بررسی رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات و فلاکت بر فقر با رویکرد داده‌های تابلویی (پانل دیتا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ایران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناری اطلاعات دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

فقر معضل اجتماعی و اقتصادی است. نهادهای بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار و فائو آن را به عنوان پدیده‌ای فرا کشوری و بین المللی می‌دانند و در تلاش برای کاهش و در نهایت حذف آن هستند. با توجه به تغییرات و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه از جمله متغیرهای اقتصادی دارد، می‌تواند در کاهش فقر نیز اثرگذار باشد. هدف پژوش حاضر بررسی تاثیر فاوا در کاهش فقر است. برای این منظور از روش داده‌‌های ترکیبی استفاده شده و بازه مورد مطالعه 2000 الی 2021 است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده‌اند و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. نتایج وجود رابطه فناوری، شاخص فلاکت و درآمد سرانه بر فقر را تأیید می‌کند. با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر انسانی از توضیح خوبی برخوردار هستند، دولت‌ها در جهت کاهش فقر و بهبود آن باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری داشته باشند. آنان می‌توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی امکان ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند.

فقر معضل اجتماعی و اقتصادی است. نهادهای بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار و فائو آن را به عنوان پدیده‌ای فرا کشوری و بین المللی می‌دانند و در تلاش برای کاهش و در نهایت حذف آن هستند. با توجه به تغییرات و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه از جمله متغیرهای اقتصادی دارد، می‌تواند در کاهش فقر نیز اثرگذار باشد. هدف پژوش حاضر بررسی تاثیر فاوا در کاهش فقر است. برای این منظور از روش داده‌‌های ترکیبی استفاده شده و بازه مورد مطالعه 2000 الی 2021 است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده‌اند و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. نتایج وجود رابطه فناوری، شاخص فلاکت و درآمد سرانه بر فقر را تأیید می‌کند. با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر انسانی از توضیح خوبی برخوردار هستند، دولت‌ها در جهت کاهش فقر و بهبود آن باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری داشته باشند. آنان می‌توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی امکان ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند.

فقر معضل اجتماعی و اقتصادی است. نهادهای بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار و فائو آن را به عنوان پدیده‌ای فرا کشوری و بین المللی می‌دانند و در تلاش برای کاهش و در نهایت حذف آن هستند. با توجه به تغییرات و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه از جمله متغیرهای اقتصادی دارد، می‌تواند در کاهش فقر نیز اثرگذار باشد. هدف پژوش حاضر بررسی تاثیر فاوا در کاهش فقر است. برای این منظور از روش داده‌‌های ترکیبی استفاده شده و بازه مورد مطالعه 2000 الی 2021 است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده‌اند و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. نتایج وجود رابطه فناوری، شاخص فلاکت و درآمد سرانه بر فقر را تأیید می‌کند. با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر انسانی از توضیح خوبی برخوردار هستند، دولت‌ها در جهت کاهش فقر و بهبود آن باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری داشته باشند. آنان می‌توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی امکان ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Information and Communication Technology on Poverty with Panel data

نویسندگان [English]

  • Hassan Ama Bandeh Gharaei 1
  • abulfazl yavari khalilabab 2
1 عضو هئیت علمی
2 payamenour faculty
چکیده [English]

Poverty is a social and economic problem. The international institutions, such as World Health Organization, the International Labor Organization and the FAO consider it as a transnational and international phenomenon and they are trying to reduce and eventually eliminate it. According to, changes and developments that have taken place in the field of information and communication technology (ICT) and the impact it has on other aspects of society, including economic variables, it can also be effective in reducing poverty. The aim of this study is to investigate the effect of ICT in reducing poverty. For this purpose, the panel data method was used and period of the studied is 2000 to 2021. The mobile penetration rate as a representative of information and communication technology and the macroeconomic variables of inflation and unemployment have been entered into the model as a misery index, and per capita income has been used as the macroeconomic variables affecting poverty. The results confirm the relationship between ICT, misery index and per capita income on poverty. Considering that ICT has a good explanation in reducing human poverty, governments should invest in the field of information and communication technology in order to reduce poverty and improve it. By allocating and guaranteeing financial resources, they can make it possible for the private sector to enter as much as possible in this field.

Poverty is a social and economic problem. The international institutions, such as World Health Organization, the International Labor Organization and the FAO consider it as a transnational and international phenomenon and they are trying to reduce and eventually eliminate it. According to, changes and developments that have taken place in the field of information and communication technology (ICT) and the impact it has on other aspects of society, including economic variables, it can also be effective in reducing poverty. The aim of this study is to investigate the effect of ICT in reducing poverty. For this purpose, the panel data method was used and period of the studied is 2000 to 2021. The mobile penetration rate as a representative of information and communication technology and the macroeconomic variables of inflation and unemployment have been entered into the model as a misery index, and per capita income has been used as the macroeconomic variables affecting poverty. The results confirm the relationship between ICT, misery index and per capita income on poverty. Considering that ICT has a good explanation in reducing human poverty, governments should invest in the field of information and communication technology in order to reduce poverty and improve it. By allocating and guaranteeing financial resources, they can make it possible for the private sector to enter as much as possible in this field.

Poverty is a social and economic problem. The international institutions, such as World Health Organization, the International Labor Organization and the FAO consider it as a transnational and international phenomenon and they are trying to reduce and eventually eliminate it. According to, changes and developments that have taken place in the field of information and communication technology (ICT) and the impact it has on other aspects of society, including economic variables, it can also be effective in reducing poverty. The aim of this study is to investigate the effect of ICT in reducing poverty. For this purpose, the panel data method was used and period of the studied is 2000 to 2021. The mobile penetration rate as a representative of information and communication technology and the macroeconomic variables of inflation and unemployment have been entered into the model as a misery index, and per capita income has been used as the macroeconomic variables affecting poverty. The results confirm the relationship between ICT, misery index and per capita income on poverty. Considering that ICT has a good explanation in reducing human poverty, governments should invest in the field of information and communication technology in order to reduce poverty and improve it. By allocating and guaranteeing financial resources, they can make it possible for the private sector to enter as much as possible in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Poverty
  • Misery Index
  • Per Capita Income
  • Panel
  • Data
CAPTCHA Image