طراحی مدل کسب و کار اینترنتی برای کارگزاران دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

4 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

10.22091/stim.2024.9666.1977

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کسب و کار اینترنتی برای کارگزاران دانش انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته (شامل روش فراترکیب، کیفی با روش دلفی فازی و کمی با روش پیمایشی-تحلیلی) و از نوع اکتشافی بوده است. این پژوهش در سه مرحله اصلی به انجام رسید. در بخش اول به‌منظور شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های کسب و کارهای اینترنتی دانش‌محور برای کارگزاران دانش از روش فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری در این بخش فهرست قابل‌توجهی از 10617 سند مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی بوده است که از این میان فهرستی از 65 سند مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شده است. بخش دوم این تحقیق کیفی با رویکرد دلفی فازی بوده و در طی دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 20 نفر از فارغ-التحصیلان مقطع دکتری و متخصصان موضوعی با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در رشته‌های مدیریت دانش، مدیریت فناوری و کسب و کار بوده‌اند که در ابتدا به صورت هدفمند و پس از آن به روش گلوله برفی انتخاب شده‌اند که تعداد 10 نفر از آن‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. بخش سوم تحقیق پیمایشی- تحلیلی است که به روش کمی، وضعیت شاخص‌های به‌دست‌آمده در بخش کیفی را با استفاده از روش معادلات ساختاری رتبه‌بندی و سنجش می‌کند و حاصل آن مدلی است که با روش تحلیل عاملی تاییدی سنجیده خواهد شد و با نرم‌افزار SmartPLS به ارائه مدل پرداخته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی نیز تعداد 155 کارگزار فناوری و دانشی تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فن بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری نانو بوده‌اند که به روش سرشماری انتخاب شده‌اند.

یافته‌ها: مدل کسب و کار اینترنتی دانش‌محور برای کارگزاران دانش، به صورت سه سطحی است که دارای 9 بعد شامل مشتریان هدف، ارزش‌های پیشنهادی، کانال توزیع، روابط با مشتری، فعالیت‌های کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی، ساختار هزینه و جریان درآمد و 27 مولفه می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد از آنجایی که قدرمطلق آمار تی از مقدار 96/1 بیشتر است، ارتباط معناداری میان مولفه‌ها در مدل مفهومی پژوهش وجود دارد.

نتیجه‌گیری: کسب و کارهای اینترنتی دانش‌محور با کارکردها و ویژگی‌هایی که دارند می‌توانند نقشی حیاتی را در دنیای رقابتی امروز ایفا ‌کنند و فرآیند به‌اشتراک‌گذاری دانش را تسهیل و تسریع بخشند. در این میان کارگزاران دانش به عنوان یکی از انواع میانجی‌ها عمل خلق، به اشتراک‌گذاری و استفاده از دانش را در یک سازمان و یا میان سازمان‌های مختلف را فراهم می‌آورند. کارگزاران دانش با جستجوی اطلاعات از طریق تفسیر و تحلیل بانک دادهها و دیگر منابع، کمک بسیار مفید و موثری به افراد و سازمان‌ها در جستجوی تجربیات و مهارت‌های مورد نیازشان خواهند کرد. عدم وجود و ناکارآمدی کارگزاران دانش، جریان دانشی درست در میان افراد، سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلف را دچار اختلال کرده و موجب بوجود آمدن شکاف‌ اطلاعاتی میان آن‌ها خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد مولفه‌های مدل کسب و کار اینترنتی دانش‌محور به ترتیب اولویت و میزان اهمیت شامل مدل درآمد، فعالیت‌های کلیدی، ارزش‌های پیشنهادی، منابع کلیدی، مشتریان هدف، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، شرکای کلیدی و کانال توزیع است. کارگزاران دانش ‌می‌توانند با داشتن مدل کسب و کار مشخص و شفاف در بهبود جریان دانش، برقراری ارتباط میان سیاستگذاران و محققان، در دسترس قراردادن و انتقال دانش، تجارب و راه‌حل‌های بدست آمده از صنایع به صنایع دیگر و سازمان‌هایی که در آینده با مشکلات مشابه مواجه می‌شوند، ایجاد پایگاه‌های ایده در این خصوص، تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از طریق دانش کسب شده، کمک به افزایش بهره-برداری از پژوهش‌ها در جریان سیاستگذاری‌ها، بهره‌برداری از دانش مفید، پراکنده و پنهان، ارائه راه‌حل برای حل مشکلات و رفع نیازهای دانشی، افزایش سرعت و سهولت در دستیابی به محصول و خدمات، بسترسازی در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت ایمن، سازگار و مطمئن کارگشا باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internet business model design for knowledge brokers

نویسندگان [English]

  • Azadeh Asadian 1
  • Dariush Matlabi 2
  • fahimeh babalhavaeji 3
  • nadjla Hariri 4
1 PhD student in Knowledge and Information Science, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Human Science Faculty, Yadegar-e Emam Khomeini (RAH), Shahr-e Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Fahimeh Babalhavaeji Associate Prof. Department of Communication and Knowledge Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Professor Department of Communication and Knowledge Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of providing an internet business model for knowledge brokers.

Method: The current research was applied in terms of purpose and in terms of mixed method (including meta-synthesis method, qualitative with Fuzzy Delphi method and quantitative with survey-analytical method) and of exploratory type. In the first part, in order to identify the components and indicators of knowledge-based internet businesses for knowledge brokers, meta-synthesis method has been used. The statistical population in this section is a significant list of 10,617 documents related to the research topic in domestic and foreign databases, from which a list of 65 documents related to the research topic has been selected. The second part of this qualitative research was based on the fuzzy Delphi approach and was carried out in two stages. The statistical population in the quantitative part was 20 people who graduated from the doctoral degree and subject specialists with more than 5 years of experience in the fields of knowledge management, technology management and business, which were initially targeted and then they were selected by snowball method and 10 of them responded to the questionnaire. The third part is a survey-analytical research that quantitatively ranks and measures the status of the indicators obtained in the qualitative part using the method of structural equations, and the result is a model that will be measured by the method of confirmatory factor analysis and presented with the SmartPLS software. The statistical population of the research in the quantitative part was the number of 155 technology and knowledge brokers under the supervision of the Presidential Vice President for Science and Technology, Iran's National Fan Market and the Nano Technology Exchange Network, who were selected by census method.

Findings: The knowledge-based internet business model for knowledge brokers is three-level, which has 9 dimensions including target customers, proposed values, distribution channel, customer relations, key activities, key resources, partners. The key is the cost structure and income flow and 27 components. The findings show that since the absolute value of the t statistic is greater than 1.96, there is a significant relationship between the components in the conceptual model of the research.

Conclusion: Knowledge-oriented internet businesses with their functions and features can play a vital role in today's competitive world and facilitate and accelerate the process of knowledge sharing. Meanwhile, knowledge brokers, as one of the types of mediators, provide the act of creating, sharing and using knowledge in an organization or between different organizations. By searching for information through the interpretation and analysis of data banks and other sources, knowledge brokers will provide a very useful and effective help to people and organizations in searching for the experiences and skills they need. The absence and inefficiency of knowledge brokers will disrupt the flow of knowledge between people, organizations and different businesses and will cause an information gap between them. The results of this research show that the components of the knowledge-based internet business model, in order of priority and importance, include the revenue model, key activities, proposed values, key resources, target customers, Value proposition is customer relationship, key partners and distribution channel. By having a clear and transparent business model, knowledge brokers can improve the flow of knowledge, establish communication between policymakers and researchers, make available and transfer knowledge, experiences and solutions obtained from industries to other industries and organizations. Those who will face similar problems in the future, creating idea bases in this regard Facilitating decision-making and policy-making through acquired knowledge, helping to increase the use of research in the course of policy-making, exploiting useful, scattered and hidden knowledge, providing solutions for Solving problems and satisfying knowledge needs, increasing the speed and ease of obtaining products and services, providing a platform for obtaining the required information in a safe, consistent and reliable manner. Will be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: business model
  • Osterwalder business model
  • internet business
  • knowledge-oriented business
  • knowledge brokers
  • knowledge flow
CAPTCHA Image