بررسی " شاخص بین المللی نوآوری و نگاشت نفوذ صنعتی" در انتشارات علمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، شیراز، ایران

10.22091/stim.2024.10731.2097

چکیده

چکیده

مقدمه: رسوخ دانش تولید شده در نوآوری های فنی از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است، از جمله اینکه در پیشبرد سیاست های علمی و صنعتی و در راستای آن توسعه اقتصادی در هر کشور نقش مهمی را ایفا می کند و انتظار می رود سرمایه گذاری در علم و فناوری مزایای اجتماعی و اقتصادی این ارتباط را نشان دهد . بر همین اساس، " در سیاستگذاری های پژوهشی اخذ سیاست ها و تدوین برنامه هایی که این ارتباط را از تمام راه های ممکن برقرار سازد از یک سو و ارزیابی چگونگی عملکرد این راهکارها و برنامه ها، از سوی دیگر همواره مدنظر قرار می گیرد. ارتباط میان دانش نوین علمی و نوآوری های فنی از اهمیت فراوانی برخوردار است، استنادهای علمی پروانه های ثبت اختراع و استنادهای فنی متون علمی یکی از راه‌های بررسی ارتباط میان علم و فناوری است.

هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش، رتبه بندی دانشگاه و موسسات پژوهشی ایران بر اساس شاخص نفوذ بین‌المللی بروندادهای پژوهشی بر صنعت و نوآوری است که بر اساس استناد پروانه های ثبت اختراع به متون علمی محاسبه می شود.

روش پژوهش: این پژوهش با روش اسنادی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه پژوهش مدارک علمی ایران هستند که در در بازه زمانی 2020 -2018 در پروانه های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته اند . با توجه به اینکه یک بازه زمانی سه ساله برای بررسی استناد مدارک در نظر گرفته شده است و تمامی مدارک بدون لحاظ کردن موضوع آنها مورد شمارش قرار گرفته اند و هر دوی این عوامل از عوامل مؤثر در استناد گیری هستند، نرمال سازی برای بر اساس زمان و موضوع انجام گرفت. به منظور نرمال سازی استنادها موضوع مقالات بر اساس موضوع نشریات منتشرکننده آنها در 22 موضوع اصلی شاخص های اساسی علم قرار گرفتند تمامی مدارک به روش شمارش کامل مورد محاسبه قرار می گیرند و سایر مدارک غیر قابل استناد و نیز قالب‌های انتشاراتی به جر مقاله از جامعه پژوهش کنارگذاشته شدند. در این پژوهش از محصولات پایگاه کلاریویت مانند WOS وب او ساینس ، جی سی ار Jcr وESI و نیز پایگاه‌های لنز Lens و وایپو WIPO و رتبه بندی جهانی آی اس سی ISCWUR به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده خواهد شد. جدول انطباق WIPO بر اساس نمادهای طبقه بندی بین المللی پروانه های ثبت اختارع، زمینه فناوری هر یک را مشخص می‌نماید . با استفاده از این جدول، زمینه فناوری هر یک از پروانه های ثبت اختراع بر اساس گروه‌های طبقه‌بندی فناوری وایپو WIPO مشخص می شود.

یافته های پژوهش: در بازه زمانی (2020 - 2018) از 274560 مدرکی از ایران به ثبت رسیده است که 2662 مدرک در 3820 پروانه‌های ثبت اختراع 4000 بار مورد استناد قرار گرفته است. بر این اساس کمتر از یک درصد از آثار علمی ایران در پروانه های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته اند. بر اساس استناد نرمال شده دانشگاه آزاد اسلامی با 25.25 استناد نرمال شده در بین دانشگا ه های ایران رتبه نخست را دارد و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران به ترتیب با 23.10 و 14.78 استناد نرمال شده در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

نتیجه گیری: بر اساس گروه‌های طبقه‌بندی فناوری بیشترین تعداد این پروانه های ثبت اختراع در حوزه داروسازی است و بیوتکنولوژی و فناوری رایانه با اختلاف زیاد در رتبه های دوم و سوم قرار دارد. بر اساس حوزه های موضوعی، مقالات حوزه شیمی، علم مواد و فارماکولوژی و سم شناسی، بیشتر از سایر حوزه های موضوعی در پروانه های ثبت اختراع، مورد استناد قرار گرفته اند که نشان می دهد این رشته ها بیشترین تاثیر را بر نوآوری داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of" International Innovation and Industry Influence" in scientific publications of Iran

نویسنده [English]

 • Mansoureh Serati Shirazi
Assistant Professor, Islamic World Science & Technology Monitoring and Citation Institute (ISC), Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: The linkage between new scientific knowledge and technical innovations is very important, scientific citations of patent and technical citations of scientific papers are one of the ways to investigate the relationship between science and technology.

Purpose: The main purpose of this research is to investigate Iran’s scientific publication based on the International Innovation and Industry Influence, which is calculated based on the citations of patent to scientific papers.

Method: This research was done with a documentary method and scientometric approach and citation analysis. The research community is the scientific documents of Iran that have been cited in the patents in the period of 2018-2020.

Regarding that a period of three years has been considered for document citation review and all documents have been counted regardless of their subject and both of these factors are effective factors in citation, normalization for time and subject was done. In order to normalize the citations, the subject of each paper was placed in the 22 main subjects of the Essential Science Indicator based on the subject of publishing journals.

All documents were calculated by the complete counting method and all non-citable documents were excluded from the research community.

The WIPO technology concordance table links the International Patent Classification (IPC) symbols with thirty-five fields of technology. So, by using this table the technology field of each patent is determined.

In this research, Clarivate database products such as WOS and ESI as well as JCR and also Lens, WIPO and ISCWUR databases will be used as collection tools.

Research findings: In the period (2018-2020), out of 274,560 documents from Iran, 2,662 documents have been cited 4,000 times in 3,820 patents. Based on this, less than one percent of Iran's scientific works have been cited in patents. According to normalized citations, Islamic Azad University ranks first among Iranian universities with 25.25 normalized citations, and Tehran University of Medical Sciences and Tehran University rank second and third with 23.10 and 14.78 normalized citations, respectively.

Conclusion:

According to the technology classification, the largest number of these patents are in the field of pharmaceuticals, and biotechnology and computer technology are in the second and third ranks by a large margin.

Conclusion: Based on the subject areas, articles in the fields of chemistry, materials science, pharmacology and toxicology have been cited more than other subject areas in patents, which shows that these fields have had the greatest impact on innovation

Introduction: The linkage between new scientific knowledge and technical innovations is very important, scientific citations of patent and technical citations of scientific papers are one of the ways to investigate the relationship between science and technology.

Purpose: The main purpose of this research is to investigate Iran’s scientific publication based on the International Innovation and Industry Influence, which is calculated based on the citations of patent to scientific papers.

Method: This research was done with a documentary method and scientometric approach and citation analysis. The research community is the scientific documents of Iran that have been cited in the patents in the period of 2018-2020.

Regarding that a period of three years has been considered for document citation review and all documents have been counted regardless of their subject and both of these factors are effective factors in citation, normalization for time and subject was done. In order to normalize the citations, the subject of each paper was placed in the 22 main subjects of the Essential Science Indicator based on the subject of publishing journals.

All documents were calculated by the complete counting method and all non-citable documents were excluded from the research community.

The WIPO technology concordance table links the International Patent Classification (IPC) symbols with thirty-five fields of technology. So, by using this table the technology field of each patent is determined.

In this research, Clarivate database products such as WOS and ESI as well as JCR and also Lens, WIPO and ISCWUR databases will be used as collection tools.

Research findings: In the period (2018-2020), out of 274,560 documents from Iran, 2,662 documents have been cited 4,000 times in 3,820 patents. Based on this, less than one percent of Iran's scientific works have been cited in patents. According to normalized citations, Islamic Azad University ranks first among Iranian universities with 25.25 normalized citations, and Tehran University of Medical Sciences and Tehran University rank second and third with 23.10 and 14.78 normalized citations, respectively.

Conclusion:

According to the technology classification, the largest number of these patents are in the field of pharmaceuticals, and biotechnology and computer technology are in the second and third ranks by a large margin.

Conclusion: Based on the subject areas, articles in the fields of chemistry, materials science, pharmacology and toxicology have been cited more than other subject areas in patents, which shows that these fields have had the greatest impact on innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • patents citation"
 • ,، "
 • International Innovation and Industry Influence,"
 • Industry and university linkage"
 • Citation analysis"
 • ,،"
 • Subject category"
 • ،"
 • WIPO Technology Concordance"
CAPTCHA Image