شناسایی عناصر و ویژگی‌های خلق دانش هنری از نگاه هنرمندان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هنرمندان برای بیان افکار، احساسات، باورها یا ایده‌های خود، اشیا یا آثار فوق‌العاده‌ای خلق می‌کنند. از طریق همین آثار است که بین هنرمند و مخاطبین وی ارتباط برقرار می‌شود و هنرمند سعی می‌کند پیام خود را به مخاطبین خود منتقل نماید. اما، سئوال این است که هنرمند در آفرینش اثر هنری به چه عناصری نیاز دارد؟ آیا این عناصر با عناصر شکل دهنده دانش در سایر حوزه‌های شناختی و علوم مشابه است یا این حوزه نیازمند مفاهیم و عناصر دیگری است؟ با توجه به مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد هنر چه در آفرینش و چه در دریافت، اشکال مختلفی از ویژگی‌ها را در بر می‌گیرد. این امر در مورد دانش هنری نیز صادق است. خلق دانش در هر زمینه‌ای نیازمند عناصر و ویژگی‌هایی است که شناخت و درک آنها شرط اساسی برای پی بردن به شناخت و چگونگی خلق دانش در آن حوزه است. هدف این پژوهش شناسایی عناصر و ویژگی‌های خلق دانش هنری از منظر برخی هنرمندان ایران است.

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد اکتشافی است که با استفاده از روش‌ نظریه‌داده بنیاد انجام شده است. ابزار گرد‌‌‌آوری داده‌‌‌ 11 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. علاوه بر آن 7 مصاحبه صورت گرفته با هنرمندان و مدیران سازمان‌های هنری منتشره که به غنای این تحقیق کمک می‌کرد در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. بنا بر ضرورت‌های این پژوهش و از آنجایی که محور اصلی این پژوهش، دانش موجود در هنر است، در نهایت جامعه پژوهش از میان هنرمندان و صاحب نظران هنری و دانشگاهی این حوزه در گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر و سایر سازمان‌های هنری به صورت گلوله برفی انتخاب شد. با احتساب اسناد و مدارک منتشر شده، حجم جامعه نمونه در این پژوهش 18 نفر است. مصاحبه ها در نسخه 2020 نرم افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیو‌دا از طریق کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: پس از تحلیل داده‌های حاصل از کدگذاری‌های مصاحبه ها، 15 مقوله اصلی، 71 مقوله فرعی و 286 مفهوم استخراج شد. مقوله‌های اصلی و مشخص شده در این پژوهش شامل این موارد است: "آموزش"، "ایده پردازی: تخیل و نوآوری"، "تکنیک و ابزار"، "تعامل و ارتباطات"، "معرفت"، "مهارت و تخصص"، "تجربه و ادراک زیبایی شناختی"، "الهام و شهود"، "مدیریت شخصی"، "استعداد و هوش"، "پشتکار و مداومت"، "ذوق هنری"، "شناخت"، سبک هنرمند"، و "طبیعت".

نتایج: شناخت دانش تجسم یافته در اثر هنری و بیان ویژگی‌ها و عناصر موجود در آن از اهداف این پژوهش بود که پژوهشگران سعی کردند با مشخص کردن کدگذاری انتخابی و مقوله‌های اصلی و مطرح در این پژوهش، این عناصر را مشخص کنند. همه عناصر و ویژگی‌های مطرح در دانش هنری که موجب آفرینش هنری می‌شود، با نمایان ساختن نادیدنی‌ها، اندوه را به زیبایی، حقیقت و هنر تبدیل می‌کند. آثار هنری احساسات درونی را بیرونی می‌کنند و بیننده را دعوت می‌کنند تا در جستجوی هنرمند برای کشف خود سهیم شوند. هنرمند در خلق دانش خویش علاوه بر عناصر و ویژگی‌های مختلف، با انواعی از دانش مواجه است که باید نسبت به آنها شناخت پیدا کند. با تفکر در هنر و دانش با مسائل دیگری در مورد حدود و گسترۀ انواع دانش روبه رو می‌شویم. هنر پدیده‌ای است که با مطالعۀ آن در می‌یابیم که الگوهای سنتی دانش در مورد هنر نارسایی داشته و ناکافی هستند؛ لذا، در رابطه با دانش هنرمند به نظریه‌ای نیاز است که مسائل و مباحثی همچون احساس، ادراک، و شناخت در یک تجربۀ خاص را در بر‌گیرد. شواهد و منابع بیانگر این است که دانش هنری در واقع زیرمجموعه‌ای از مقوله بزرگتر دانش ضمنی است. بنابراین با دانش هنری به اجزای نامملوس هنر اشاره می‌شود که با مفاهیم سنتی دانش مدون، گزاره‌ای یا صریح مطابقت ندارند. به این ترتیب، زمینه های لازم برای شناسایی دانش هنری از طریق شناخت عمیق دانش عمومی و ضمنی فراهم می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the Elements and Specifications of the Creation of Artistic Knowledge in views of the Iranian (visual) Artists

نویسندگان [English]

 • Narges Khani 1
 • Abdolhossein Farajpahlou 2
 • Mortaza Kokabi 3
 • shahnaz khademizadeh 4
1 Department of Knowledge and Information Science. Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz. Iran.
2 Professor
3 Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Aim: The creation of knowledge in any field requires elements and characteristics whose recognition would be a basic condition for understanding knowledge and how to create knowledge in that field. Artists create extraordinary objects or works to express their thoughts, feelings, beliefs or ideas. It is through these works that communication between the artist and their audience takes place, and the artist tries to convey his message to their audience. But the question is, what elements does the artist need in creating a work of art? Are these elements similar to the knowledge shaping elements in other areas of cognitive areas and science, or do they require other concepts and elements? Based on the abovementioned questions, it seems that art, both in creation and in perception, encompasses different forms of characteristics. The purpose of this research is to identify the main elements and characteristics in the creation of artistic knowledge from the perspective of some Iranian artists.

Methodology: This is an Applied research with an exploratory approach that has been conducted using Grounded Theory method. Data were collected using 11 semi-structured in-depth interviews. In addition, 7 interviews with artists and directors of art organizations that were published in some documents that contributed to the richness of the research were used in this study. Due to the necessity of this research and since its main focus is the existing knowledge in visual arts,، the research community was selected from among the artists and experts of the art and university of this area in specialized groups of the Academy of Art and other art organizations by snowball sampling. Considering the published documents, the sample size in this study was 18 people who were interviewed and the data were analyzed in MaxQDA software, version 2020 through free, pivotal and selective encoding.

Findings: After analyzing the data obtained from the encoding of interviews, 15 main categories, 71 sub-categories and 286 concepts were extracted. The main categories identified in this research include: "Education", "Idea-Making: Imagination and Innovation", "Techniques and Tools", "Interaction and Communication", "Knowledge", "Skill and Expertise", "Experience and Perception of Aesthetics", "Inspiration and Intuition", "Personal Management", "Talent and Intelligence", "Perseverance and Persistence", "Artistic Taste", "Recognition", "Artist's Style", and "Nature".

Results: Recognition of the knowledge embodied in the artwork and the expression of its features and elements was one of the objectives of this research that the researchers tried to identify by specifying the selective coding and the main categories. All the existing elements and specifications in Artistic knowledge that cause artistic creation, transform sorrow to beauty, truth and art with emerging of the unseen. Artistic works publicize the inner feelings, and invite the viewers to share with the artist in his exploration of himself. In the creation of his knowledge, in addition to different elements and characteristics, the artist is faced with a variety of knowledge that he must be familiar with. By thinking in art and science، we encounter other issues about the limits and scope of the types of knowledge. Art is a phenomenon in which we find traditional patterns of knowledge inadequate; therefore, in relation to the artist's knowledge, a theory is needed to encompass issues such as feeling, perception, and cognition in a particular experience. Evidence and sources suggest that artistic knowledge is in fact a subset of the larger category of tacit knowledge. Thus, artistic knowledge refers to the intangible components of art that do not correspond to the traditional concepts of codified، propositional or explicit knowledge. This would lead to know artistic knowledge through deep understanding of general and tacit knowledge.

Keywords: Knowledge، Knowledge creation، Artistic knowledge, Artist's knowledge, Kinds of knowledge, Artists, Art organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Knowledge"
 • Knowledge creation"
 • ، "
 • Artistic knowledge"
 • Artist'
 • s knowledge"
 • Kinds of knowledge"
 • Artists"
 • , "
 • Art organizations"
CAPTCHA Image