تحلیل عوامل مؤثر بر اشتراک دانش و و پیامدهای آن در شبکه‌ی شاد به عنوان یک جامعه‌ی هم‌کارکرد مجازی بر اساس مدل چن و هانگ: مطالعه‌ی موردی معلمان دوره‌ی ابتدایی شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22091/stim.2024.9726.1984

چکیده

مقدمه: اشتراک دانش یکی از فرآیندهای مهم و خلق‌کننده‌ی ارزش افزوده در راهبرد سازمانی است که نقش مؤثری در تسهیل تحقق اهداف سازمان، حمایت از منافع سازمان، پایداری موفقیت سازمانی، یادگیری سازمانی، ارتقای عملکرد، مزیت رقابتی دانش‌مدار و در نهایت تبلیغ جامعه ایفا می‌کند. جامعه‌ی هم‌کارکرد در بستر فضای مجازی در واقع یک جامعه‌ی حرفه‎ای مجازی است که افراد با تخصص مشترک را در مکانی خاص گرد هم می‌آورد و موجب اشتراک دانش، ارتقای توانایی حرفه‌ای اعضا، کسب بینش پیشرفته و حل مسائل مرتبط می‌شود. برهمین اساس، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر اشتراک دانش و پیامدهای آن در شبکه‌ی شاد به عنوان یک جامعه‌ی هم‌کارکرد مجازی در میان معلمان دوره‌ی ابتدایی شهر خرم‌آباد است.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. چارچوب مفهومی این مطالعه مبتنی بر مدل‌ مفهومی ارائه شده در پژوهش چن و هانگ (2011) است. جامعه‌ی پژوهش شامل 2208 معلمان دوره‌ی ابتدایی شهر خرم‌آباد است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 327 نفر از آن‌ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی به‌عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و SmartPLS انجام شد.

یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان نشان داد که که 237 نفر (48/72 درصد) از پاسخگویان را زنان و 90 نفر (52/27 درصد) از پاسخگویان را مردان تشکیل داده‌اند. ازنظر مدرک تحصیلی 199 نفر (86/60 درصد) دارای مدرک کارشناسی، 118 نفر (08/36 درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و 7 نفر (14/2 درصد) دارای مدرک دکترا و سه نفر (92/0 درصد) دارای مدرک کاردانی هستند. تحلیل شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش نشان داد که میانگین هر یک از متغیرهای قاعده عمل متقابل، اعتماد بین‌فردی، خودکارآمدی در اشتراک دانش، مزیت نسبی ادراک شده، رفتار اهدای دانش، رفتار گردآوری دانش، سازگاری ادراک شده، استفاده از دانش و ارتقای دانش به ترتیب عبارتند از 268/4؛ 882/3؛ 104/4؛ 358/4؛ 336/4؛ 900/2؛ 084/4؛ 4 و739/3 است. نتایج معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که متغیرهای قاعده‌ی عمل متقابل (251/0 B=)؛ اعتماد بین‌فردی (129/0 B=)؛ خودکارآمدی در اشتراک دانش (190/0 B=)؛ مزیت نسبی ادراک شده (152/0 B=)؛ تأثیر معناداری بر رفتار اهدای دانش معلمان دارد. همچنین متغیر مزیت نسبی ادراک شده (449/0 B=) تأثیر معناداری بر رفتار گردآوری دانش دارد. رفتار اهدای دانش معلمان به استفاده از دانش منتج شده است (423/0 B=). همچنین سه متغیر رفتار اهدای دانش (411/0 B=)؛ رفتار گردآوری دانش (197/0 B=) و استفاده از دانش (363/0 B=) تأثیر معناداری بر متغیر تبلیغ جامعه داشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نقش مهم معلمان ابتدایی در تربیت دانش‌آموزان ضروری است که برنامه‌ریزی لازم برای استفاده‌ی بهینه از دانش تخصصی و تجربیات آن‌ها به‌عنوان مؤثرترین رکن نظام آموزش و پرورش صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود ضرورت اشتراک دانش برای معلمان تشریح شود. با این کار به تدریج، فرهنگ تبادل دانش در میان معلمان ترویج می‌یابد. به این معنا که معلمان اشتراک و گردآوری دانش را به صورت ارزش می‌ببیند و نسبت به آن تعهد پیدا می‌کنند. در این صورت براساس انگیزه‌ی درونی اقدام به تبادل می‌کنند و تبادل دانش را وسیله‌ای برای پیشرفت خود انجام می‌دهند. در نتیجه، معلمان به‌طور مدام در پی رفع خطاها و موانع و افزایش بهره‌وری شغلی خود خواهند بود. همچنین می‌توان از معلمان خبره و متخصص درخواست که براساس تحولات محیط آموزشی و نیازهای روز، محتوای موردنیاز را تهیه کرده و در بستر شبکه‌ی شاد به اشتراک بگذارند. این امر سبب تسهیل دادوستد دانش میان معلمان شده و می‌تواند به بهبود مستمر دانش تولید شده کمک کند. همچنین معلمان جوان و کم‌ تجربه‌تر می‌توانند از دانش انباشته‌ی معلم باتجربه بدون محدودیت زمانی و مکانی بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی شبکه‌ی شاد به‌عنوان سامانه‌ی مدیریت دانش یا مخزن دانشی آموزش‌وپروش عمل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Knowledge Sharing and Its Consequences in the SHAD Network as a Virtual Community of Practice Based on Chen and Hung's Model: a Case Study of Elementary School Teachers in Khorramabad City

نویسندگان [English]

 • Ehsan Geraei 1
 • Zahra Karimi 2
 • Rezvan Shiri 3
1 Lorestan University
2 Msc Student, Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran. Email: karimiz.8386@gmail.com
3 Msc Student, Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran. Email: srezvanh94@gmail.com
چکیده [English]

Purpose: Knowledge sharing is an important process in organizational strategy, which can create added value for the organization. Knowledge sharing helps to learn, improve performance, achieve sustainable success, and achieve the organization's goals, thereby creating a knowledge-based competitive advantage and promoting society. A virtual community of practice (CoP) is a professional virtual community (PVC) for experts. They use this medium to share knowledge, improve professional abilities, gain insight, and solve work problems. Therefore, this study aims to analyze the factors affecting knowledge sharing and its consequences in the Shaad network as a virtual community of practice for elementary school teachers in Khorramabad city.

Method: This research is applied and descriptive-correlational. This study is based on the conceptual model of Chen and Hung (2011). The structural equation modeling techniques by SmartPLS and SPSS were used to test the hypotheses. 2208 elementary school teachers in Khorramabad City are part of the research population. 327 of them were chosen as the research sample by stratified random sampling using the Karjesi and Morgan table. A questionnaire was used to gather the data.

Findings: The demographic characteristics of the respondents showed that 237 (72.48%) were women and 90 (27.52%) were men. With regard to their level of education, 199 participants (60.86%) had a bachelor's degree, 118 (36.08%) a master's degree, 7 (2.14%) a PhD, and three (0.92%) an associate's degree. The descriptive indices of the research variables indicated that the average of each of the variables of the norm of reciprocity, interpersonal trust, knowledge sharing self-efficacy, perceived relative advantage, knowledge contributing behavior, knowledge collecting behavior, perceived compatibility, knowledge utilization, and community promotion, respectively, is 4.268; 3.882; 4.104; 4.358; 4.336; 2.900; 4.084; 4; and 3.739. The results of the structural equation modeling showed that the variables of interpersonal trust (B = 0.129), perceived relative advantage (B = 0.152), knowledge sharing self-efficacy (B = 0.190), and norm of reciprocity (B = 0.251) had a significant impact on teachers' knowledge-contributing behavior. In addition, there's a significant impact of the perceived relative advantage variable (B = 0.449) on the behavior of collecting knowledge. Teachers' knowledge-contributing behavior has led to knowledge utilization (B = 0.423). Also, the three variables of knowledge contributing behavior (B = 0.411), knowledge collecting behavior (B = 0.197), and knowledge utilization (B = 0.363) had a significant effect on the community promotion variable.

Conclusion: Primary teachers have a crucial role in students' education, so it's critical to determine how to best utilize their specialized knowledge and experiences as the system's strongest pillar. It's also advised to discuss why teachers need to share their knowledge. Through this approach, instructors' culture of information exchange is progressively fostered. in the sense that teachers commit to and view the sharing and collecting of knowledge as valuable. In this instance, they communicate based on internal drive and share knowledge to advance themselves. Teachers will therefore continuously look for ways to reduce mistakes and roadblocks and boost productivity at work. It is also feasible to request that knowledgeable educators develop the required material based on current demands and modifications in the learning environment and then distribute it via the SHAD network platform. This makes it easier for teachers to share knowledge and can contribute to the ongoing improvement of the knowledge generated. Furthermore, there are no geographical or temporal restrictions on the knowledge that a more seasoned teacher can impart to younger, less experienced educators. The SHAD network will function in this scenario as a knowledge management system or a repository for knowledge for the educational system.Keywords: Knowledge Sharing; Norm of reciprocity; Interpersonal Trust; Knowledge Sharing Self-efficacy; Perceived Relative Advantage; Perceived Compatiability; Virtual Community of Practice; SHAD Network; Elementary School Teachers; Khorramabad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Sharing
 • Norm of reciprocity
 • Interpersonal Trust
 • Knowledge Sharing Self-efficacy
 • Perceived Relative Advantage
 • Perceived Compatiability
 • Virtual Community of Practice
 • SHAD Network
 • Elementary School Teachers
 • Khorramabad
CAPTCHA Image