واکاوی رابطه مطالعه آزاد بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس، کارشناس پژوهشی و مسئول مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر شهر مشهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مطالعه آزاد بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور آگاهی از نظرات این قشر جامعه و بررسی نقش مطالعه آزاد بر موفقیت تحصیلی آنها است.
روش: این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش پیمایشی، براساس فرمول کوکران با 128 نفر آزمودنی (دانشجوی دوره کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شد. داده­های پژوهش، از طریق پرسشنامه­ای محقق‌ساخته گردآوری شد. گویه­های پرسشنامه نیز برپایه تحلیل متون تخصصی استخراج شد. روایی ابزار سنجش توسط چند تن از متخصصان، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه (83/0) تایید شد.
یافته ‏ها: مطالعه آزاد در موفقیت تحصیلی دانشجویان در دروس نظری به زبان فارسی مؤثر است، ولی در نتیجه امتحانی دروسی مانند زبان خارجه نقشی ندارد. بین نظرات دانشجویانی که مطالعات آزاد دارند و آنهایی که ندارند، در مورد اینکه مطالعه آزاد در موفقیت تحصیلی دانشجویان مؤثر است تفاوت وجود ندارد. بین مطالعه آزاد و موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌ گیری: نتایج این پژوهش نشان می­دهد، اکثریت دانشجویان معتقدند که مطالعه آزاد نقش مثبتی بر موفقیت تحصیلی آنها دارد و به طور کلی اثرات ناشی از مطالعه آزاد ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ علمی و موفقیت تحصیلی آنها ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the relation between free reading and educational achievements among psychology students at Ferdowsi University of Mashhad

نویسنده [English]

  • Naeimeh Zarif ghasemian
چکیده [English]

Purpose: “open study” is an approach which could help a lot of people, students in particular, to obtain deeper understanding of concepts and events. This research tries to analyze the effects of open study on the educational success of psychology students at Ferdowsi University, so as to find this community’s ideas on open study and the impact of such study on their educational success.
Method: this is an “applied research” conducted in the form of survey, based on Cochrane Formula with 128 undergraduate psychology students as its sample. Survey’s data were collected through a researcher-made questionnaire, in which the questions were extracted based on content analysis of psychology literature. The validity and reliability of the measuring tool were respectively confirmed by a number of teachers as well as experts, and Cronbach’s Alpha of 0.83 for the whole questionnaire.
Findings: open study is influential in students’ success in Farsi theoretical lessons, but it has no impact on the outcome of courses like foreign languages. All the students, whether having open study or not, unanimously believe that it has a positive influence on the students’ educational success. There’s no meaningful relation between open study and students’ educational success.
Conclusion: the findings of this research show that most of students commonly believe that open study has positive effect on their educational success, and generally, this kind of studying could enhance their scientific growth and prove useful in their educational success.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • open study
  • educational success
  • Ferdowsi University of Mashhad
  • Psychology Students
استیگر، رالف سی (1377). چرا مطالعه می کنیم. ترجمه علی شکویی. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
اشرفی­ریزی، حسن (1383). درآمدی بر مطالعه و نقش کتابخانه­ های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه. تهران: نشر چاپار.
آفتابی­آرانی، فاطمه؛ بتولی، زهرا (1386). بررسی میزان مطالعه غیردرسی دانش­ آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 1384-85. نما (مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)، 7(3).
افکانه، صغری؛ شکوری شالدهی، عباس (1389). ﺑﺮرﺳﯽ راه­ﻫﺎی ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب­ﻫﺎی ﻏﯿﺮدرﺳﯽ. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1(2)، 72-82.
ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (1394). چرایی کم توجهی دانشجویان به مطالعه کتاب­های غیردرسی. بازیابی 20 تیر 1394، از: http://www.irna.ir/fa/News/81609386/
پاشا شریفی، حسن؛ اکبری، ابوالقاسم (1387). نیازهای اطلاعاتی دانش­آموزان دوره متوسطه کشور درباره کتاب­های غیردرسی. نوآوری­های آموزشی، 7 (28)، 111-128.
پنگ، الیزابت (1384). رهنمودهایی برای تقویت خواندن. ترجمه احمد شریفان. تهران: موسسه کتاب مهربان.
ترکیان­تبار، منصور (1384). بررسی میزان گرایش به مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود. پژوهشنامه تربیتی، 4 (4)، 1-28.
ﺟﻤﻴﺎری، همایون (١٣٧9). ﺑﺭرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺭدرﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺭﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ­ﺁﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم رﺷﺘﻪ­های ﻧﻈﺭی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺭ ﺗﻬﺭان در ﺳﺎل 1375. ﭘﺎﻳﺎن­ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی­ارﺷﺪ کتابداری. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺭان، تهران.
حمیدرضا حسن آبادی و همکاران (1391). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠﯽ. ارائه شده در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛ 27و28 اردیبهشت، گیلان، ایران.
دودانگه، محمد (1376). بررسی رابطه بین اضطراب، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر شهرستان قزوین. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه تربیت معلم، تهران.
رودباری، مسعود؛ احمدی، آزاده؛ عبادی فرد آذر، فربد (1392). تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس همت) در سال تحصیلی89-88. بازیابی 8 تیر 1394، از: http://pajouhan.mubabol.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=1000&masterCode=11002257
زال­زادﻩ، اﺑﺭاهیم (1379). ﺑﺭرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻴﺭدرﺳﻲ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎدﻩ داﻧﺶ­ﺁﻣﻮزان دﺑﻴﺭﺳﺘﺎﻧ­­­­­­­­­ﻬﺎ از کتابخانه­های ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻴﺭاز. تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 32 (35)، 31-47.
زرافشان، علی (1373). بررسی وضعیت مطالعه کتب غیردرسی دانش آموزان کشور. پایان­نامه کارشناسی­ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران.
سامانیان، مصیب (1384). بررسی مطالعات غیردرسی دانشجویان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، مجله پژوهش­های تربیتی، 2 (2)، 75-84.
سرمد، زهره ؛بازرگان، عباس ؛حجازی، الهه (1390). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
شیخی، سعید؛ کرمی، آزیتا؛ کرمی، احمد (1393). بررسی رابطه عوامل ترغیب کننده به مطالعه کتب غیردرسی (آزاد) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه شهرستان آبدانان. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و رواشناسی، مرودشت، شرکت اندیشه­سازان مبتکر جوان. بازیابی 23 آذر 1394، از: http://www.civilica.com/Paper-ASMJ01-ASMJ01_0168.html
عصاره، فریده؛ نظری، اشرف (1390). دیدگاه های دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.3 (87)، 56-73.
قاجاریه، مژگان ( 1373). بررسی تأثیر کمک­های درسی خارج از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
قریشی، زهره (1384). بررسی نظر دانشجویان دانشکده‌ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل معقول‌اندیشی و کمترین کوشش. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7 (4).
قریشی نژاد، نهضت (1388). چگونه نوجوانان را به مطالعه علاقه­مند کنیم؟ بازیابی 21 تیرماه 1394، از http://ketabak.org/node/1496
مجیدیان، فرزاد (1384). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه شهر سنندج. پایان­نامه کارشناسی­ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
محمد­جهرمی، محمد­ مهدی (1380). بررسی مطالعات غیردرسی (کتب-مجلات-نشریات) بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه دو شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد علوم­اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. تهران
محمدی باغملایی، حیدر (1374). مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پسر دارای معلم مرد با پسر دارای معلم زن پایه دوم ابتدایی. گزارش طرح پژوهشی مصوب سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر.
محمدی، حجت الله (1376). بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. فصلنامه کنسرسیوم محتوای ملی. بازیابی 8 خرداد 1394، از :
http://94.232.173.233/index.aspx?LOGGED=0&PageSize=10&PageIndex=4&VALUEFIELD1=%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%E2%80%ADSuccess%E2%80%AC&PID=291&TEXTFIELD1=Subject
 
Chall, J. S. (1983). Stages of Reading Development, New York: McGraw-Hill.
Gardiner, s (2001). The minutes a day for silent reading. Educational Leadership. 2 (59): 15-50.
Nagy, a (1998). Diploma factory and training intellectuals: Reading culture and habits of library use of college and university student-Konyvtan Figyeli. 44 (314):43-60.
Thomas, L (2009). Rescuing reading at the Community College. Virginia Community ollege, 14(1), 30-68.
CAPTCHA Image