طراحی مدل بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری (مطالعه موردی: بانک تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

چکیده

امروزه بهسازی منابع انسانی از جمله حوزه‌های پرکاربرد رایانش ابری در سازمان‌ها است زیرا از یک طرف دارای پیچیدگی‌های اجرایی و سیستم‌های متنوع بوده و اجرای آن نیازمند بهره‌گیری از نرم‌افزارهای متعدد است و از طرف دیگر، امکان بهره‌گیری از خدمات منابع انسانی سازمان‌ها در آن فراهم است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری در بانک تجارت است. روش پژوهش، کاربردی و توصیفی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 70 نفر از خبرگان بانکی و دانشگاهی که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کلیه کارشناسان بانک تجارت کشور به تعداد 5998 نفر بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 360 نفر تعیین گردید و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی مولفه‌های بهسازی منابع انسانی از روش دلفی در چهار دور و برای طراحی مدل از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری در بانک تجارت، شامل 46 مؤلفه در قالب 4 بعد (بهسازی آموزشی، بهسازی حرفه‌ایی، بهسازی سازمانی، بهسازی فردی) می‌باشد. همچنین اساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌توان گفت: ابعاد بهسازی آموزشی، بهسازی حرفه‌ایی، بهسازی سازمانی و بهسازی فردی به ترتیب به میزان 864/0، 571/0، 701/0 و 622/0 بر بهسازی منابع انسانی در بانک تجارت تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

امروزه بهسازی منابع انسانی از جمله حوزه‌های پرکاربرد رایانش ابری در سازمان‌ها است زیرا از یک طرف دارای پیچیدگی‌های اجرایی و سیستم‌های متنوع بوده و اجرای آن نیازمند بهره‌گیری از نرم‌افزارهای متعدد است و از طرف دیگر، امکان بهره‌گیری از خدمات منابع انسانی سازمان‌ها در آن فراهم است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری در بانک تجارت است. روش پژوهش، کاربردی و توصیفی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 70 نفر از خبرگان بانکی و دانشگاهی که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کلیه کارشناسان بانک تجارت کشور به تعداد 5998 نفر بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 360 نفر تعیین گردید و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی مولفه‌های بهسازی منابع انسانی از روش دلفی در چهار دور و برای طراحی مدل از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری در بانک تجارت، شامل 46 مؤلفه در قالب 4 بعد (بهسازی آموزشی، بهسازی حرفه‌ایی، بهسازی سازمانی، بهسازی فردی) می‌باشد. همچنین اساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌توان گفت: ابعاد بهسازی آموزشی، بهسازی حرفه‌ایی، بهسازی سازمانی و بهسازی فردی به ترتیب به میزان 864/0، 571/0، 701/0 و 622/0 بر بهسازی منابع انسانی در بانک تجارت تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

امروزه بهسازی منابع انسانی از جمله حوزه‌های پرکاربرد رایانش ابری در سازمان‌ها است زیرا از یک طرف دارای پیچیدگی‌های اجرایی و سیستم‌های متنوع بوده و اجرای آن نیازمند بهره‌گیری از نرم‌افزارهای متعدد است و از طرف دیگر، امکان بهره‌گیری از خدمات منابع انسانی سازمان‌ها در آن فراهم است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری در بانک تجارت است. روش پژوهش، کاربردی و توصیفی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 70 نفر از خبرگان بانکی و دانشگاهی که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کلیه کارشناسان بانک تجارت کشور به تعداد 5998 نفر بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 360 نفر تعیین گردید و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی مولفه‌های بهسازی منابع انسانی از روش دلفی در چهار دور و برای طراحی مدل از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد بهسازی منابع انسانی مبتنی بر رایانش ابری در بانک تجارت، شامل 46 مؤلفه در قالب 4 بعد (بهسازی آموزشی، بهسازی حرفه‌ایی، بهسازی سازمانی، بهسازی فردی) می‌باشد. همچنین اساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌توان گفت: ابعاد بهسازی آموزشی، بهسازی حرفه‌ایی، بهسازی سازمانی و بهسازی فردی به ترتیب به میزان 864/0، 571/0، 701/0 و 622/0 بر بهسازی منابع انسانی در بانک تجارت تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Human Resources Improvement Model Based on Cloud Computing (Case Study: Tejarat Bank)

نویسندگان [English]

  • AbdolAzim Doladi
  • Alireza Mazidi
  • MohammadBagher Gorji
Department of Management, Aliabad KatoulBranch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Today, improving human resources is one of the most used areas of cloud computing in organizations. Because on the one hand, it has implementation complexities and diverse systems, and its implementation requires the use of numerous software, and on the other hand, it is possible to use the human resources services of organizations. The aim of the current research was to design a human resource improvement model based on cloud computing in Tejarat Bank. The research method is applied and descriptive, which was done with a mixed exploratory approach (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative stage was 70 people from banking and university experts who were selected by a purposeful judgment method, and in the quantitative stage, all the experts of Tejarat Bank were 5998 people. To identify the components of human resource improvement, the Delphi method was used in four rounds, and to design the model, the structural equation method with Smart PLS3 software was used. Delphi results showed that human resources improvement based on cloud computing in Tejarat Bank includes 46 components in the form of 4 dimensions (educational improvement, professional improvement, organizational improvement, and individual improvement). Also, based on the results of structural equation modeling, it can be said: the dimensions of educational improvement, professional improvement, organizational improvement, and individual improvement have a positive effect on the improvement of human resources in Bank Tejarat at the rate of 0.864, 0.571, 0.701, and 0.622, respectively.

Today, improving human resources is one of the most used areas of cloud computing in organizations. Because on the one hand, it has implementation complexities and diverse systems, and its implementation requires the use of numerous software, and on the other hand, it is possible to use the human resources services of organizations. The aim of the current research was to design a human resource improvement model based on cloud computing in Tejarat Bank. The research method is applied and descriptive, which was done with a mixed exploratory approach (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative stage was 70 people from banking and university experts who were selected by a purposeful judgment method, and in the quantitative stage, all the experts of Tejarat Bank were 5998 people. To identify the components of human resource improvement, the Delphi method was used in four rounds, and to design the model, the structural equation method with Smart PLS3 software was used. Delphi results showed that human resources improvement based on cloud computing in Tejarat Bank includes 46 components in the form of 4 dimensions (educational improvement, professional improvement, organizational improvement, and individual improvement). Also, based on the results of structural equation modeling, it can be said: the dimensions of educational improvement, professional improvement, organizational improvement, and individual improvement have a positive effect on the improvement of human resources in Bank Tejarat at the rate of 0.864, 0.571, 0.701, and 0.622, respectively.

Today, improving human resources is one of the most used areas of cloud computing in organizations. Because on the one hand, it has implementation complexities and diverse systems, and its implementation requires the use of numerous software, and on the other hand, it is possible to use the human resources services of organizations. The aim of the current research was to design a human resource improvement model based on cloud computing in Tejarat Bank. The research method is applied and descriptive, which was done with a mixed exploratory approach (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative stage was 70 people from banking and university experts who were selected by a purposeful judgment method, and in the quantitative stage, all the experts of Tejarat Bank were 5998 people. To identify the components of human resource improvement, the Delphi method was used in four rounds, and to design the model, the structural equation method with Smart PLS3 software was used. Delphi results showed that human resources improvement based on cloud computing in Tejarat Bank includes 46 components in the form of 4 dimensions (educational improvement, professional improvement, organizational improvement, and individual improvement). Also, based on the results of structural equation modeling, it can be said: the dimensions of educational improvement, professional improvement, organizational improvement, and individual improvement have a positive effect on the improvement of human resources in Bank Tejarat at the rate of 0.864, 0.571, 0.701, and 0.622, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources
  • improvement
  • Cloud computing
  • Tejarat Bank
  • Delphi
  • Structural equations
CAPTCHA Image