شناسایی سطوح تجاری‌سازی دانش در نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی و اموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تجاری سازی دانش، به عنوان حلقه گمشده اتصال دانش با بازار و راهکار ورود به دنیای فناوری می باشد و با تأکید بر کارآیی و تبدیل ایده به ثروت، تضمین کننده بقای سازمان ها در دنیای امروز می باشد، پیوستگی چرخه ایده به ثروت، با تولید اطلاعات و دانش، بیانگر لزوم توجه به موضوع می باشد، تجاری سازی را می توان، به مدیریت فرایند علم به عمل قلمداد نمود که برای دستیابی به منفعت یا بهره گیری از دانش تولیدی در عمل و تسهیل و نظامند کردن فرایند مذکور، ایفای نقش می نماید، در این بین، بدلیل سهم بالای ریسک نوآوری دانش، کالاها و خدمات دانش و....همچنین، می تواند فرایندی بسیار پیچیده، فنی و چالشی باشد، لذا بنابر آنچه گفته شد، می توان گفت، تجاری سازی دانش بعنوان یکی از نیازهای بخش یا کل جامعه ، بدلیل پیچیدگی با چالش های زیادی همراه می باشد.، که این امر لزوم بررسی بیشتر موضوع را از زوایای متعددی می طلبد، چراکه، ارزش علم یا ایده، وابستگی بسیار زیادی با تبدیل آن به عمل خواهد داشت بنابراین، این امر، می تواند، لزوم پیگیری و به مقصد رساندن آن را معنادار می کند، لذا می توان گفت، تجاری سازی به عنوان نقطه عطف کاربردی نمودن علم یا تبدیل ایده یا علم به محصول و خدمات نهایی است، همچنین، این فرایند را می توان بازاری نمودن ایده یا علم متناسب با بازاری خاص دانست و یا می توان انتقال دانش به فرد یا افرادی دیگر و یا آماده سازی محصول تولیدی برای ورود به بازار قلمداد نمود.، بنا بر آنچه گذشت، گستردگی نهفته شده در ارتباط با موضوع و ارتباط معنادار دانش با دانشگاه ها به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم دانش، لزوم توجه به نقش دانشگاهها را در این بین معنادار می نماید، افزون بر آن، نگاهی اجمالی به وضعیت بازار کار با خیل عظیمی از فارغ التحصیلان جویای کار که در بسیاری از موارد موفق به دستیابی به شغلی متناسب با تحصیلات خود نمی شوند، ضرورت دو چندان بازنگری در نقش نظام آموزش عالی کشور در تامین نیروی کار متخصص و تجاری سازی را تداعی و تأکید مضاعف می نماید،. نقش موثر و مورد انتظار دانش در عمل، به عنوان فرآیندی برای پاسخگویی به این ناملایمات ،تاکیدی بر مهندسی مجدد تولید دانش در دانشگاه ها با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد، که با هدف بسترسازی برای تحقق این مهم ضروری است، موضوع، در اولویت های مطالعاتی و برنامه های اجرایی. قرار داده شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی سطوح تجاری‌سازی دانش در نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی آن می باشد.

روش شناسی: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است برای جمع آوری اطلاعات پس از مطالعات کتابخانه‌ای و شناسایی گروه خبرگان با کمک ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی ، با 16 نفرمصاحبه و اشباع نظری حاصل گردید پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، با کمک روش تحلیل مضمون، مصادیق شناسایی و سطح‌بندی گردید، سپس مصادیق شناسایی شده در جامعه تحقیق که اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران می‌باشد اولویت‌بندی و اعتباریابی گردید، روایی و پایایی بخش کیفی با روش تثلیث و شاخص باز‌آزمون و در بخش کمی، با تأئید پرسشنامه توسط متخصصین امر، آلفای کرنباخ و بارعاملی‌ها تأئید گردید.

یافته‌ها: شناسایی سطوح تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی کشور، با کمک تحلیل مضمون در قالب مضامین فراگیر، سازماندهنده و پایه انجام شد، سپس در گام کمی، با کمک بارعاملی، داده ها، اولویت بندی گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش، بیانگر شناسایی سطوح تجاری‌سازی در نظام آموزش عالی ایران می‌باشند بار عاملی‌های احصاء شده، ضمن تأکید بر ضرورت توجه به تمامی سطوح، ترتیب اولویت‌بندی‌های برآمده از آن، ضرورت توجه به میزان سهم هر یک از مصادیق را در متغییر مورد مطالعه، با توجه به محدودیت منابع و مدیریت صحیح بر آن تأکید می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The level of recognition of commercialization of knowledge in Iran's higher education system and its validation

نویسندگان [English]

  • Amirhoosein Mahmoodi 1
  • Fereshteh Alizadeh 2
  • Mahdi Mahmodi 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
2 PhD student of Higher Education Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The commercialization of knowledge is the missing link with the market and the solution to the world of technology, and by entering the world of efficiency and wealth transformation, it guarantees the survival of organizations in today's world, the continuity of the cycle of ideas with wealth, with production and Knowledge indicates the need to pay attention to the subject, commercialization can be considered as the management of the science process, which is used to obtain useful information or take advantage of the production of knowledge in practice and to develop and systematize similar processes. Naqsh says, in the meantime, due to the high share of knowledge innovation, knowledge goods and services, etc., it can be a very complex, technical and challenging process, according to what has been said, it can be said that it is commercial. One of the needs of the sector or the whole society is accompanied by many challenges, which requires further investigation of the issue from several angles, because the value of science or idea will depend a lot on its transformation. Therefore, this can continue and reach the goal, it becomes meaningful, so it can be said that commercialization is the turning point of applied science or turning ideas or science into final products and services. Also, this can be Marketing an idea or science suitable for a specific market, or it can be considered the transfer of knowledge to people or other people, or the preparation of a product to enter the market. Meaningfulness of knowledge with universities, as one of the important producers of knowledge, should pay attention to the role of universities in this meaning, in addition, a glimpse of the state of the labor market with a huge number of graduates looking for work in many of them . The cases do not succeed in getting a suitable job with their education, they associate and double the need to review the role of the country's higher education system in providing expert labor and commercialization. The important and expected role of knowledge in practice, as a response to these names, an emphasis on the re-engineering of knowledge production in universities with the aim of meeting the needs of society, which is necessary to create this need, the subject, in study priorities and executive programs. Be placed.

Purpose: The purpose of the research is to identify and prioritize the level of commercialization of knowledge in Iran's higher education system and its accreditation.

research methodology : the method of mixed research is to collect information from library studies and identify the group of experts with auxiliary tools for semi-structured study and method. Snowball sampling, interviews with 16 people and theoretical saturation were achieved. After the implementation interviews, with the help of thematic analysis, examples were identified and identified, then examples were identified in the research community that the professors of the Islamic Azad University of Tehran can prioritize. The classification and validity were found, the validity and reliability of the qualitative part was confirmed by the trinity method and retest index, and in the quantitative part, by confirming the questionnaire by Cronbach's alpha and factorial experts.

Findings: Identifying the levels of knowledge commercialization in the country's higher education system was done with the help of thematic analysis in the form of comprehensive, organizing and basic themes, then in a quantitative step, data was prioritized with the help of practical data.

Conclusion: The results of the research indicate the identification of the levels of commercialization in Iran's higher education system, the burden of the calculated factors, while emphasizing the need to pay attention to all levels, the order of prioritization arising from it, the need to pay attention to the contribution of each It emphasizes one of the examples in the studied variable, considering the limited resources and correct management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • higher education
  • higher education system
  • knowledge
  • commercialization
  • commercialization of knowledge
CAPTCHA Image