مدل کیفی مدیریت تحقیق و توسعه مبتنی بر تحلیل های کلان داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف: هدف این پژوهش کیفی، شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و ارائه مدل کیفی مدیریت تحقیق و توسعه مبتنی بر تحلیل های کلان داده است.

روش شناسی: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی است که با استفاده از رویکرد اکتشافی انجام شده است. در این پژوهش جمع آوری داده‌ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد که در آن 12 نفر از مدیران و متخصصین تحقیق و توسعه از مراکز علمی و دانشگاهی، سیاستگزاری و صنعت که به مبانی مدیریت تحقیق و توسعه و علم داده ها آشنا بودند با روش گلوله برفی انتخاب و مصاحبه انجام گرفت. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری و عدم تولید مقوله های جدید ادامه یافت. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA18، انجام و نهایتا مدل کیفی تبیین شد.

یافته ها: براساس یافته‌های پژوهش 8 مقوله (مولفه) محوری و 24 زیرمولفه در قالب شش بعد نظریه داده بنیاد شامل عوامل علی (مدیریت نظام مند و تامین منابع)، مقوله محوری (توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده)، راهبردها (آموزش عالی و حمایت دولت)، شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی)، شرایط زمینه ای (توسعه علم داده و بسترها و زیرساخت) و پیامدها (منافع کسب و کاری) شناسایی، و در قالب مدل پارادایمی داده بنیاد سازماندهی شد.

نتیجه: مدل کیفی مدیریت تحقیق و توسعه براساس رویکرد فرآیندی و تلفیق آن با مولفه های محوری شناسایی شده ارائه گردید. در این به بخش ورودی فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه، منابع داده ای اضافه شد. مولفه های موثر داخلی که وارد بخش پردازش مدل شدند توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، راهبردهای تحقیق و توسعه، ابزارهای علم داده، مدیریت سیستمی و عوامل درون سازمانی هستند. در حالی که عوامل برون سازمانی، راهبردهای آموزش عالی و حمایت دولتی، زیرساخت های فنی و فرهنگ سازمانی مولفه های موثر خارجی مدل هستند.

هدف: هدف این پژوهش کیفی، شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و ارائه مدل کیفی مدیریت تحقیق و توسعه مبتنی بر تحلیل های کلان داده است.

روش شناسی: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی است که با استفاده از رویکرد اکتشافی انجام شده است. در این پژوهش جمع آوری داده‌ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد که در آن 12 نفر از مدیران و متخصصین تحقیق و توسعه از مراکز علمی و دانشگاهی، سیاستگزاری و صنعت که به مبانی مدیریت تحقیق و توسعه و علم داده ها آشنا بودند با روش گلوله برفی انتخاب و مصاحبه انجام گرفت. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری و عدم تولید مقوله های جدید ادامه یافت. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA18، انجام و نهایتا مدل کیفی تبیین شد.

یافته ها: براساس یافته‌های پژوهش 8 مقوله (مولفه) محوری و 24 زیرمولفه در قالب شش بعد نظریه داده بنیاد شامل عوامل علی (مدیریت نظام مند و تامین منابع)، مقوله محوری (توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده)، راهبردها (آموزش عالی و حمایت دولت)، شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی)، شرایط زمینه ای (توسعه علم داده و بسترها و زیرساخت) و پیامدها (منافع کسب و کاری) شناسایی، و در قالب مدل پارادایمی داده بنیاد سازماندهی شد.

نتیجه: مدل کیفی مدیریت تحقیق و توسعه براساس رویکرد فرآیندی و تلفیق آن با مولفه های محوری شناسایی شده ارائه گردید. در این به بخش ورودی فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه، منابع داده ای اضافه شد. مولفه های موثر داخلی که وارد بخش پردازش مدل شدند توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، راهبردهای تحقیق و توسعه، ابزارهای علم داده، مدیریت سیستمی و عوامل درون سازمانی هستند. در حالی که عوامل برون سازمانی، راهبردهای آموزش عالی و حمایت دولتی، زیرساخت های فنی و فرهنگ سازمانی مولفه های موثر خارجی مدل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative model of R&D management based on big data analytics

نویسندگان [English]

  • Saleh Achak 1
  • Reza Radfar 2
  • Abbas Toloie Ashlaghi 3
  • Abbas Khamseh 4
1 Department of Management of technology, faculty of management and economics, S&R branch, IAU Tehran-Iran
2 Management and Economics Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management,, Faculty of Management and Economics,, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 university faculty
چکیده [English]

Purpose: This paper aims to identify and explain the dimensions and components of a qualitative model of research and development management, based on big data analytics.

Methodology: The current study is a qualitative research that was conducted using an exploratory approach. Data collection was done by semi-structured interview method. It is held through interviews with 12 R&D managers and experts, who are familiar by data science. Data analysis was done during the process of open, axcial and selective coding of grounded theory, using MAXQDA18 software, and finally the qualitative model was explained.

Findings: The findings of the research led to the identification of 8 dimensions (code axis) and 24 components (category) include: systematic management, ability to use big data analysis, application of data science, higher education, technical and non-technical infrastructure, government support, supply of resources, internal factors and external organization. It is organized in the form of the paradigm model of grounded theory, in six dimensions of causal factors, central category, strategies, intervening conditions, background conditions and consequences.

Conclusion: The qualitative model of research and development management was presented based on the process approach and integrated with the identified core components. In this model, data sources were added to the input part of the R&D management process. The ability to use big data analysis, research and development strategies, data science tools, system management and internal organizational factors are entered to the model processing part. While external organizational factors, higher education strategies and government support, technical infrastructure and organizational culture are mentioned as external effective components of the model.

Purpose: This paper aims to identify and explain the dimensions and components of a qualitative model of research and development management, based on big data analytics.

Methodology: The current study is a qualitative research that was conducted using an exploratory approach. Data collection was done by semi-structured interview method. It is held through interviews with 12 R&D managers and experts, who are familiar by data science. Data analysis was done during the process of open, axcial and selective coding of grounded theory, using MAXQDA18 software, and finally the qualitative model was explained.

Findings: The findings of the research led to the identification of 8 dimensions (code axis) and 24 components (category) include: systematic management, ability to use big data analysis, application of data science, higher education, technical and non-technical infrastructure, government support, supply of resources, internal factors and external organization. It is organized in the form of the paradigm model of grounded theory, in six dimensions of causal factors, central category, strategies, intervening conditions, background conditions and consequences.

Conclusion: The qualitative model of research and development management was presented based on the process approach and integrated with the identified core components. In this model, data sources were added to the input part of the R&D management process. The ability to use big data analysis, research and development strategies, data science tools, system management and internal organizational factors are entered to the model processing part. While external organizational factors, higher education strategies and government support, technical infrastructure and organizational culture are mentioned as external effective components of the model.

Purpose: This paper aims to identify and explain the dimensions and components of a qualitative model of research and development management, based on big data analytics.

Methodology: The current study is a qualitative research that was conducted using an exploratory approach. Data collection was done by semi-structured interview method. It is held through interviews with 12 R&D managers and experts, who are familiar by data science. Data analysis was done during the process of open, axcial and selective coding of grounded theory, using MAXQDA18 software, and finally the qualitative model was explained.

Findings: The findings of the research led to the identification of 8 dimensions (code axis) and 24 components (category) include: systematic management, ability to use big data analysis, application of data science, higher education, technical and non-technical infrastructure, government support, supply of resources, internal factors and external organization. It is organized in the form of the paradigm model of grounded theory, in six dimensions of causal factors, central category, strategies, intervening conditions, background conditions and consequences.

Conclusion: The qualitative model of research and development management was presented based on the process approach and integrated with the identified core components. In this model, data sources were added to the input part of the R&D management process. The ability to use big data analysis, research and development strategies, data science tools, system management and internal organizational factors are entered to the model processing part. While external organizational factors, higher education strategies and government support, technical infrastructure and organizational culture are mentioned as external effective components of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and development, Management of R&
  • D, big data, data analysis, systematic management, data science
CAPTCHA Image