تدوین مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی دانش سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران بر اساس منابع کسب اطلاعات سلامت و نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دکترا، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22091/stim.2024.10032.2024

چکیده

هدف: سبک های مقابله ای به عنوان یک پیش بین در کسب اطلاعات مرتبط با سلامت و مراقبت فردی محسوب می شوند. به بیان دقیق تر، سبک های مقابله ای افراد جهت دستیابی، درک صحیح و به کارگیری منابع کسب اطلاعات سلامت تأثیر قابل توجهی بر دانش و وضعیت سلامتی آنها خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل معادلات ساختاری پیش بینی دانش سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران بر اساس منابع کسب اطلاعات سلامت و نقش واسطه ای سبک های مقابله ای انجام پذیرفت.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران می باشد. مطابق با تعیین حجم نمونه در روش شناسی مدل یابی معادلات ساختاری، حداقل حجم نمونه در این پژوهش 260 عدد محاسبه شد. با تایید روایی پرسشنامه «دانش سلامت» توسط 5 نفر از اساتید علم‌ اطلاعات و دانش‌شناسی، پایایی آن نیز با مشارکت 30 نفر از جامعه پژوهش انجام و مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0/858 محاسبه شد. از 260 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 248 عدد عودت داده شد و مبنای تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه‌ استاندارد سبک های مقابله ای (اندلر و پارکر ، 1994)، پرسشنامه استاندارد منابع کسب اطلاعات سلامت (موسوی چلک و ریاحی، 1396) و پرسشنامه محقق ساخته دانش سلامت بود. از نرم افزار SPSS جهت بررسی مشخصات جمعیت شناختی جامعه پژوهش و ارائه یافته های توصیفی و جهت بررسی فرضیه ها، از نرم افزار Smart PLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‏ ها: یافته های پژوهش نشان داد منابع کسب اطلاعات سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران بر دانش سلامت آنها اثر مستقیم دارد. بنابراین، فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت. سبک های مقابله ای کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران بر دانش سلامت آنها اثر مستقیم دارد و بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته های بدست آمده، اصلی ترین منابع کسب اطلاعات سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران به ترتیب اولویت عبارتند از: پزشکان، پرستاران و متخصصان سلامت ، مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانگاه محلی ، وب سایت های رایگان و منابع الکترونیکی سلامت، و منابع و کتاب های الکترونیکی است. علاوه بر آن، نتایج پژوهش نشان داد شرکت کنندگان در پژوهش برای بدست آوردن اطلاعات سلامت از حضور در همایش ها و کارگاه ها، کتاب های چاپی، شبکه های اجتماعی تحت وب، و کمک گرفتن از کتابداران و متخصصان اطلاعات، کمترین استفاده را می برند.

نتیجه ‏گیری: مطابق با یافته های بدست آمده، پزشکان، پرستاران، و متخصصان سلامت، اصلی ترین منبع کسب اطلاعات سلامت کاربران کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران هستند که نشان می‌دهد کاربران به هنگام بحران و زمانی که سلامت افراد جامعه در خطر است به گونه ای معقول عمل نموده و به متخصصان سلامت مراجعه می کنند. با توجه به موقعیت جغرافیایی کتابخانه عمومی مرکزی استان تهران از نظر دسترسی به مراکز پزشکی از یک سو، و جامعه کاربران فرهیخته این کتابخانه از نظر تحصیلات و موقعیت اجتماعی از سویی دیگر، دور از انتظار نیست که آنان از متخصصان سلامت برای رفع نیاز اطلاعات سلامت خود استفاده کنند. پرواضح است که در چنین شرایطی احتمال بهره‌گیری از کتابداران برای کسب اطلاعات سلامت بسیار اندک است. انجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در مناطق محروم نقش منطقه جغرافیایی کتابخانه در بهره گیری کاربران کتابخانه از منابع اطلاعات سلامت را برجسته می سازد.

نتایج مطالعه حاضر می تواند به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای دانش سلامت کاربران کتابخانه های عمومی مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی ویژگی های روانشناختی کاربران با در نظر گرفتن شیوه اتخاذ سبک مقابله ای و رایج ترین منابع مورد استفاده کاربران، امکان فراهم آوری دانش کافی از طریق این منابع را فراهم می نماید و موانع موجود برای عدم استفاده از سایر منابع کسب دانش را آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a structural equation model for predicting the health knowledge of users of the central Public library of Tehran province based on sources of health information acquisition and the mediating role of coping styles

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghanbari Khoshnood 1
  • zeinab safavi 2
  • Rahman Ebrahimi 3
1 Ph.D. Candidate in Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Ph.D. in Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present research was conducted with the aim of developing a structural equation model for predicting the health knowledge of users of the central Public library of Tehran province based on sources of health information acquisition and the mediating role of coping styles.

Research Method: The current research was practical in terms of purpose and was survey in terms of type. The studied population is the users of the central public library of Tehran province. According to the determination of the sample size in the structural equation modeling methodology, the minimum sample size in this research was calculated to be 260. By confirming the validity of the "Health Knowledge" questionnaire by 5 professors of knowledge and information sciences, its reliability was also carried out with the participation of 30 people from the research community and the value of Cronbach's alpha coefficient was calculated as 0.858. Out of 260 distributed questionnaires, 248 were returned and became the basis of data analysis. The tools of data collection were standard questionnaires of coping styles (Endler & Parker, 1994) and health information sources (Mousavi Chalak & Riahi, 2017) and a questionnaire which make by researcher about the health knowledge. SPSS software was used to check the demographic characteristics of the research community and provide descriptive findings, and Smart PLS software was used to check the hypotheses.

Findings: The findings of the research showed that the sources of obtaining health information of the users of the central public library of Tehran province have a direct effect on their health knowledge. Therefore, the first hypothesis was confirmed. The coping styles of the users of the central public library of Tehran province have a direct effect on their health knowledge, and thus the second hypothesis of the research was also confirmed. The main sources of obtaining health information for the users of the central public library of Tehran province are: doctors, nurses and health professionals, referring to local health centers and clinics, free websites and electronic health resources, and electronic books and resources. In addition, the results of the research showed that the participants in the research use the least amount of attending conferences and workshops, printed books, social networks on the web, and seeking help from librarians and information specialists to obtain health information.Result: Conclusion According to the findings, doctors, nurses, and health professionals are the main sources of obtaining health information for the users of the central public library of Tehran province, which shows that the users during the crisis and when the health of the society is at risk act reasonable way and refer to health professionals. Considering the geographical location of the central public library of Tehran province in terms of access to medical centers on the one hand, and the community of educated users of this library in terms of education and social status on the other hand, it is not far from expected that they use health professionals to meet the need for health information of yourself. It is clear that in such a situation, the possibility of using librarians to obtain health information is very small. Doing a similar research to the present research in underprivileged areas highlights the role of the geographical region of the library in the use of health information resources by library users.

The results of the present study can be used for planning to improve the health knowledge of public library users. Identifying the psychological characteristics of users, taking into account the way of adopting a coping style and the most common resources used by users, provides the possibility of providing sufficient knowledge through these resources and reveals the existing obstacles for not using other sources of knowledge acquisition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Knowledge
  • Coping Styles
  • Health Information Sources
  • Health Information Search
  • Public Libraries
  • Central public Library of Tehran province
  • Library users
CAPTCHA Image