ارزیابی طولی وضعیت کیفیت ارائه ی خدمات در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با ابزار لیب کوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطّلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی طولی وضعیت کیفیت ارائه خدمات در کتابخانهمرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر کاربران و مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش آقای محسن شمس اژیه در سال 1387 با استفاده از ابزار لیب کوال بود که در سال 1392 انجام شد.
روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضای کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می داد که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان نمونه ای به تعداد 350 نفر مشخص شد. ابزار گردآوری داده ها مقیاسی بود شامل 22 آیتم که بر اساس مقیاس لیب کوآل از سایت آن اقتباس و ترجمه شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که در مؤلفه‌های «کنترل اطّلاعات» و «کتابخانه به عنوان مکان»، کتابخانه‌ی مرکزی شهید چمران اهواز ضعیف‌تر عمل کرده و در مؤلفه‌ی «احساس کاربر از خدمت» سطح حداقل انتظارات کاربران برآورد شده است. هم‌چنین یافته‌های این پژوهش نشان داده که نقاط ضعف کتابخانه در ارائه‌ی خدمات، که در یافته‌های پژوهش آقای محسن شمس‌اژیه مشخص شده‌اند نه تنها بهبود نیافته بلکه افزایش یافته است که این امر نارضایتی کاربران از کیفیت ارائه‌ی خدمات کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Longitudinal evaluation of the Quality status of services in the Central Library of Shahid Chamran University of Ahvaz using LibQual

نویسندگان [English]

  • A. Hossein Farajpahlou 1
  • farideh kabomir 2
1 Professor, Shahid Chamran University
چکیده [English]

Aim: Aim of the present research is to evaluate longitudinally the status of the quality of services of the Central Library of Shahid Chamran University of Ahvaz in comparison with findings of Shams Ejiyeh (1387), using the LibQual survey tool.
Method: The reasearch was of a descriptive type that followed a survey method. The research population was the whole community of the SCU Central Library users of which a sample of 350 was selected randomly according to Kerjsi-Morgan table. The data collection tool was a survey tool with 22 items that was taken, and adopted from the LibQual Website.
Results: The results of the study revealed that the Central Library under study has acted fairly weak in regards with "Information Control" and "Library as a Place" components. the least expectations of library users were fulfilled in regards with "User perception of the Services". Also, it was found that the weaknesses of the library in the services that were identified by Shams Ejiyeh, were not only have not improved yet, but also have worsen. This has caused some dissatisfaction of the library users. Another survey is to be conducted to reveal the current state of the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Central Library
  • Shahid Chamran University
  • evaluation
  • libqual
اشرفی ­ریزی، ح و کاظم پور، ز (1386). مدل لیب­کوال و کاربرد آن در کتابخانه­های دانشگاهی. فصلنامه­ی کتاب،70،197-214.
تابنده، ف. (1383). مقایسه­ی وضعیت موجود ومطلوب کتابخانه­های دانشگاه شیراز در اعمال مدیریت کیفیّت فراگیر (TQM) از دیدگاه مدیران و کارشناسان. مجله­ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، 3 (3و4)،54 -133.
تولایی، ر (1388). بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع درتغییر و تحول راهبردی سازمان­ها. دو ماهنامه­ی توسعه انسانی پلیس، 6 (21)، 79.
حکیمی، ر و صمدزاده، غ (1384). بررسی کیفیّت خدمات ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه سیستان و بلوچستان. کتابداری و اطلاع­رسانی، 29 (1)، 89-99.
خالویی، م (1386). ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های الزهرا (س) و تربیت مدرس. پایان نامه، دانشگاه الزهرا(س). 
شمسی اژیه، م(1387). مقایسه­ی سه سطح ارزیابی کیفیّت خدمات عمومی (سطح دریافت، سطح انتظارات، سطح حداقل پذیرش خدمات) درکاربران کتابخانه­ی مرکزی دانشگاه شهید چمران با استفاده از مدل لیب­کوال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
علومی، ط (1387). ادار­ه کتابخانه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
مکی زاده، ف و میرغفوری، ح (1389). مقایسه­ی وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه­های دانشگاهی یزد در اعمال مدیریت کیفیّت فراگیر (TQM). فصلنامه­ی علوم و فناوری اطلاعات، 27 (1)، 3-26. بازیابی3 اسفند 1390، از: http://www.magiran.com
میر غفوری، ح (1385). لیب­کوال ابزار بررسی سنجش کیفیّت خدمات کتابخانه. فصلنامه کتاب، 67 (1)، 161-167.
میرغفوری، ح و مکی زاده، ف (1386). ارزیابی سطح کیفیّت خدمات کتابخانه­های آموزشی با رویکرد LibQual (مورد: کتابخانه های دانشگاه یزد). فصلنامه کتابداری و اطلاع­ رسانی، 37 (1)، 61-78.
نوری، ر (1384). میزان آمادگی کتابخانه­های دانشگاهی علوم پزشکی تهران برای پیاده­سازی مدیریت کیفیّت فراگیر(TQM ). مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان، 2 (1)، 54-64.
وزیر پورکشمیری، م. (1388). ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر دانشگاه شهید بهشتی.  دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 2 (4)، 93- 103.
Dole, W. (2002). LibQual and a small academic library. Performance Measurement and Metrics, 3 (2), 85-95.
Diaz, C. B., Barrionuevo, M. D., Martínez, J. J. M., Reche, G. G., & Pérez A.  M. (2005).            Excellence and quality in Andalusia university library system. World library and     information congress: 71th IFLA General Cnference and Council, August 14th – 18th,         (pp. 1-18). Andalusia: Technical and Coordination Committees. 
Denise, G. (2009). Total Quality Management in Libraries. Cited March 2, 2011, available from: http://www.ericdigests.org/1997- 1/tqm.html
Edgar, W.B. (2006). Questioning LibQual + TM: Expanding its assessment of academic library          effectiveness. Libraries and the Academy, 6 (4), 445-465.
Heinrichs, J. H., Sharkey, T. W., Lim, Jeen-Su (2006). Research investigation of information access methods. The Journal of Academic Librarianship, 32 (2), 183- 191.
Hitchingham, E. E., Kenney, D. (2002). Extracting meaningful measures of user satisfaction from LibQual for the varsity libraries at Virginiathech. Performance Measurement and Metrics, 3 (2), 48-58.
Irin, S. (2009). The study of TQM practices by Malaysia Private  University libraries [Dissertation]. Malaysia: Hainan University, 2009.
Jankowska, M. A., Hertel, K., Young, N. J. (2006). Improving library service quality to graduate students: LibQual + TM survey results in a practical setting. Libraries and the       Academy, 6 (1), 59-77.                                                                           
Kyrillid, M., Persson, A. C. (2006). The new library user in Sweden: A LibQual study at Lund          University. Performance Measurements and Metrics, 7 (1), 45-53. 
Landrum, H., Prybutok, V. R. (2004). A Service quality and success model for the information service industry. European Journal of Operational Research, 156, 628-645.                         
Mccord, S. K., Nofsiger, M. F. (2002). Continuous assessment at Washington state university libraries. Performance Measurement and Metrics. 3 (2), 68-73.      
Mcneil, B., Giesecke, J. (2002). Using LibQual to improve services to library constituents preliminary report on the Nebraska Lincoln experience. Performance Measurement and Metrics, 3 (2), 96-99.          .                                                                                            
Sherikar, A., Jange, S., Sangam, S. L. (2006). Performance measurement of quality services in academic and research libraries in India. Proceedings of the Asia-Pacific Conference On Library & Information Education & Practice, April 3-6, (pp.6- 61). Singapore: School ofCommunication & Information, Nanyang Technological University.
Sahu, A. (2007). Measuring service quality in an academic library: An Indian case study. Library Review, 56 (3), 234 – 243.    
Wang, Hong (2007). From “user” to “customer”: TQM in academic libraries. Library Management, 27 (9), 606 – 620.
Yang, L. Y.  Zho, H. K. (2005). An experiment on digital library based on the method of TQM system. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 6 (11), 1362-1366. From the World Wide Web: www.scu. ac.ir & www.LibQual.org
Zhan, C. Zhang, H. (2006). How does a dandelion seed from overseas root and thrive: The successful implementation of TQM in Hainan university library. Library Management,             27, 344-353.            
 
CAPTCHA Image