ارائه مدل بازاریابی شبکه اجتماعی مبتنی بر استراتژِی واقعیت افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاداسلامی ، دبی، امارات متحده عربی.

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران .

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بازاریابی شبکه اجتماعی مبتنی بر واقعیت افزوده به مفهوم ادغام فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی دیجیتال است که با ترکیب هم‌زمان دنیای واقعی با تصاویر مجازی به مشتریان کمک می نماید تا ویژگی های مختلف محصول مورد نظر خود در فضای مجازی را مورد بررسی و تست قبل از خرید قرار داده و درک بهتری از انتخاب خود داشته باشند. شرکت ها می توانند با استفاده از فناوری واقعیت افزوده در شبکه های اجتماعی ، اهداف خود برای تبلیغ و معرفی محصول و یا برند را به بهترین شکل برای مشتریان نمایش دهند و مشتریان نیز قادرخواهند بود تا با استفاده از گوشی هوشمند و یا تبلت خود ، تصاویر ساده محصول و یا آرم برند شرکت را به شکل تصاویر سه بعدی ، متن و یا حتی ویدیو تماشا کنند. هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی شبکه اجتماعی مبتنی بر استراتژِی واقعیت افزوده است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق کیفی است . در این تحقیق از دو روش مرور نظام مند و داده بنیاد به صورت ترکیبی استفاده شد. جامعه آمـاری در روش داده بنیاد خبـرگان رشته‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت اطلاعات و کامپیوتر بودند . حجــم نمونــه این جامعه بــا اشــباع نظــری 16 نفر بـا اسـتفاده از نمونه‌گیری هدفمنـد و گلوله برفی به صورت ترکیبی مشخص شد . برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 20 استفاده شد . ابزار گردآوری داده‌ها در روش مرور نظام مند مطالعات کتابخانه‌ای و در روش داده بنیاد ، مصاحبه نیمه ســاختاریافته عمیق با خبرگان بــود. ازمعیار کیفی قابلیت اعتماد گوبا و لینکن و دو معیار کمی کاپای کوهن و ضریب هولستی برای سنجش روایی و پایایی تحقیق کیفی استفاده گردید.

یافته ها: باتوجه به اینکه ادبیات و پیشینه مقالات مورد مطالعه در روش تحقیق نظام مند از غنای لازم برای تکمیل مدل پارادایمی، برخوردار نبود از روش داده بنیاد نیز کمک گرفته شد. در مجموع تعداد 312 مقاله با توجه به موضوع تحقیق شناسایی که پس از غربالگری ، 12 مقاله فارسی در فواصل زمانی 1401 تا1402 و20 مقاله انگلیسی 2023 از نظر موضوع و محتوا طبق نظر اساتید دانشگاهی شمول تشخیص داده شدند. با استفاده از روش تحقیق نظام مند تعدا 24 متغیر (مقوله) شناسایی و ادامه پژوهش طبق نظر خبرگان 15 متغیر دیگر به مدل پارادایمی اضافه شد. در مجوع 39 متغیر تحت عناوین پیشایندها (16 مقوله) ، پدیده محوری (1 مقوله) ، عوامل زمینه ای (4 مقوله) ، عوامل مداخله گر (4 مقوله) ، راهبرد (1مقوله) و پیامدها (13 مقوله) شناسایی و در مدل قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: بازاریابی شبکه اجتماعی مبتنی بر واقعیت افزوده به مفهوم ادغام فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی دیجیتال است که با ترکیب هم‌زمان دنیای واقعی با تصاویر مجازی به مشتریان کمک می نماید تا ویژگی های مختلف محصول مورد نظر خود در فضای مجازی را مورد بررسی و تست قبل از خرید قرار داده و درک بهتری از انتخاب خود داشته باشند بازاریابی وتبلیغات در شبکه اجتماعی می‌تواند به کمک تکنولوژی واقعیت افزوده مخاطبانشان را غرق در محصولاتشان کنند. واقعیت افزوده می‌تواند تجربه‌ای به یاد ماندنی را برای مخاطب خلق کند که در نهایت باعث افزایش آگاهی از برند، کمک به کاربر برای انتخاب محصول، پیشنهادهای شخصی‌سازی شده و متناسب با نیاز کاربر و در نهایت تسریع فرآیند خرید می‌گردد. شرکت ها می توانند با استفاده از فناوری واقعیت افزوده در شبکه های اجتماعی ، اهداف خود برای تبلیغ و معرفی محصول و یا برند را به بهترین شکل برای مشتریان نمایش دهند و مشتریان نیز قادرخواهند بود تا با استفاده از گوشی هوشمند و یا تبلت خود ، تصاویر ساده محصول و یا آرم برند شرکت را به شکل تصاویر سه بعدی ، متن و یا حتی ویدیو تماشا کنندنتایج بدست آمده به شناسایی 84 کد باز، 39 کد محوری و 6 کد گزینشی اصلی منجر شد. در نهایت پژوهش حاضر الگوی پارادایمی جدیدی با عنوان مدل بازاریابی شبکه های اجتماعی مبتنی بر استراتژِی واقعیت افزوده را مطرح نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a social network marketing model based on strategy Augmented Reality

نویسندگان [English]

  • shirzad roshan chesli 1
  • Seyed Alireza Mousavi 2
  • kambiz heidarzadeh hanzaei 3
  • mohammad ali abdolvand 4
1 Ph.D., Student, Department of Business Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Social network marketing based on augmented reality is the concept of integrating augmented reality technology in digital marketing, which by combining the real world with virtual images at the same time, helps customers to examine and test the various features of their desired product in the virtual space. from shopping and have a better understanding of their choice. By using augmented reality technology in social networks, companies can display their goals to promote and introduce the product or brand to customers in the best way, and customers will also be able to use their smartphones or tablets to view images. Simply watch the product or company brand logo in the form of 3D images, text or even video. The purpose of this research is to present a social network marketing model based on augmented reality strategy.

Methodology: The current research is a qualitative research method. In this research, two methods of systematic review and Grounded Theory were used in a combined manner. The statistical community in the Grounded Theory method were experts in the fields of business management, information management, and computers. The sample size of this population was determined by theoretical saturation of 16 people using a combination of purposeful and snowball sampling. Max Kyoda 20 software was used for data analysis. The data collection tool in the systematic review method of library studies and in the Grounded Theory method was in-depth semi-structured interviews with experts. Guba and Lincoln's qualitative measure of reliability and two quantitative measures, Cohen's kappa and Holstein's coefficient, were used to measure the validity and reliability of qualitative research.

Findings: Considering that the literature and background of the articles studied in the systematic research method did not have the necessary richness to complete the paradigm model, the Grounded Theory method was also used. A total of 312 articles were identified according to the topic of the research, after screening, 12 Persian articles in the time intervals between 2022 and 2023 and 20 English articles in 2023 were recognized as inclusive according to the subject and content according to the opinion of academic professors. Using the systematic research method, 24 variables (categories) were identified and further research was added to the paradigm model according to the opinion of experts. A total of 39 variables under the titles of antecedents (16 categories), central phenomenon (1 category), background factors (4 categories), intervening factors (4 categories), strategy (1 category) and consequences (13 categories) were identified and placed in the model. they got.

Conclusion: Social network marketing based on augmented reality is the concept of integrating augmented reality technology in digital marketing, which by combining the real world with virtual images at the same time, helps customers to examine and test the various features of their desired product in the virtual space before purchasing. place and have a better understanding of their choice. Marketing and advertising in social networks can immerse their audience in their products with the help of augmented reality technology. Augmented reality can create a memorable experience for the audience, which ultimately increases brand awareness, helps the user to choose a product, offers personalized and tailored to the user's needs, and ultimately accelerates the purchase process. By using augmented reality technology in social networks, companies can display their goals to promote and introduce the product or brand to customers in the best way, and customers will also be able to use their smartphones or tablets to view images. Simply look at the product or the company's brand logo in the form of 3D images, text or even watch the video. The obtained results led to the identification of 84 open codes, 39 core codes and 6 main selective codes. Finally, the current research proposed a new paradigm model called social network marketing model based on augmented reality strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network marketing
  • augmented reality
  • augmented reality marketing
  • Grounded Theory
  • systematic review
CAPTCHA Image