مدل چندلایه مرجعیت علمی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران.

چکیده

مرجعیت علمی به عنوان یک مفهوم هسته، به صورت مداوم ذهن سیاستگذاران علم و فناوری را به خود مشغول می‌کند. دستیابی به مرجعیت علمی هرچند نیازمند وجود و ایجاد بسترهای مختلفی است، اما دستیابی به منافع پایدار را برای نظام علمی و فناوری فراهم می‌آورد. برخلاف ظاهرِ یکپارچه مرجعیت علمی، لایه‌های مختلفی در شکل‌گیری آن دخیل هستند که در اینجا در قالب مدل چندوجهی مرجعیت علمی مفهوم‌سازی شده است. این مدل از چهار لایه «زیرساخت»، «فرایند»، «برونداد»، و «ارزش‌آفرینی» تشکیل شده است. هرکدام از لایه‌ها حداقل سه عنصر فرعی را در برمی‌گیرند. در نوشته پیش‌رو ضمن تبیین این لایه‌ها، ماتریس تعامل دو به دوی هرکدام از لایه‌های زیرساختی تشکیل شده است. این ماتریس نشان‌دهنده یک وضعیت مطلوب، یک وضعیت نامطلوب و دو وضعیت نوسانی است. این مقاله به عنوان نقطه شروع یک رویکرد چندوجهی به مرجعیت علمی است که تزاحم رشد تک‌ساحتی در هرکدام از لایه‌ها را با کلیّت مرجعیت علمی از بین می‌برد و سیاست‌گذاری برای مرجعیت علمی را دقیق‌تر و هدفمندتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilayer model of scientific authority

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
Professor, Tarbiat Modares University & President, Iranian Research Institute for Information Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Scientific authority as a core concept has a high priority of science and technology policymakers. Achieving scientific authority, although it requires the existence and establishment of various infrastructures, but it provides enduring benefits for the scientific and technological system. Contrary to the unified appearance of scientific authority, it comprises of various layers, which is conceptualized here into a mult-layered model of scientific authority. This model consists of four layers: "infrastructure", "process", "output", and "value creation". Each of the layers includes at least three sub-elements. In this article, while explaining these layers, the two-by-two interaction matrix of each of the infrastructure layers was created. This matrix represents three situations whih have been articulated. This article is considered as a starting point of a multifaceted approach to scientific authority, which eliminates the conflict of single-dimensional growth in each of the layers with the totality of scientific authority and makes the policy making for scientific authority more accurate and targeted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific authority
  • Multi-layered model
  • Favorable situation
  • Unfavorable situation
  • Fluctuating situation
CAPTCHA Image