ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل پیشران‌های موثر بر آینده استارتاپ‌های فناوری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

چکیده

هدف: امروزه صنعت مالی از اهمیت زیادی برای جوامع و در زندگی روزمره انسان‌ها در سرتاسر دنیا برخوردار است. گرچه این بخش طی قرن‌ها به خاطر تغییرات در مقررات نظام‌های سیاسی و جغرافیایی دستخوش تحولاتی شده است، اما برخی محققان بیان داشته‌اند که با روی کارآمدن و افزایش فین‌تک‌ها یک عصر جدیدی در حال ظهور است.استارتاپ‌های فناوری مالی بخش مهمی از فین‌تک و صنعت خدمات مالی هستند. صنعت فین‌تک در ایران، صنعتی نوظهور بوده و چند سالی است که به حوزه خدمات بانکی کشور راه یافته است. به همین خاطر قوانین و مقررات به طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. از سوی دیگر با وجود ظرفیت‌های فراوان برای توسعه فین‌تک در نظام بانکداری ایران، به دلیل آگاهی اندک از این قابلیت‌ها در میان فعالان اقتصادی، نامشخص بودن قوانین و مقررات ناظر بر فین‌تک‌ها در تمامی حوزه‌ها و عدم تناسب این قوانین با توسعه فناوری مالی، عدم وجود زیرساخت‌های فنی، حقوقی و بانکی برای گسترش امنیت بهره برداران، عملاً تا توسعه و شکوفایی این صنعت فاصله بسیاری وجود دارد. به هر حال استارتاپ‌های فین‌تک در حوزه‌های مختلفی مثل پرداخت، وام‌دهی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، ارزهای دیجیتال، رگولاتوری، بانک و بیمه فعالیت‌ می‌کنند. پیشران‌های مختلفی روی آینده استارتاپ‌های فین‌تک اثر می‌گذارند. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران‌های آینده استارتاپ‌های فناوری مالی است.

روش: پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از حیث روش‌شناسی، آمیخته است. در این پژوهش از فنون کمی و کیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. روش دلفی فازی برای غربال پیشران‌ها، دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری پیشران‌ها، بهترین- بدترین فازی برای تعیین وزن پیشران‌ها از نظر شدت عدم قطعیت و نهایتاً روش تعاریف ریشه‌ای برای ارائه سناریوی مطلوب پژوهش استفاده شد. جامعه نظری پژوهش، خبرگان متخصص در حوزه فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های فین‌تکی بودند و روش نمونه‌گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع‌آوری‌داده‌ها از مرور پیشینه، مصاحبه با خبرگان و سه پرسشنامه غربال فازی، اثرسنجی و اولویت‌سنجی استفاده شد.

یافته‌ها: پیشران‌های آینده فناوری مالی در ایران از طریق مرور تحلیلی پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شدند. در ابتدا 21 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این پیشران‌ها در ادامه با بکارگیری تکنیک دلفی فازی غربال شد. 11 پیشران دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و از محاسبات کنار گذاشته شدند. 10 پیشران باقیمانده از منظر دو شاخص اثرگذاری و شدت عدم قطعیت با دو تکنیک دیمتل فازی و بهترین- بدترین فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پیشران‌های میزان آشنایی نهادهای اجرایی، قانونی و نظارتی با مدل‌های کسب‌و‌کار فین‌تک‌ها و عملکرد رگولاتور در قانونگذاری، بیشترین خالص اثر را داشتند. همچنین دو پیشران عملکرد رگولاتور در قانونگذاری و میزان آشنایی نهادهای اجرایی، قانونی و نظارتی با مدل‌های کسب‌و‌کار فین‌تک‌ها به علت داشتن وزن بیشتر، از عدم قطعیت بیشتری برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: استارتاپ‌های فناوری مالی بخش مهمی از فین‌تک و صنعت خدمات مالی هستند. با توجه به پیشران‌های عملکرد رگولاتور در قانونگذاری و میزان آشنایی نهادهای اجرایی، قانونی و نظارتی با مدل‌های کسب‌و‌کار فین‌تک‌ها، سناریوی مطلوب پژوهش توسعه یافت. برای توسعه سناریوی تحقیق از شش مولفه (مشتریان، بازیگران، فرایند دگرگونی، جهان‌بینی ذی‌نفعان، محیط مسئله و مالک مسئله) مربوط به تکنیک تعاریف ریشه‌ای استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Framework for Identifying and Analyzing the Effective Drivers on the future of Financial Technology Startups

نویسندگان [English]

  • Masoud Rajabifar 1
  • Mahmoud Dehghan Nayeri 2
  • Mohammad Reza Pour fakharan 3
  • Mohammad Hasan Maleki 4
1 Department of Management, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Industrial Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
4 Department of Management, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract

Purpose: Today, the financial industry is very important for societies and in the daily life of people all over the world. Although this sector has undergone changes over the centuries due to changes in the regulations of political and geographical systems, some researchers have stated that a new era is emerging with the increasing efficiency and increase of fintechs. Financial technology startups are an important part of fintech and financial services industry. are. The fintech industry in Iran is an emerging industry and has entered the field of banking services in the country for several years. For this reason, laws and regulations have not been developed in this field in balance with other factors. On the other hand, despite the many capacities for the development of fintech in Iran's banking system, due to the little awareness of these capabilities among economic activists, the lack of clarity of laws and regulations governing fintechs in all areas and the incompatibility of these laws with the development of financial technology, there is no Technical, legal and banking infrastructures to expand the security of users, there is actually a long way to the development and prosperity of this industry. However, fintech startups operate in various fields such as payment, lending, financing, investment, digital currencies, regulation, banking and insurance. Various drivers affect the future of fintech startups. The current research seeks to identify and analyze the future drivers of financial technology startups.

Method: The current research is applied in terms of orientation and mixed in terms of methodology. In this research, quantitative and qualitative techniques were used for data analysis. Fuzzy Delphi method was used to screen the propellants, Fuzzy Dimetal to evaluate the effectiveness of propellants, best-worst fuzzy method to determine the weight of propellants in terms of the severity of uncertainty, and finally, the root definitions method was used to present the desired scenario of the research. The theoretical community of the research were experts in the field of fintechs and fintech startups, and the sampling method was done in a judgmental way. For data collection, background review, interview with experts and three questionnaires of fuzzy screening, effectiveness assessment and priority assessment were used.

Findings: The future drivers of financial technology in Iran were extracted through an analytical review of the background and interviews with experts. At first, 21 drivers were extracted through background review and interviews with experts. These propellants were further screened using the fuzzy Delphi technique. 11 propellants had diffusion coefficient less than 0.7 and were excluded from the calculations. The remaining 10 propellants were analyzed from the point of view of two indicators of effectiveness and intensity of uncertainty with two fuzzy Dimetal and best-worst fuzzy techniques. The drivers of the level of familiarity of the executive, legal and regulatory institutions with fintech business models and the regulator's performance in legislation had the greatest net effect. Also, the two drivers of the regulator's performance in legislation and the level of familiarity of the executive, legal and regulatory institutions with fintech business models had more uncertainty due to their greater weight.

Conclusion: Financial technology startups are an important part of fintech and financial services industry. According to the drivers of the regulator's performance in legislation and the level of familiarity of the executive, legal and regulatory institutions with fintech business models, the optimal research scenario was developed. To develop the research scenario, six components (customers, actors, transformation process, stakeholders' worldview, problem environment and problem owner) related to the root definitions technique were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drivers
  • Future
  • Financial Technology
  • Startup
  • FinTech
  • Information
CAPTCHA Image