بررسی مفهوم دانش هنری و مولفه های آن: مروری دامنه ای

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: امروزه در میان سازمان‌هایی که در جوامع حضور دارند و فعال هستند، فعالیت تعدادی از آنها در زمینه‌های هنری است - مانند هنرهای تجسّمی (شامل نقاشی، مجسمه‌سازی، خوشنویسی، طراحی و غیره)، یا هنرهای نمایشی همچون سینما و تئاتر. هریک از این سازمان‌ها دارای ویژگی‌ها و سیاستگذاری‌های خاصی هستند. در تمام این سازمان‌ها دانش در بستری هنری جریان دارد. لذا، اولین نکته‌ای که در این سازمان‌ها در خصوص دانش مطرح می‌شود ماهیت دانش در حوزه هنری و به عبارت دیگر، رابطه بین دانش و هنر است. هدف اصلی این پژوهش کشف تصویری همگرایانه از هنر و دانش است با این امید که بتوان به شکلی روشن و قابل قبول، در نهایت به جایی رسید که در پیوند با «ماهیت دانش هنری»، مؤلفه‌های مرتبط با آن مشخص و ارائه شود و زمینه برای تعریف «ماهیت دانش هنری» فراهم گردد.

روش: پژوهش حاضر با روش مرور دامنه ای با فرایند پنج مرحله ای دنیر و ترنفیلد انجام گرفته است. بدین ترتیب که مقاله-های مرتبط در سه پایگاه اطلاعاتی داخلی «بانک اطلاعات نشریات کشور»، «پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» و «پایگاه مجلات تخصصی نور» و سه پایگاه اطلاعاتی خارجی «گوگل اسکالر»، «اسکوپوس» و «وب آو ساینس» بدون در نظر گرفتن بازه زمانی، انتخاب و بررسی شد. علاوه بر این، منابع کتابی موجود در حوزه موضوعی دانش هنری نیز از طریق پایگاه-های «کتابخانه ملی»، «کتابخانه و مرکز اسناد فرهنگستان هنر» و «کتابخانه دانشگاه هنر» جستجو و در فرایند تحقیق قرار گرفته و استفاده شدند. پس از پالایش‌های لازم در راستای اهداف این پژوهش، در نهایت 29 منبع اطلاعاتی انتخاب شد و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: یکی از راه های فهم چیستی دانش کشف مؤلفه‌های مربوط به آن حوزه از دانش بشری است. در خلال این پژوهش با تحلیل داده‌های منابع اطلاعاتی، 10 مؤلفه یافت شد که می‌توانند در فرمول بندی تعریف «ماهیت دانش هنری» استفاده شوند. این مولفه ها عبارتند از: کشف و شهود، شناخت اصول و تکنیکهای تخصصی هنری، ادراک، آشنایی با فرهنگ جامعه، الهام از طبیعت، تجربه هنری، خلاقیت، معرفت، حس زیبایی شناسی، عملکرد شناختی.

نتایج: پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دانش در حوزه هنر جایگاه و ویژگی‌های خود را دارد که با دانش سنتی و یا صریح یکسان نیست. این نوع دانش را با زبان رسمی نمی توان بیان کرد، جنبه فردی دارد و در تجربه ها، فرهنگ، نوع بینش، ایده و الهام،های وارده به ذهن و روح هنرمند ریشه دارد. در نتیجه می‌توان گفت دانش هنری، به نوعی دانش ضمنی است که مایکل پولانی مطرح کرده است. باید بدانیم که در ایجاد یک نظام دانش مدار و پیاده سازی آن در یک سازمان، نسخه واحدی برای تمامی دستگاهها، سازمانها و جوامع وجود ندارد و هر دستگاه و جامعه‌ای ناچار است با توجه به شرایط و الزامات همان دستگاه و جامعه به پیاده سازی آن نظام دانش مدار بپردازد. با شناسایی وجوه تمایز مفهوم دانش هنری نسبت به مفهوم کلی دانش در سایر حوزه‌ها، در صورت بروز مسائل و مشکلاتی در راه توسعه دانش هنری، از دستاوردهای این مطالعه می‌توان استفاده نمود.

دانش ضمنی در تقابل با دانش صریح، استدلالی و گزاره‌ای قرار دارد. دانش ضمنی اشاره به سلسله مسائل نظری و روش-شناختی در قلمروی وسیعی از رشته‌های دانشگاهی از جمله فلسفه، جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت، زبانشناسی، روانشناسی، علوم شناختی و مطالعات فرهنگی دارد. دانش ضمنی را نمیتوان به‌راحتی تعریف کرد.

با این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که هنرمند در خلق اثر هنری با نمایان ساختن نادیدنی‌ها، احساسات درونی را عمومی کرده و بیننده را دعوت می‌کند تا در جستجوی او برای کشف خود سهیم شود. در این رابطه باید اذعان داشت که این خصوصیات نشانگر این است که دانش هنری به نوعی دانش ضمنی است، نوعی از دانش که مایکل پولانی مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Concept of Artistic Knowledge and its Components: A Domain Review

نویسندگان [English]

 • Narges Khani 1
 • Abdolhossein Farajpahlou 2
 • Mortaza Kokabi 3
 • shahnaz khademizadeh 4
1 Department of Knowledge and Information Science. Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz. Iran.
2 Professor
3 Department of Knowledge and Information Science. The Shahid Chamran University
4 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Today, among the organizations that are present and active in society, some of them are active in artistic fields - such as visual arts (including painting, sculpture, calligraphy, drawing, etc.), or performing arts such as Cinema and theater. Each of these organizations has specific characteristics and policies. In all these organizations, knowledge flows in an artistic context. Therefore, the first point raised in these organizations regarding knowledge is the nature of knowledge in the field of art, in other words, the relationship between knowledge and art. The main goal of this research is to discover a congruent image of art and knowledge with the hope that in a clear and acceptable way, it can finally reach a place where the components related to it are defined and presented in connection with the "nature of artistic knowledge" and to provide the ground for the definition of the "nature of artistic knowledge".

Method: The current research was conducted using “the domain review method” with the five-step process of Denyer and Turnfield. In this way, the related articles in three internal databases "The National Publications Information Bank", "SID" and "Noor Specialized Journals Database" and three international databases, namely, "Google Scholar", "Scopus" and "Web of Science" were selected and reviewed regardless of their time period coverage. After the necessary refinements in line with the goals of this research, finally 29 information sources were selected and studied. In addition, the available book sources in the subject area of artistic knowledge were also searched and used in the research process through the databases of "National Library", "The Academy of Art Library and Documentation Center of the Islamic Republic of IraN" and "The University of Art Library".

Findings: One of the ways in which knowledge could be understood is to discover the components related to that field of human knowledge. During this research, by analyzing the data obtained from information sources, 10 components were found that can be used in formulating a definition of "the nature of artistic knowledge". These components are: Discovery and intuition, knowing the principles and specialized techniques of art, perception, familiarity with society's culture, inspiration from nature, artistic experience, creativity, knowledge, aesthetic sense, cognitive function.

Results: The researchers concluded that knowledge in the field of art has its own place and characteristics which is not the same as traditional or explicit knowledge. This kind of knowledge cannot be expressed by official language, it has an individual aspect and is rooted in the experiences, culture, type of vision, ideas and inspirations that come to the mind and soul of the artist. In creating a knowledge-based system and implementing it in an organization, there is no single version for all devices, organizations and societies, and every device and society is forced to implement that Knowledge oriented system according to the conditions and requirements of the same device and society. By identifying the differences between the concept of artistic knowledge, in comparison with the current general concept of knowledge, includes different kinds of knowledge, ie,, the intangible components of arts that do not comply with the traditional concept of knowledge. Therefore, it could be asserted that artistic knowledge is somehow a kind of tacit knowledge ــ as was first introduced by Michael Polanyi. In this way, it can be concluded that in creating the artwork by revealing the unseen, the artist publicizes the inner feelings and invites the viewer to share in his search for his discovery. In this regard, it must be acknowledged that these qualities indicate that artistic knowledge is a kind of tacit knowledge, a kind of knowledge that Michael Polanyi has proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Artistic knowledge"
 • concept of artistic knowledge"
 • art organizations"
 • knowledge management"
 • knowledge"
 • art"
 • , "
 • science"
 • ., "
 • Artists"
CAPTCHA Image