عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در صنعت بانکداری با استفاده از فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانش، گروه علم اطلاعت و دانش شناسی, دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

3 تربیت مدرس

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت تهران

چکیده

هدف: برای کسب موفقیت در هر سازمانی، توجه به عملکرد شغلی امری ضروری است. عوامل مختلفی در عملکرد شغلی کارکنان موثر است که این مطالعه با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در صنعت بانکداری با استفاده از فراترکیب انجام شده است.
روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش هفت مرحله‌ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با عوامل حیاتی مدیریت دانش مشتمل بر 102 مقاله، کتاب و پایان‌نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشر شده از پایگاه اطلاعات علمی در بازه زمانی 1400-1380 خورشیدی و 2000 تا 2020 میلادی است.
نتایج: در مجموع، براساس نتایج مرور نظام‌مند با رویکرد فراترکیب، تعداد 7 مقوله (رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، آموزش، پایش-ارزیابی و سنجش، زیرساخت فناوری اطلاعات)، 18 مفهوم و 114 کد برای 18 مفهوم استخراج شده به عنوان عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش شناسائی شدند.
نتیجه‌گیری: بر طبق مطالعات پیشین، به ترتیب عوامل مربوط به رهبری و حمایت مدیران ارشد و فرهنگ سازمانی جزو مهمترین عوامل موفقیت می باشند. عواملی همچون مدیریت منابع انسانی، تامین مسائل انگیزشی کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش، پایش و ارزیابی و فناوری اطلاعات در رتبه های پایین‌تر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical factors for the Ssuccess of Knowledge Management in the Banking Industry using Meta-Combination

نویسندگان [English]

  • عزیزه سرمدی 1
  • فهیمه باب الحوائجی 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3
  • Nadjla Hariri 4
1 دانشجوی دکتری مدیریت دانش، گروه علم اطلاعت و دانش شناسی, دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،
2 Fahimeh Babalhavaeji Associate Prof. Department of Communication and Knowledge Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Knowledge and information science
4 Department of knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Objective: To be successful in any organization, it is essential to pay attention to job performance. Various factors affect the job performance of employees. This study was conducted to identify the critical factors for the success of knowledge management in the banking industry using meta-combination.
Method: The approach of the present study is qualitative and the seven-step method of combining Sandlowski and Barroso has been used. The research population includes all sources related to the vital factors of knowledge management, including 102 articles, books and dissertations from authoritative domestic and foreign sources published from the scientific database in the period of 2001-2002 and 2000-2020 AD.
Results: In total, based on the results of systematic review with a hybrid approach, 7 categories (leadership, organizational culture, organizational structure, human resources, training, monitoring-evaluation and measurement, IT infrastructure), 18 concepts and 114 codes for 18 extraction concepts Were identified as critical factors in the success of knowledge management. In order to measure the reliability and quality control, the kappa method has been used.
Conclusion: factors related to leadership and support of senior managers and organizational culture are among the most important factors for success, respectively. Factors such as human resource management, staff motivation issues,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Knowledge Management"
  • "Critical Factors of Knowledge Management Success"
  • "Banks"
  • "Financial Institutions"
  • "Supercomposition"
CAPTCHA Image