ارائه الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک تولیدمحتوا در کتابخانه های دیجیتالی دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، واحد روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، ایران

4 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:

هدف: ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت ریسک تولیدمحتوا در کتابخانه های دیجیتالی دولتی شهر تهران است.

روش شناسی: پژوهش حاضر آمیخته (مطالعات کتابخانه ای، کیفی، کمی) و از حیث هدف کاربردی است، با مطالعات پیشین سیاهه ای از ریسکهای تولیدمحتوا بدست آمد که بر اساس نظر خبرگان و با روش دلفی 9 گویه اصلی و 39 گویه فرعی تایید و نهایی شد، در بخش کمی بر اساس سه معیار شدت اثر، احتمال وقوع، و توانایی سازمان در واکنش به ریسک، در قالب پرسشنامه‌ای میان اعضای جامعه پژوهش (100 نفر، مدیران و کارشناسان کتابخانه‌های دیجیتالی دولتی شهر تهران) توزیع شد، جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، و متخصصین حوزه های مختلفی که در زمینه مدیریت ریسک تخصص و تجربه داشتند بود، لذا روش نمونه‌گیری آنها هدفمند بوده است. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق، مدیران و کارشناسان بخش‌های کتابخانه‌های دیجیتالی وابسته به سازمانهای دولتی مستقر در شهر تهران بود. البته مرجع درست و واضحی در این خصوص یافت نشد لذا با جستجو در اینترنت، مرور برخی منابع و نیز مراجعه به بخش شابکا کتابخانه ملی در زمان تحقیق(1398) لیستی تهیه شد. تعداد 28 کتابخانه دیجیتال وابسته به سازمان دولتی واقع در تهران فعال بودند که شناسایی شدند. در مرحله رتبه بندی با به‌کارگیری روش آنتروپی شانون، داده‌ها وزن‌دهی شده و با استفاده از نرم‌افزار تاپسیس رتبه‌بندی شدند، در نهایت الگوی مدیریت ریسک تولیدمحتوا در کتابخانه های دیجیتالی دولتی شهر تهران با نرم افزار PLS و بر اساس تحلیل عامل تاییدی اجرا شد.

یافته ها: بر اساس رتبه بندی ریسکها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی در تولیدمحتوای کتابخانه های دیجتالی دولتی شهر تهران به ترتیب ریسک های حفاظت و نگهداری، ریسکهای نیروی انسانی،ریسکهای فنی، ریسکهای امنیت اطلاعات و ریسکهای زیرساختی، ارزیابی محتوای منابع و پدیدآورندگان، حقوق پدیدآورندگان، یکپارجه سازی، محیطی رتبه 1 تا 9 را از نظر اهمیت ریسکها کسب نموده اند.

نتیجه گیری: با ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و آزمون مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق تأیید شدند و مقادیر بیان شده برایGOF، نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل تحقیق است.

کلیدواژه ها: الگوی مدیریت ریسک، تاپسیس فازی، تولید محتوا، رتبه بندی ریسک، کتابخانه‌های دیجیتالی دولتی شهر تهران.Presenting a proposed model for content production risk management in governmental digital libraries in

Tehran

AbstractMethodology: The current research is mixed (library studies, qualitative, quantitative) and is practical in terms of its purpose. With previous studies, a list of content production risks was obtained, in which 9 main items and 39 sub-items using the Delphi method were confirmed and finalized based on the opinion of experts. In the quantitative part, a questionnaire was distributed among the members of the research community (100 people, managers, and experts of the government digital libraries of Tehran) based on the three criteria of the effect intensity, the probability of occurrence, and the ability of the organization to react to the risk. The statistical population of the qualitative section included experts in knowledge and information science, and experts in various fields who had expertise and experience in the field of risk management. Therefore, the sampling method was purposeful. The statistical population in the quantitative part of the research was managers and experts of digital library departments affiliated with government organizations in Tehran. Since there is no clear reference, a list was prepared by searching the internet, reviewing some sources, and referring to the online section of the National Library at the time of the research (2018). A number of 28 active digital libraries affiliated with government organizations located in Tehran were identified. In the ranking st

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a proposed model for content production risk management in government digital libraries in Tehran

نویسندگان [English]

  • raheleh Mohammadsalehi 1
  • Fahimeh Babalhavaeji 2
  • Mitra samiei 3
  • nadjla Hariri 4
1 Ph.D. candidate in Knowledge and Information Science, science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Fahimeh Babalhavaeji Associate Prof. Department of Communication and Knowledge Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Prof. Department of Communication and Knowledge Sciences, Faculty of Psychology & Educational Sciences, Alameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Communication and Knowledge Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

AbstractMethodology: The current research is mixed (library studies, qualitative, quantitative) and is practical in terms of its purpose. With previous studies, a list of content production risks was obtained, in which 9 main items and 39 sub-items using the Delphi method were confirmed and finalized based on the opinion of experts. In the quantitative part, a questionnaire was distributed among the members of the research community (100 people, managers, and experts of the government digital libraries of Tehran) based on the three criteria of the effect intensity, the probability of occurrence, and the ability of the organization to react to the risk. The statistical population of the qualitative section included experts in knowledge and information science, and experts in various fields who had expertise and experience in the field of risk management. Therefore, the sampling method was purposeful. The statistical population in the quantitative part of the research was managers and experts of digital library departments affiliated with government organizations in Tehran. Since there is no clear reference, a list was prepared by searching the internet, reviewing some sources, and referring to the online section of the National Library at the time of the research (2018). A number of 28 active digital libraries affiliated with government organizations located in Tehran were identified. In the ranking stage, using the Shannon entropy method, the data were weighted and ranked using TOPSIS software. Finally, the content production risk management model was implemented in Tehran government digital libraries with PLS software and based on confirmatory factor analysis.

Findings: Based on the ranking of risks using the fuzzy TOPSIS technique in the content production of government digital libraries in Tehran, indicators of protection and maintenance risks, human source risks, technical risks, information security risks, and infrastructure risks, evaluating the content of resources and authors, authors' rights, integration, environment have been ranked 1 to 9 in terms of the importance of risks.

Conclusion: With the correlation coefficient between the research variables and the structural equation modeling test, the research hypotheses were confirmed and the stated values for GOF indicate a very strong overall fit of the research model.Keywords: risk management model; Content production; Fuzzy topsis, Tehran State Digital Libraries, Risk rating.

چکیده:

هدف: ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت ریسک تولیدمحتوا در کتابخانه های دیجیتالی دولتی شهر تهران است.

روش شناسی: پژوهش حاضر آمیخته (مطالعات کتابخانه ای، کیفی، کمی) و از حیث هدف کاربردی است، با مطالعات پیشین سیاهه ای از ریسکهای تولیدمحتوا بدست آمد که بر اساس نظر خبرگان و با روش دلفی 9 گویه اصلی و 39 گویه فرعی تایید و نهایی شد، در بخش کمی بر اساس سه معیار شدت اثر، احتمال وقوع، و توانایی سازمان در واکنش به ریسک، در قالب پرسشنامه‌ای میان اعضای جامعه پژوهش (100 نفر، مدیران و کارشناسان کتابخانه‌های دیجیتالی دولتی شهر تهران) توزیع شد، جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، و متخصصین حوزه های مختلفی که در زمینه مدیریت ریسک تخصص و تجربه داشتند بود، لذا روش نمونه‌گیری آنها هدفمند بوده است. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق، مدیران و کارشناسان بخش‌های کتابخانه‌های دیجیتالی وابسته به سازمانهای دولتی مستقر در شهر تهران بود. البته مرجع درست و واضحی در این خصوص یافت نشد لذا با جستجو در اینترنت، مرور برخی منابع و نیز مراجعه به بخش

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords
  • Content production,,Digital Libraries risk management model,Risk Management, Shannon entropy ,Topsis
CAPTCHA Image