ارائه مدل پویا برای استمرار فناوری های دیجیتال در کسب و کارهای نوآفرین (استارتاپ ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: در عصر جدید اقتصاد دیجیتال، کسب و کارها با رقابت‌های فزاینده و فرصت‌های فراگیر روبرو هستند. در همین حال، بسیاری از کسب و کارها سنتی سفر دیجیتالی شدن را به سمت مدل‌های کسب‌وکار دیجیتالی‌تر دنبال می‌کنند و مشتاقانه منتظر پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال در هر عملکردی از عملیات خود هستند بسیاری از استارت آپ ها هم سعی می کنند با استفاده از فناوری های پیشرفته، مشکلات را حل کنند. از نظر اقتصاد، استارت‌آپ‌ها نه تنها محصولات زیادی را برای بهتر کردن زندگی ایجاد می‌کنند، بلکه به ارائه فرصت‌های شغلی زیادی در ارتقای رشد اقتصادی کمک می‌کنند. بنابراین این پژوهش با انگیزه ارائه مدل پویا برای استمرار فناوری های دیجیتال در کسب و کارهای نوآفرین (استارتاپ ها) انجام شده است.

روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی-توصیفی است،استراتژی ‌پژوهش‌، داده-بنیاد ‌است ‌که ‌با‌ استفاده ‌از‌ رویکرد ‌ساختگرا‌ (چارمز) ‌به ‌شکل‌گیری ‌نظریه‌ پرداخته‌ است‌. ‌مصاحبه ‌از ‌خبرگان ‌در ‌حوزه کسب و کارهای نوآفرین (استارتاپها) جامعه‌ی آماری شامل خبرگان و صاحبنظران و کارآفرینان در حوزه کسب و کارهای نوآفرین (استارتاپها) هستند که از بین آنها 10 نفر به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند در تحقیق مشارکت داده شدند تعداد نمونه‌ها از قاعده اشباع پیروی می‌کند. برای ‌اطمینان ‌از ‌کسب ‌داده‌های ‌کامل ‌و ‌همه جانبه ‌و ‌از ‌دست ‌ندادن ‌ابعاد ‌اساسی‌ پژوهش، ‌از ‌چارچوب ‌از ‌پیش ‌تعیین شده‌ای ‌مشتمل ‌بر سه سؤال ‌برای ‌خبرگان ‌به عنوان‌ راهنمای ‌مصاحبه ‌استفاده ‌شد‌. لازم ‌به‌ ذکر ‌است‌ بعد ‌از ‌انجام ‌هر ‌مصاحبه‌ و ‌تحلیل‌داده‌ها‌، مواردی‌که ‌نیاز ‌به ‌واکاوی ‌بیشتری ‌داشتند‌ در ‌مصاحبه‌ها‌ مورد ‌پرسش ‌قرار ‌می-گرفتند ‌و‌ سؤال ‌مصاحبه ‌بر ‌این ‌اساس ‌تنظیم‌ می‌شدند. ‌محتوای ‌تمامی‌ مصاحبه‌ها ‌به‌صورت یادداشت‌های ‌راهنما‌ مستند ‌و‌ ثبت‌ شده ‌است. برای محاسبه پایایی از شیوه دو کدگذار استفاده شده است که برابر با 78 درصد است. با توجه به اینکه سطح پایایی بیش از 60 درصد است، پایایی کدگذاری تأیید شد و می‌توان ادعا کرد که سطح پایایی تحلیل مصاحبه فعلی مناسب است. درنهایت برای اثبات و تأیید و رتبه‌بندی مؤلفه‌های پیشنهادی، از روش آماری آنتروپی شانون براساس نظرسنجی خبرگـان اسـتفاده شـده اسـت.

یافته‌ها: پس از تجزیه وتحلیل داده‌ها مدل پویای استمرار فناوری دیجیتال در کسب و کارهای نوآفرین یا همان استارتاپ‌ها تدوین شد که شامل مولفه‌های زیر می‌باشد: اقتضائات (تغییرات بازاری، جهانی شدن، هنجارهای جدید فضای کار)، شرایط زمینه‌ای (محرکهای داخلی و خارجی و ابتکارات تغییر و تحول)، عوامل مداخله‌گر (موانع سازمانی- فرهنگی و فقدان قابلیت‌های تکنولوژی)، راهبردها (استراتژی بقا، استراتژی یکپارچه-سازی و تحقیق و توسعه)، پیامدها (ایجاد جامعه شبکه‌ای، رهبری دیجیتال، موقعیت‌یابی در بازار، افزایش چابکی و ایجاد بازارگاه‌های داده محور. نهایتا ‌ًبعد ‌از ‌اتمام تحلیل‌های صورت گرفته بر روی داده‌های کیفی، ‌کدگذاری‌ها‌ باید ‌در ‌قالب ‌یک ‌مدل ‌ارائه‌ شوند‌. مدلی‌ که‌ تبیین‌کننده ‌روابط ‌علت ‌و ‌معلولی ‌بوده ‌و ‌مقوله‌های ‌مهم ‌و ‌برجسته ‌را ‌مشخص ‌نماید‌. از آنجا که ‌چارمز‌، مدل‌ از ‌پیش ‌تعریف شده‌ای ‌را‌ ارائه‌ نمی‌دهد ‌و‌ این ‌کار‌ را‌ تماما‌ً در ‌اختیار‌ پژوهشگر ‌قرار‌ می‌دهد ‌بنا ‌به ‌نظر ‌پژوهشگر ‌مدلی که ‌تبیین‌ ‌درستی ‌برای ‌بیان ‌روابط ‌بین‌ مقولات ‌است، تدوین گردید.

نتیجه گیری: فن‌آوری‌های دیجیتال توسعه روابط بین بازیگران مختلف را تسهیل می‌کنند که به صورت پویا برای انجام فرآیندهای تجاری و نوآوری با هم تعامل دارند. این بدان معناست که انتشار فناوری‌های دیجیتال با استفاده از اهرم همکاری، امکانات جدیدی را برای توسعه کسب و کارهای نوآفرین فراهم کرده است. از این رو، در بازارهای جدید و پویا، استارت‌آپ‌ها باید اولین کسانی باشند که فرصت‌های ارائه شده توسط فناوری‌های دیجیتال را شناسایی و کشف می‌کنند به‌ویژه با توجه به راه‌اندازی یک سرمایه‌گذاری جدید. بنابراین، فناوری‌های دیجیتال یک کانال تجاری مهم برای استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های مختلف، مانند توسعه محصول جدید ،نوآوری محصولات موجود یا فرآیندها، تجزیه و تحلیل بازار و نیازها و رضایت مشتری است. درنتیجه، نتایج ما به درک بهتر ماهیت فناوری دیجیتال آشکارشده در کسب‌وکارهای نوآفرین و ارائه ابزاری برای نوآوری مدل کسب وکار کمک می‌کند. با توجه به فرصت‌هایی که این مطالعه باز می‌کند، یک خط تحقیقاتی جالب را بر اساس یک بررسی عمیق با انجام مطالعات تجربی سیستماتیک یا هدفمندتر باز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a dynamic model for the continuity of digital technologies in innovative businesses (startups)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bashokuoh Ajirlu 1
  • گلثوم akbariarbatan 2
  • mehdi Ebrahimzadeh 3
1 Associate Professor of Department of Business Management University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D. student of Business Administration, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili
3 Ph.D student in business management, University of Mohaghegh Ardabili . Ardabil,
چکیده [English]

Purpose: In the new era of digital economy, businesses face increasing competition and extensive opportunities. Meanwhile, many traditional businesses are following the digitization journey towards more digital business models and are looking forward to implementing digital technologies in every function of their operations. Many startups are also trying to use advanced technologies, solve problems Economically, startups not only create many products to make life better, but also help provide many job opportunities in promoting economic growth. Therefore, this research has been done with the motivation of providing a dynamic model for the continuation of digital technologies in innovative businesses (startups).

Method: This research is qualitative in terms of approach and applied-descriptive in terms of purpose, the research strategy is data-based, which is based on the constructivist approach (Charms) to form the theory. Interview of experts in the field of innovative businesses (startups) The statistical population includes experts and experts and entrepreneurs in the field of innovative businesses (startups), of which 10 people participated in the research through theoretical sampling through semi-structured in-depth interviews. The number of samples follows the rule of saturation. In order to ensure complete and comprehensive data acquisition and not to lose the basic dimensions of the research, a predetermined framework including three questions for experts was used as an interview guide. It should be mentioned that after each interview and data analysis, the cases that needed more reading were asked in the interviews and the interview questions were adjusted accordingly. The content of all the interviews is documented and recorded in the form of guide notes. The method of two coders was used to calculate the reliability, which is equal to 78%. Considering that the reliability level is more than 60%, the coding reliability was confirmed and it can be claimed that the reliability level of the current interview analysis is appropriate. Finally, to prove and confirm and rank the proposed components, Shannon's entropy statistical method was used based on expert opinion.

Findings: After analyzing the data, a dynamic model of the continuation of digital technology in innovative businesses or startups was developed, which includes the following components: requirements (market changes, globalization, new norms of the workplace), background conditions (internal and external stimuli and initiatives of change and transformation), intervening factors (organizational-cultural obstacles and lack of technological capabilities), strategies (survival strategy, integration strategy and research and development), consequences (creating society network, digital leadership, positioning in the market, increasing agility and creating data-driven marketplaces. Finally, after finishing the analysis on the qualitative data, the codings should be presented in the form of a model. A model that explains The creator of cause and effect relationships and identifies important and outstanding categories. Since Charms does not provide a pre-defined model and leaves this work entirely at the discretion of the researcher, based on Researcher's opinion A model that is a correct explanation for expressing the relationships between categories was developed.

Conclusion: Digital technologies facilitate the development of relationships between different actors that interact dynamically to carry out business processes and innovation. This means that the dissemination of digital technologies has provided new possibilities for the development of innovative businesses using the lever of cooperation. Hence, in new and dynamic markets, startups must be the first to identify and explore the opportunities offered by digital technologies, especially with regard to launching a new venture. Therefore, digital technologies are an important business channel for startups in various fields, such as new product development, innovation of existing products or processes, market analysis and customer needs and satisfaction. As a result, our results help to better understand the nature of digital technology revealed in innovative businesses and provide a tool for business model innovation. Considering the opportunities that this study opens up, it will open an interesting line of research based on an in-depth investigation by conducting systematic or more targeted experimental studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital technology
  • innovative businesses
  • digital economy
  • business leverage
  • startups
  • continuity
CAPTCHA Image