001.1.20086024.1400.13.4.3.3
مقوم، م.، هدایتی‌شاهدی، س. (1397). مدیریت فناوری اطلاعات منابع انسانی. در تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار و حسابداری با تاکید بر ارزش‌آفرینی و اقتصاد مقاومتی.
نیکویی، ف.، علوی‌راد، ع.، موسوی، س.ن. (1400). تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های اقتصادی ایران (صنعت، خدمات، کشاورزی). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 13(2): 294-281.
CAPTCHA Image