بررسی نقش سبک پردازش اطلاعات در فرسودگی تحصیلی با میانجی گری اهداف پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

2 گروه روانشناسی تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. ایران

10.22091/stim.2024.10392.2065

چکیده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک پردازش اطلاعات در فرسودگی تحصیلی دانشجویان با میانجی گری اهداف پیشرفت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم انجام شد.

روش: این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌‌ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشـجویان رشـته روانشناسی و علوم تربیتی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد قـم در سـال تحصیلـی 1399-1400 تشکیل دادند که تعداد 440 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد سبک پردازش اطلاعات پسینی و اپستین (1999)، پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی مسلش (2002) و پرسشنامه استاندارد اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (2001)، استفاده شد.

روایی پرسشنامه‌‌ها، با روش‌‌های روایی محتوایی و سازه (تحلیل عاملی تأییدی) مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی برآورد شد و مورد تأیید قرار گرفت. مقادیر روایی و پایایی برای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 08/0 > 07/0 RMSEA=، 89/0= α و 91/0CR= ، برای پرسشنامه اهداف پیشرفت 08/0 > 06/0RMSEA=، 79/0 = α و 72/0 CR=، و در پرسشنامه سبک پردازش اطلاعات، 08/0 > 06/0RMSEA=، 76/0 = α و 86/0، و برای سبک پردازش تجربی 91/0 CR=، بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) انجام گرفت که از طریق نرم‌‌افزارهایSPSS 26 و Lisrel 8.8 و smart pls اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که بین متغیرهای سبک پردازش اطلاعات خردگرا و اهداف تبحری (β=0/65)، سبک پردازش اطلاعات خردگرا و اهداف رویکردی(β=0/14)، سبک پردازش اطلاعات تجربی و اهداف رویکردی (β=0/30)، سبک پردازش اطلاعات تجربی و اهداف اجتنابی (β=0/29)، و اهداف اجتنابی و فرسودگی تحصیلی (β=0/15)، رابطه علّی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. و بین متغیرهای سبک پردازش اطلاعات خردگرا و اهداف اجتنابی(β=-0/14) ، اهداف تبحری و فرسودگی تحصیلی(β=-0/87)، اهداف رویکردی و فرسودگی تحصیلی (β=-0/19)، رابطه منفی معناداری وجود دارد. تنها بین متغیر سبک پردازش اطلاعات تجربی و اهداف پیشرفت تبحری (β=0/09) رابطه معنادار نبود. بیشترین اندازه اثر مربوط به سبک پردازش اطلاعات خردگرا بر اهداف پیشرفت تبحری و اهداف پیشرفت تبحری بر فرسودگی تحصیلی بود. اثر سبک پردازش اطلاعات تجربی نیز با میانجی گری اهداف پیشرفت رویکردی بر فرسودگی تحصیلی، دومین اثر قدرتمند در مدل فرضی بود. سبک پردازش اطلاعات تجربی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتنابی بر فرسودگی تحصیلی، از نظر قدرت رابطه، در سومین جایگاه قرار گرفت و اثرگذاری آن در جهت افزایش فرسودگی بود. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که سبک پردازش اطلاعات دانشجویان با میانجی گری اهداف پیشرفت آنها، اثر غیر مستقیمی بر فرسودگی تحصیلی دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که افراد دارای سبک پردازش خردگرا بیشتر از اهداف پیشرفت تبحری استفاده می کنند و کمتر دچار فرسودگی تحصیلی می شوند. همچنین، افراد دارای سبک پردازش خردگرا از اهداف پیشرفت رویکردی استفاده می کنند و کمتر دچار فرسودگی تحصیلی می شوند، گرچه اتخاذ اهداف رویکردی در این افراد کمتر از اتخاذ اهداف تبحری است. از طرفی سبک پردازش اطلاعات تجربی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتنابی بر افزایش میزان فرسودگی تحصیلی اثرگذار است.لذا به سیاست‌گذاران و مدیران دانشگاهی پیشنهاد می‌شود با برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدرسین و دانشجویان، راه کارهایی برای آموزش سبک پردازش خردگرا ارائه دهند و با ایجاد محیط تربیتی مناسب زمینه را برای اتخاذ اهداف پیشرفت تبحری توسط دانشجویان فراهم آورند، تا از این طریق از فرسودگی تحصیلی جلوگیری کنند. همچنین پیشنهاد می شود در گزینش افراد جهت بهره وری بهتر در زمینه تحصیل یا اشتغال، از افرادی که دارای سبک پردازش خردگرا هستند استفاده شود.

کلید واژه ها: سبک پردازش اطلاعات خردگرا، سبک پردازش اطلاعات تجربی، اهداف پیشرفت، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of information processing style in students' academic burnout through the mediation of achievement goals of Islamic Azad University students, Qom branch

نویسندگان [English]

 • fateme molavi 1
 • abas habibzade 2
 • Majid Zargham Hajebi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Iran
2 Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, University of Qom, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom branch. Iran.
چکیده [English]

Abstract

Objective: The present study was conducted with the aim of investigating the role of information processing style in students' academic burnout through the mediation of achievement goals in students of Islamic Azad University, Qom branch.

Method: This research was applied in terms of purpose and nature, and in terms of data collection, it was descriptive of the correlation type based on structural equation modeling. The statistical population of the research was made up of all the students of psychology and educational sciences of the Islamic Azad University of Qom in the academic year 2020-2021, and 440 people were selected as a sample through available sampling. To measure the variables of the research, the standard questionnaire of Pacini and Epstein's information processing style (1999), the standard questionnaire of educational burnout of Maslach (2002) and the standard questionnaire of the progress goals of Midgley et al. (2001) were used.

The validity of the questionnaires was confirmed by content and construct validity methods (confirmatory factor analysis) and the reliability coefficient was estimated and confirmed by Cronbach's alpha method and the combined reliability coefficient. Validity and reliability values for academic burnout questionnaire: RMSEA = 0.07 > 0.08, α = 0.89 and CR = 0.91, for achievement goals questionnaire RMSEA = 0.06 > 0.08, α = 0.79 and .72 CR = 0, and in the information processing style questionnaire, RMSEA = 0.06 > 0.08, α = 0.76 and 0.86, and CR = 0.91 was obtained for experimental processing style. Data analysis was done at two descriptive and inferential levels (structural equation model), which was implemented through SPSS 26, Lisrel 8.8 and smart pls software.

Findings: The results showed that between the variables of rationalistic information processing style and mastery goals (β=0.65), rationalistic information processing style and approach goals (β=0.14), experimental information processing style and approach goals (β=0.30 There was a positive and significant causal relationship between experimental information processing style and avoidance goals (β=0.29), and avoidance goals and academic burnout (β=0.15). And between the variables of rationalistic information processing style and avoidance goals (β=-0.14), mastery goals and academic burnout (β=-0.87), approach goals and academic burnout (β=-0.19), there is a significant negative relationship. There is. Only there was no significant relationship between the variable of experimental information processing style and the goals of mastery progress (β=0.09). The largest effect size was related to the rationalistic information processing style on mastery progress goals and mastery progress goals on academic burnout. The effect of experimental information processing style was also the second strongest effect in the hypothesized model by mediating the goals of an approach to academic burnout. Experiential information processing style, with the mediation of avoidant progress goals on academic burnout, ranked third in terms of relationship strength, and its effect was to increase burnout. In general, the research results showed that students' information processing style has an indirect effect on academic burnout by mediating their progress goals.

Conclusion: According to the findings of this research, it can be concluded that people with a rational processing style use more goals for the improvement of proficiency and suffer less academic burnout. Also, people with a rational processing style use approach progress goals and suffer less academic burnout, although the adoption of approach goals in these people is less than the adoption of mastery goals. On the other hand, experimental information processing style with the mediation of avoidant progress goals has an effect on increasing the level of academic burnout. Therefore, it is suggested to policy makers and university administrators to provide ways to teach rational processing style by holding training courses for teachers and students and by creating an environment Provide appropriate training to students to adopt the goals of proficiency improvement, in order to prevent academic burnout. It is also suggested to use people who have a rational processing style in selecting people for better productivity in the field of education or employment.

Keywords: rationality information processing style, experimentality information processing style, achievement goals, academic burnout, students of Islamic Azad University of Qom branch.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rationality information processing style"
 • experimentality information processing style"
 • performance-approach goals"
 • approach- avoidance goals"
 • mastery- approach goals"
 • academic burnout, students"
 • Islamic Azad University of Qom branch"
 • ؛"
 • Structural equation modeling
CAPTCHA Image