ارزیابی عملکرد کشورهای اتحادیه اروپا، بر مبنای مدیریت دانش سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

4 فارغ التحصیل مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

10.22091/stim.2024.10331.2061

چکیده

هدف: مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک، تضمین‌کننده برتری بلندمدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آن‌ها از سرمایه‌های انسانی و اطلاعاتی است. مدیریت دانش سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی برای موفقیت سازمان‌ها در عصر اطلاعات شناخته می‌شود. اجرای مؤثر مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد و فرآیندها می‌شود؛ اما این امر نیازمند فهم دقیق از مباحث مدیریت دانش و به ویژه مرحله اساسی آن یعنی استقرار و پیاده‌سازی آن، و شناخت کامل اجزای کلان تشکیل‌دهنده آن است.

مدیریت دانش سبز (GKM) رویکردی نوین در مدیریت دانش می‌باشد که بر خلق، اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش در زمینه مسائل زیست‌محیطی تمرکز داشته و هدف اصلی آن، کمک به سازمان‌ها و جوامع برای دست‌یابی به توسعه پایدار از طریق ارتقای آگاهی و دانش در زمینه محیط ‌زیست است. فقدان مهارت‌های لازم در افراد و سازمان‌ها، می‌تواند یک چالش مهم برای پیاده‌سازی مدیریت دانش سبز باشد؛ زیرا افراد باید مهارت‌های لازم برای خلق، اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش در زمینه مسائل زیست‌محیطی را داشته باشند. علاوه بر چالش فوق، فقدان زیرساخت‌های مناسب برای پیاده‌سازی مدیریت دانش سبز، نظیر عدم دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، می‌تواند اجرای مدیریت دانش سبز را دشوار کند.

هدف از پژوهش، ارائه ساختاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت دانش سبز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان واحدهای تصمیم‌گیری، با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و با درنظر گرفتن نهاده‌های تعداد محققین و میزان سرمایه اختصاص داده شده به توسعه و مدیریت دانش سبز و ستاده فناوری سبز به عنوان خروجی ملموس کاربرد دانش سبز، برای نخستین بار می‌باشد.

روش: در راستای ارائه مدل ارزیابی عملکرد بر مبنای مدیریت دانش سبز، ابتدا برای شناسایی مولفه‌های اساسی، از پژوهش‌های مختلف در این زمینه استفاده شده و سپس کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از نظر مضامین استخراج شده و زیرمؤلفه‌های هر کدام، با استفاده از تکنیک ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (NDEA) و مازادمبنا (SBM) ارزیابی شده‌اند. داده‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از پایگاه‌های داده رسمی استخراج و پس از نرمال‌سازی، در این مدل کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برای استقرار مدیریت دانش، باید به شش عامل اساسی مشتمل بر تعداد کل پرسنل در زمینه تحقیق و توسعه ، میزان سرمایه‌گذاری سبز به عنوان متغیرهای ورودی، تعداد پتنت سبز ، تعداد انتشارات دانشگاهی در حوزه نوآوری زیست‌محیطی ، میزان آگاهی از توسعه پایدار به عنوان متغیرهای میانجی و در نهایت میزان فناوری و تکنولوژی در حوزه محیط ‌زیست ، به عنوان متغیر خروجی نهایی توجه ویژه اختصاص یابد. مطابق با نتایج مدل پیشنهادشده، در حوزه خلق دانش: کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، یونان، ایتالیا و اسپانیا و در حوزه کاربرد دانش: قبرس، آلمان، مالت، اسلواکی و اسپانیا به عنوان کشورهای کارا در حوزه اتحادیه اروپا معرفی گردیده‌اند.

شایان ذکر است که با توجه به نتایج مشاهده شده، هرچند کشورهایی نظیر لوکزامبورگ یا هلند، دارای بیشترین تعداد محقق و میزان سرمایه‌گذاری در حوزه زیست‌محیطی به عنوان منابع ورودی می‌باشند؛ اما کشورهای قبرس، ایتالیا و یونان با استحصال بیشترین خروجی و به صورت همزمان استفاده از کمترین میزان به کارگیری از متغیرهای ورودی ذکر شده، در بهره‌گیری موثر از دانش سبز برای توسعه پایدار عملکرد بهتری داشتند و به عنوان کاراترین کشورها شناخته شده‌اند.

شکاف عملکردی برای کشورهای ناکارا، میزان نیاز هر متغیر به تغییر را جهت نیل به وضعیت کارا نشان می‌دهد. لذا در انتها، برای یکایک کشورهای مورد ارزیابی، میزان شکاف عملکردی برای هر متغیر ورودی محاسبه شده است که کمترین میزان اختلاف به شاخص تعداد پرسنل در زمینه تحقیق و توسعه تعلق دارد. همچنین برای هر کشور، برآیند شکاف متغیرهای میانجی ذکر شده است که کمترین میزان اختلاف به شاخص انتشارات دانشگاهی (نوآوری زیست‌محیطی) تعلق دارد.

نتیجه‌گیری: جهت استفاده از مدل مفهومی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای و تحلیل پوششی مازاد مبنا، جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سبز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، متغیرهای ورودی شامل تعداد پرسنل تحقیق و توسعه و میزان سرمایه‌گذاری سبز، متغیرهای میانجی شامل تعداد پتنت‌های سبز، تعداد انتشارات دانشگاهی مرتبط با نوآوری زیست‌محیطی و میزان آگاهی از مدیریت توسعه پایدار، و در نهایت متغیر خروجی میزان توسعه فناوری‌های مرتبط با محیط زیست تعریف شده است. بهره‌گیری از مدل معرفی شده، در ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سبز در سازمان‌ها یا کشورهای مختلف، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the performance of European Union countries based on green knowledge management

نویسندگان [English]

  • Maryam Piri ardakani 1
  • Habib Zare Ahmadabadi 2
  • Hamidreza Javaherian 3
  • Pooria Malekinejad 4
1 Ph.D. Student in Industrial Management,, Yazd University
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Yazd University
3 Master of Industrial Management, Yazd University
4 Ph.D. of industrial management, Yazd University
چکیده [English]

Objective: Knowledge management is considered a strategic necessity, ensuring long-term superiority for organizations and communities, and their utilization of human and informational capital. Organizational knowledge management is recognized as one of the fundamental components for the success of organizations in the information age. Effective implementation of knowledge management leads to improved performance and processes; however, this requires a precise understanding of knowledge management concepts, especially its fundamental stage of deployment and implementation, as well as a comprehensive understanding of its overarching constituent elements. Green Knowledge Management (GKM) is a novel approach in knowledge management that focuses on creating, sharing, and applying knowledge in environmental issues. Its main objective is to assist organizations and communities in achieving sustainable development by enhancing awareness and knowledge in the environmental domain. The lack of requisite skills in individuals and organizations can pose a significant challenge for implementing green knowledge management, as individuals must possess the necessary skills to create, share, and apply knowledge related to environmental issues. In addition to the aforementioned challenge, the absence of appropriate infrastructure for implementing green knowledge management, such as a lack of access to information and communication technologies, can hinder the implementation of green knowledge management. The research aims to present a suitable framework for evaluating the performance and efficiency of green knowledge management in European Union member countries as decision-making units. This is achieved by employing the Data Envelopment Analysis (DEA) technique while considering the inputs of the number of researchers and the amount of capital allocated to the development and management of green knowledge, and green technology as the tangible output of green knowledge application, for the first time.

Method: To develop a performance evaluation model based on green knowledge management, relevant research in this field was first utilized to identify the essential components. Subsequently, the European Union member countries were evaluated based on the extracted themes and sub-components using the combined Network Data Envelopment Analysis (NDEA) and Slacks-Based Measure (SBM) technique. Data from 27 European Union member countries were extracted from official databases and, after normalization, analyzed using this quantitative model.

Findings: The research findings indicate that for the implementation of knowledge management, six essential factors must be considered: the total number of personnel in research and development as input variables, the number of green patents, the number of academic publications in environmental innovation, and the level of awareness of sustainable development as intermediate variables, and finally, the level of environmental technology as the ultimate output variable. According to the proposed model's results, in the knowledge creation domain, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Italy, and Spain are identified as efficient countries within the European Union. In contrast, in the knowledge application domain, Cyprus, Germany, Malta, Slovakia, and Spain are recognized as efficient countries. It is noteworthy that although countries like Luxembourg or the Netherlands have the highest number of researchers and the highest level of environmental investment as input resources, Cyprus, Italy, and Greece achieved the highest output while simultaneously utilizing the lowest levels of the aforementioned input variables. Consequently, these countries demonstrated superior performance in effectively utilizing green knowledge for sustainable development and were recognized as the most efficient countries. The performance gap for inefficient countries indicates the extent of change required for each variable to achieve an efficient state. Therefore, the performance gap for each input variable was calculated for each evaluated country, with the smallest difference corresponding to the number of research and development personnel. Additionally, the combined gap of the intermediate variables was stated for each country, with the smallest difference pertaining to academic publications (environmental innovation).

Conclusion: To utilize the conceptual combined model of Network Data Envelopment Analysis and Slacks-Based Measure Data Envelopment Analysis for evaluating the performance of green knowledge management in European Union member countries, the input variables include the number of research and development personnel and the amount of green investment. The intermediate variables comprise the number of green patents, the number of academic publications related to environmental innovation, and the level of awareness of sustainable development management. Finally, the output variable is the level of development of environmental technologies. The utilization of the introduced model is recommended for evaluating the performance of green knowledge management in organizations or different countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • European Union
  • Green Knowledge Management
  • Network Data Envelopment Analysis
  • Performance Evaluation
  • Slack-Based
CAPTCHA Image