بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان

3 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه­های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه‌گانه  مک‌کللند انجام شد.
روش بررسی:در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق ازیک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی شهر اصفهان استفاده گردید. جامعه آماری، کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (مدیران، مسئولان و کتابداران) شامل دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، و صنعتی اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 بوده که تعداد آنها 164 نفر است.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 18 در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار، و در سطح آمار استنباطی از t تک متغیره، و آزمون t2 هتلینگ استفاده شد.
یافته‌ها:با توجه به نتایج آزمون t تک متغیره (Sig2 هتلینگ (Sigنتیجه‌گیری:میزان انگیزش کارکنان بر اساس مولفه‌های کسب پیشرفت، کسب قدرت، و پیوند جویی و ارتباط با دیگران در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان از دید کارکنان در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the motivation of state universities' personnel of Isfahan based on Mcclelland three needs theory

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Nayereh MoradianNejad 2
  • Rasul Saadat 3
  • Saeed Rajaiipour 1
چکیده [English]

Purpose: The research aimed to investigate the motivation of personnel of the state universities' libraries of Isfahan based on Mcclelland three needs theory.
Methods: The research method was descriptive survey study and aresearcher – made questionnairewasutilized. The population consisted of 164 personnel of the state universities' libraries of Isfahan (managers, officials, librarians) including the University of Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences, and Isfahan University of Technology. The validity of the questionnaire was measured in content and the reliability by using Cronbach's Alpha estimated at 0. 91.  Random stratified sampling method was used.  For analyzing the data SPSS18 and at descriptive statistics level  (mean and standard deviation) and at inferential statistics  (Single – sample – test) were used.
Results:The research findings regarding to t-test  (SigConclusion: The motivation of personnel including motivation to succeed, motivation to power, and motivation to belonging, in the state universities' libraries of Isfahan is in a good condition in personnel's view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mcclelland three needs theory
  • motivation
  • University libraries
  • Isfahan
حافظ‌نیا، محمد رضا  (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علومانسانی.  تهران:  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیدانشگاه‌ها  (سمت).
حریری، نجلا  (1381). مقایسه میزان رضایت شغلی کتابدارانشاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایردانشگاه ها. فصلنامه کتاب.  13، (4)، 72 – 91.
حریری، نجلا ؛ اشرفی ریزی، حسن  (1388).  بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی در مراکز استان‌ها. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 12 (1)، 1– 8.
ساعتچی، محمود (1369). روان شناسی در کار، سازمان و مدیریت. تهران:  مرکز آموزش مدیریت دولتی
سید جوادین، سید علیرضا  (1386). مبانی سازمان و مدیریت. تهران:  نگاه دانش.
شجاعی عباسی، مینا  (1382) .  مشارکت در تصمیم گیری و رابطه آن با انگیزش شغلی کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه شهید بهشتی.  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
کهن، فرحناز  (1384 ). رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران. فصلنامه کتاب. 16 (1)، 1 – 16.
گودرزی، سعید  (1388). کاربرد آمار در علوم اجتماعی:  همراهبا دستورات SPSS و نحوه تفسیر خروجی ها.  تهران :  جامعه شناسان.
لاتام، گری  (1389). انگیزش شغلی:  تاریخچه، نظریه، پژوهش و عمل.  مترجم:  نسرین ارشدی. تهران: جاودانه.
محمدی نجف‌آبادی، محمد  (1385). بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت برق منطقه‌ای اصفهان بر اساس تئوری هرزبرگ.  پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
نادری، عزت الله؛ سیف نراقی، مریم  (1383). روش‌های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی.  تهران: بدر.
 Awuku, Ohenesakyi (2008).  Productivity in university libraries of developing countries: awest and southern African perspective. Library management, 16 , (3), 24 – 33.
Booth, Jennifer (1993).  Marketing public library Services: The Gap between Theory andReality in Britain.  Library Management.  Bradford. 14, (1), 9 – 23.  Retrieved June 27. 2008, from http: // www. elsevier. com
Jain, Priti (2004). Strategyhuman resource development in public libraries management,Library management,26 , (617) , 336 – 350. Retrived October 25, from www. Emeraldinsig ht. com /0143 – 5124. Htm.
Porter, Lyman, Bigley, Gregory, Steers, Richard (2003). Motivation and Work Behavior, Seventh Edition. Irwin  (Pnnsylvania):  McGraw-Hill.
Maslow, Abraham (1943). A theory of human motivation.Psychological Review 50 (4) 370–96
McClelland, David (1988). Human Motivation, Cambridge:  Cambridge University Press.
CAPTCHA Image