روابط علّی سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد ایران

چکیده

هدف:هدف این پژوهش بررهدف این پژوهش، بررسی روابط روابط علّی سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد. می‌باشد.

روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تعداد 435 نفر بود که در سال تحصیلی 1۴۰۰- 139۹ مشغول به تحصیل بوده‌اند که از طریق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 205 نفر به‌عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشگاه یونسکو (2016)، مهارت‌های شهروندی سایبری یونسکو (2016) و تهدیدات فضای مجازی ایسا و ایسایاس (2016) استفده شد. روایی پرسشنامه‌ها، با روش‌های روایی صوری و سازه (تحلیل عاملی تاییدی) مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0،90/0 و 77/0 برآورد شد و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) انجام گرفت که از طریق نرم‌افزارهایSPSS 21 و Lisrel 8.8 اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشگاه، تاثیر مثبت و معناداری بر مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان دارد. در‌حالی‌که مهارت‌های شهروندی سایبری، تاثیر منفی و معنادار بر تاثیرپذیری دانشجویان از تهدیدات فضای مجازی دارد. همچنین تاثیر سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشگاه بر تاثیرپذیری دانشجویان از تهدیدات فضای مجازی، منفی و معنادار است که این بیانگر نقش واسطه‌گری تاثیرپذیری دانشجویان از تهدیدات فضای مجازی منفی در روابط بین سیاست‌ها و برنامه‌های شهروند سایبری دانشگاه و مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان می‌باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان دریافت که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دانشگاه‌ها در حوزه شهروند سایبری می‌تواند بر افزایش مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان و کاهش تاثیرپذیری آنان از فضای مجازی تاثیرگذار باشد. در عین حال، افزایش مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان نیز می‌تواند سطح تاثیرپذیری آنان را از مخاطرات و تهدیدات فضای مجازی کاهش دهد. بنابراین، کاهش تاثیرپذیری دانشجویان از تهدیدات فضای مجازی نه تنها می‌تواند به‌طور مستقیم تحت تاثیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دانشگاه در حوزه سایبری باشد، بلکه می‌تواند به‌واسطه رشد مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان که تحت تاثیر اقدامات آموزشی دانشگاه و حتی دولت در سطح ملی می‌باشد، نیز به وقوع بپیوندد. با توجه به مطالب بیان شده، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دانشگاه‌ها در حوزه شهروند سایبری می‌تواند بر افزایش مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان و کاهش تاثیرپذیری آنان از فضای مجازی تاثیرگذار باشد. در عین حال، افزایش مهارت‌های شهروندی سایبری دانشجویان نیز می‌تواند سطح تاثیرپذیری آنان را از مخاطرات و تهدیدات فضای مجازی کاهش دهد. بنابراین، کاهش تاثیرپذیری دانشجویان از تهدیدات فضای مجازی نه تنها می‌تواند بطور مستقیم سایبری دانشجویان که تحت تاثیر اقدامات آموزشی دانشگاه و حتی دولت در سطح ملی می-باشد، نیز به وقوع بپیوندد تحت تاثیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دانشگاه در حوزه سایبری باشد، بلکه می‌تواند به واسطه رشد مهارت‌های شهروندی. این یافته می‌تواند دستآوردهای مهمی برای مسئولان نظام آموزشی به ویژه مسئولان در وزارت بهداشت داشته باشد و با توجه به ابعاد و مولفه‌های هر یک از متغیرهای پژوهش، به آنان در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه شهروند سایبری یاری رساند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal Relationships of Cyber Citizen Policies and Programs of Shiraz University of Medical Sciences Students

نویسندگان [English]

  • Ghodratallah Mohammadi 1
  • Mohammad Razzaghi 2
  • Ashkan Rahmani 3
1 Ph.D in Educational Administration, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph. D in Educational Administration, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
3 M.A. in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Lamard branch, , Lamard, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to investigate the causal relationships of university cyber citizenship policies and programs, cyber citizenship skills of students of Shiraz University of Medical Sciences and their susceptibility to cyberspace threats.

Methodology: This research is applied in terms of purpose and nature and in terms of data collection is a descriptive correlation based on structural equation modeling. The statistical population of the research included all the medical students of Shiraz University of Medical Sciences in the number of 435 people who were studying in the academic year 2019-1400, of which 205 people were selected as a sample through the sampling method through the Karjesi and Morgan table. They were chosen randomly. To measure the variables of the research, the questionnaires of cyber citizen policies and programs of UNESCO University (2016), cyber citizenship skills of UNESCO (2016) and cyberspace threats of Isa and Isayas (2016) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by face and construct validity methods (confirmatory factor analysis) and the reliability coefficient was estimated by Cronbach's alpha method of 0.87, 0.90 and 0.77 respectively and was confirmed. . Data analysis was done on two descriptive and inferential levels (structural equation model), which was implemented through SPSS 21 and Lisrel 8.8 software.

Finding: The results showed that the cyber citizen policies and programs of the university have a positive and significant effect on the students' cyber citizenship skills. While cyber citizenship skills have a negative and significant effect on students' susceptibility to cyberspace threats. Also, the effect of university cyber citizen policies and programs on students' susceptibility to cyberspace threats is negative and significant, which indicates the mediating role of students' susceptibility to negative cyberspace threats in the relationship between cyber citizen policies and programs. University and cyber citizenship skills of students.

Conclusion: According to the results, it can be seen that the policy-making and planning of universities in the field of cyber citizenship can be effective in increasing the cyber citizenship skills of students and reducing their susceptibility to cyberspace. At the same time, increasing students' cyber citizenship skills can also reduce their level of vulnerability to cyberspace risks and threats. Therefore, reducing students' susceptibility to cyberspace threats can not only be directly influenced by university policies and plans in the field of cyberspace, but also through the development of students' cyber citizenship skills. It is influenced by the educational measures of the university and even the government at the national level. According to the stated content, it can be concluded that the policy-making and planning of universities in the field of cyber citizenship can have an effect on increasing the cyber citizenship skills of students and reducing their susceptibility to cyberspace. At the same time, increasing students' cyber citizenship skills can also reduce their level of vulnerability to cyberspace risks and threats. Therefore, reducing students' susceptibility to cyberspace threats can not only directly affect students' cyberspace, which is influenced by the educational measures of the university and even the government at the national level, it can also happen under the influence of the university's policy-making and planning. It can be in the field of cyber, but it can be through the development of citizenship skills. This finding can have important achievements for the officials of the educational system, especially the officials in the Ministry of Health, and according to the dimensions and components of each of the variables of the research, it helped them in policy making and planning in the field of cyber citizen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber ​​skills
  • cyber citizen
  • threats of cyberspace
  • university policies
  • students
  • Shiraz University of Medical Sciences
CAPTCHA Image